Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 1/2023 24. 2. 2023 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

Právní předpisy

Zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a další související předpisy
Cílem novelizace je snížení závislosti na dovozu paliv z Ruska podporou decentralizované výroby z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „OZE“). Novelou má dojít k odstranění legislativních bariér a snížení administrativních nároků na výstavbu a provoz zařízení OZE. 
Novelou dochází k úpravě hranice výkonu výrobny elektřiny, kdy se vyžaduje licence na výrobu elektřiny od Energetického regulačního úřadu, a to z hodnoty 10 kW na hodnotu 50 kW. Tato hranice je reflektována také v rámci novely stavebního zákona. Zařízení OZE s výkonem do 50 kW až na stanovené výjimky (např. kulturní památky, stavby ve zvláště chráněných územích) již nebudou vyžadovat územní rozhodnutí ani souhlas, stavební povolení, ani ohlášení. Doplněno bylo také ustanovení o úkolech územního plánování, které nově předpokládá vymezení tzv. go to zón, tedy stanovení vhodných ploch pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.
V energetickém zákoně byla prosazena deklarace existenci veřejného zájmu na zřizování a provozování výroben elektřiny z OZE a nízkouhlíkových výroben elektřiny o elektrickém výkonu od 1 MW výše. 
Účinnost od 24. 1. 2023
Vyhláška č. 443/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
Novelou dochází k vhodnějšímu členění jednotlivých titulů náhrady újmy a zejména pak k doplnění typů omezení, které dosud vyhláškou upraveny nebyly. Jedná se např. o způsob stanovení výše finanční náhrady újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření na orné půdě (zákaz použití rodenticidů či vyloučení hospodaření) anebo v důsledku ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného. 
Účinnost 1. 1. 2023

Vyhláška č. 444/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Novela aktualizuje a technicky zpřesňuje postup při výpočtu výše finanční náhrady ve vybraných případech omezení. Některé vstupní hodnoty pro výpočet náhrady újmy podle ZOPK vycházejí z vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Změna vyhlášky proto také navazuje na novelizaci vyhlášky č. 55/1999 Sb., provedenou s účinností od 1. 1. 2019.
Účinnost 1. 1. 2023

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 2/2023 Sb., o vyhlášení přírodní rezervace Olšina u Skleného 
Agentura na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Sklené u Žďáru nad Sázavou, vyhlásila přírodní rezervaci Olšina u Skleného a stanovila její bližší ochranné podmínky. 
Účinnost 21. 2. 2023

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 1/2023 Sb., o vyhlášení přírodní památky Kočičí kámen 
Agentura na území na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Klentnice, vyhlásila přírodní památku Kočičí kámen a stanovila její bližší ochranné podmínky. 
Účinnost 21. 2. 2023

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 7/2022 Sb., o vyhlášení přírodní rezervace Klobouček 
Agentura na území Středočeského kraje, v katastrálním území Obecnice v Brdech, vyhlásila přírodní rezervaci Klobouček a stanovila její bližší ochranné podmínky. 
Účinnost 29. 12. 2022

Právní předpisy EU

Nařízení Rady (EU) 2022/2577 ze dne 22. prosince 2022, kterým se stanoví rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů
Provizorní právní úprava s účinností 18 měsíců reaguje na naléhavou potřebu posílit vlastní energetickou bezpečnost a soběstačnost v EU. Cílí na snížení administrativních bariér na výstavbu vybraných technologií, které mají vést k větší energetické soběstačnosti v krátkodobém horizontu.
Nařízení deklaruje převažující veřejný zájem na projektech plánování, výstavby a provozu zařízení OZE a jejich připojení k síti. Členským státům zároveň ukládá, aby v rámci plánování a povolování upřednostnily výstavbu a provoz zařízení OZE a rozvoj související síťové infrastruktury. V případě konfliktu s ochranou druhů lze projekty OZE upřednostnit jen tehdy, pokud jsou přijatá vhodná opatření na jejich ochranu. 
Nařízení stanoví maximální lhůty pro povolovací procesy vybraných zařízení. Pro instalaci tepelných čerpadel s výkonem nižším než 50 mW stanoví maximální délku povolování na jeden měsíc, v případě čerpadel se zemním zdrojem na tři měsíce. Povolení nových solárních zdrojů umístěných na budovách, stávajících nebo umělých stavbách s výjimkou umělých vodních ploch nesmí povolovací proces překročit tři měsíce. V případě solárních energetických zařízení s výkonem do 50 kW nařízení dokonce předpokládá fikci souhlasu, pokud po uplynutí jednoho měsíce od podání žádosti příslušné úřady na podání nebudou reagovat. Pro povolovací řízení u projektů modernizace bude platit maximální šestiměsíční lhůta, která zahrnuje veškerá relevantní posouzení vlivů na životní prostředí. 
Účinnost 30. 12. 2023

Judikatura: 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 97/2021 – 42 ze dne 30. 1. 2023
Soud v rámci rozsudku mj. zkoumal povinnost správního orgánu uložit náhradní výsadbu ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé v důsledku pokácení dřevin. 
Soud se přiklonil k názoru, že ustanovení o uložení náhradní výsadby má fakultativní povahu a správní orgán má v rámci správního uvážení rozhodnout, zda povinnost náhradní výsadby uloží, či nikoliv. Na tomto nemění nic ani § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, který jako alternativu k náhradní výsadbě stanoví povinnost zaplatit odvody do rozpočtu obce. Dle soudu je nutné vzít v potaz, že pro možnost aplikace tohoto ustanovení je třeba přijetí zvláštního zákona, který upraví „výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí“. Jelikož takový zákon dosud nebyl přijat, není § 9 odst. 3 zákona o ochraně přírody nyní aplikovatelný. Formální existence tohoto ustanovení tedy nepopírá fakultativní povahu náhradní výsadby. Soud však připustil, že pokud bude zvláštní zákon o odvodech přijat, budou mít správní orgány zřejmě povinnost rozhodnout o odvodech za kácení dřevin, pakliže nebude rozhodnuto o náhradní výsadbě.

Další dokumenty

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXIII, leden 2023, částka 1, č. j. MZP/2023/080/72)

Ministerstvo životního prostředí zpracovalo souhrn doporučených opatření pro následující evropsky významné lokality: Doupovské hory (aktualizace), Králický Sněžník (aktualizace), Libavá (aktualizace), Ralsko. Dokumenty jsou k dispozici na stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/).

Metodická instrukce k zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních v důsledku nárazů do vodičů nebo zemnicích lan
(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXIII, leden 2023, částka 1, č. j. MZP/2023/080/72)
Metodický pokyn byl zpracován za účelem zajištění ochrany ptáků před nárazy do vodičů a zemnicích lan elektrických vedení vysokého, velmi vysokého a zvláště vysokého napětí a výjimečně i nízkého napětí. Jeho cílem je minimalizovat konflikty vyplývající z uplatňování dvou souběžných veřejných zájmů (ochrana přírody vs. výstavba a provoz přenosové a distribuční soustavy) a zjednodušit agendu provázející schvalovací a povolovací procesy. Je adresován primárně orgánům ochrany přírody, ale také jako doporučení distributorům elektrické energie a dalším subjektům podílejícím se zejména na projektování, výstavbě, výrobě a rozvodu elektrické energie.     ■


Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, 
kontakt: paula.filipova@nature.cz