Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 08-09 2021

Autor: Samostatné právní oddělení AOPK ČR

(přehled vybraných aktualit z období srpen–září 2021)

Společný metodický pokyn MŽP a Státního pozemkového úřadu v procesu pozemkových úprav za účelem zakotvení jejich nejvhodnějšího postupu, předcházení problémů a za účelem sjednocení praxe tak, aby byly zajištěny požadavky na ochranu ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), a současně bylo možné dodržet postup podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemkových úpravách“).
(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI, srpen 2021, částka 5, č. j. MZP/2021/130/659)
Metodický pokyn popisuje spolupráci pozemkových úřadů s orgány ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán ZPF“) v případech zahájení řízení o pozemkových úpravách. Orgány ZPF mají povinnost do 30 dnů od vyrozumění prověřit, zdali se v předmětném území nenacházejí plochy zemědělské půdy dočasně odňaté ze ZPF nebo trvale odňaté s povinností rekultivace, kde odnětí trvá, a případně písemně stanovit podmínky ochrany ZPF. Obdobně stanovuje postup orgánů ZPF a pozemkových úřadů v případě realizace společných zařízení dle zákona o pozemkových úpravách a zakotvuje především nutnost posoudit nezbytnost vynětí pozemku z ochrany ZPF. V rámci projednání návrhu společných řízení je proveden kontrolní den, při kterém orgán ZPF kontroluje, zda je předložený návrh společných zařízení zpracovaný v souladu s podmínkami, které orgán stanovil podle zákona o pozemkových úpravách.

Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, v platném znění (dále jen „invazní novela“)
Poslanecká sněmovna dne 14. 9. 2021 schválila tzv. invazní novelu, změnu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), jakožto i souvisejících předpisů, jako je vodní zákon, zákon o myslivosti, lesní zákon či zákon na ochranu zvířat proti týrání. Invazní novela reflektuje požadavky nařízení č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů a nařízení č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Nepůvodním druhem se dle přímo aplikovatelných nařízení rozumí jacíkoli živí jedinci druhu, poddruhu nebo nižšího taxonu živočichů, rostlin, hub nebo mikroorganismů zavlečených nebo vysazených mimo svůj přirozený areál. Invazní novela dává mimo jiné nově orgánům ochrany přírody možnost stanovit opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence na regionální úrovni, a to buď formou rozhodnutí, či opatřením obecné povahy. Z ochrany dle ZOPK jsou rovněž vyňaty nepůvodní dřeviny rostoucí mimo les, kdy je třeba provést kácení z důvodu odstranění nebo izolaci včasně zjištěného invazního nepůvodního druhu nebo opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu – tato změna bude zatím dopadat pouze na pajasan žláznatý. V oblasti akvakultury pak vysazování cizích a přemisťování místně se nevyskytujících druhů bude podléhat povolení. Invazní novela rovněž počítá s případným přijetím mimořádných opatření formou nařízení vlády v případě šíření invazního nepůvodního druhu, který nebude zařazen do této kategorie dle nařízení č. 1143/2014. Orgány ochrany přírody budou rovněž mít pravomoc odebrat nedovoleně držené jedince invazních nepůvodních druhů.

Invazní novela dává orgánům ochrany přírody možnost omezit či zakázat provádění ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky z důvodů umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek anebo biotopů, s výjimkou národních parků (pro území národních parků se jedná o činnost zakázanou dle základních ochranných podmínek v § 16 ZOPK).

Další významnou změnou je propojení registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) s nově zřízeným informačním systémem ochrany přírody a krajiny (ISOP). Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné stromy a jejich ochranná pásma a smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy podle § 39 ZOPK budou nově vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí jako účelové územní prvky.

Stráž přírody bude nově moci zadržovat vozidla při podezření, že osádka automobilu porušila ZOPK. Obdobnou pravomoc bude mít také lesní stráž pro porušení lesního zákona.
Účinnost od 1. 1. 2022

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI, září 2021, částka 6, č. j. MZP/2021/130/834)
Ministerstvo životního prostředí zajistilo zpracování souhrnů doporučených opatření pro tyto evropsky významné lokality: Bohdanečský rybník, Čekál (aktualizované SDO), Dobrá studně, Fabián – Homolka (aktualizované SDO), Hevlínské jezero, Mušovský luh (aktualizované SDO), Na Adamcích, Načeratický kopec (aktualizované SDO), Petrohrad (aktualizované SDO), Rašeliniště Kapličky (aktualizované SDO), Rendezvous (aktualizované SDO), Semetín (aktualizované SDO), Stříbrný luh (aktualizované SDO), Světlík, Trenckova rokle (aktualizované SDO), U Huberta, Velký rybník (aktualizované SDO). Všechny dokumenty jsou dostupné na portálu Ústředního seznamu ochrany přírody. (http://drusop.nature.cz/)

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 2/2021 ze dne 1. července 2021 o vyhlášení přírodní rezervace Marschnerova louka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od 15. 7. 2021

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 3/2021 ze dne 22. července 2021 o vyhlášení přírodní rezervace Stráně Hamerského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od 5. 8. 2021