Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 4/2020 30. 8. 2020 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06-07/2020

(přehled vybraných aktualit za období červen – červenec 2020)

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06-07/2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/2020 Sb. m. s o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících
Dne 7. června 2020 pro ČR vstoupily v platnost změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících, které byly přijaty 28. října 2017 v Manile. Dnem vstupu těchto změn v platnost přestala platit příloha I a příloha II Úmluvy ve znění změn přijatých dne 9. listopadu 2014 v Quitu. 
Účinnost od 7. 6. 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Novela nařízení vlády reaguje na mimořádnou situaci způsobenou pandemií COVID-19, kdy cílem novely je zmírnění dopadů v rámci dotačních podopatření integrované produkce ovoce a integrované produkce zeleniny a jahodníku. V rámci těchto podopatření je jednou z podmínek zajištění odběrů půdy a rozborů odebraných vzorků půdy na těžké kovy za účelem splnění limitu obsahu těžkých kovů. Novela nařízení vlády upravuje sankční systém tak, aby povinnost vrátit již poskytnuté finanční prostředky a vyřazení ze závazku byla vztažena výhradně jen na díly půdních bloků, kde došlo k porušení podmínky provádění rozborů půdy na těžké kovy. 
Účinnost od 15. 6. 2020

Vyhláška č. 324/2020 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Národní přírodní rezervaci Nebesa. Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Boč, Damice, Krásný Les, Osvinov, Peklo, Srní u Boče a Stráž nad Ohří a slouží k ochraně přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a lužních lesů, biotopu ohroženého a vzácného druhu živočicha užovky stromové (Zamenis longissimus), včetně jeho populace a terciérních vulkanických žil se sloupcovitou odlučností. 
Účinnost od 1. 8. 2020

Vyhláška č. 281/2020 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Národní přírodní památku Mladá. Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice nad Labem a Staré Benátky a slouží k ochraně travinných a křovinných ekosystémů luk a pastvin a suchých trávníků a trávníků písčin a mělkých půd a nížinných až horských vřesovišť, lesních ekosystémů dubohabřin a acidofilních doubrav, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin hořce křížatého (Gentiana cruciata) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich populací a biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů listonoha letního (Triops cancriformis), žábronožky letní (Branchipus schaefferi), modráska hořcového Rebelova (Maculinea alcon rebeli), chroustka žlutého (Amphimallon ruficorne), včetně jejich populací. 
Účinnost od 1. 7. 2020

Vyhláška č. 293/2020 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina – Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Národní přírodní památku Bystřina – Lužní potok. Národní přírodní památka se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Hranice u Aše, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí a Újezd u Krásné a slouží k ochraně travinných a mokřadních ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků, slatinných a přechodových rašelinišť a rákosin a vegetace vysokých ostřic, lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a pramenišť, biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri) a hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), včetně jejich populací a systému oligotrofních tekoucích vod sestávajícího z vodních toků Lužního potoka, Rokytnice a Bystřiny, včetně přítoků, pramenišť a přilehlých břehových pozemků. 
Účinnost od 1. 7. 2020

Vyhláška č. 294/2020 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Národní přírodní rezervaci Čtvrtě. Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Mcely a Studce a slouží k ochraně přirozených lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a lužních lesů a mokřadních ekosystémů pramenišť.
Účinnost od 1. 7. 2020

Vyhláška č. 295/2020 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Národní přírodní rezervaci Děvín. Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálních územích Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Klentnice, Pavlov u Dolních Věstonic a Perná a slouží k ochraně travinných a skalních ekosystémů suchých trávníků, vegetace efemér a sukulentů, pohyblivých sutí a skal a drolin, lesních ekosystémů dubohabřin, teplomilných doubrav a suťových lesů, biotopů ohrožených a vzácných druhů rostlin devaterky poléhavé (Fumana procumbens), hvozdíku Lumnitzerova (Dianthus lumnitzeri), kosatce písečného (Iris arenaria), lnu chlupatého (Linum hirsutum), ožanky horské (Teucrium montanum), paprsky velkokvěté (Orlaya grandiflora), písečnice velkokvěté (Arenaria grandiflora) a violky nejmenší (Viola kitaibeliana), včetně jejich populací, biotopů ohrožených a vzácných druhů živočichů jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), kobylky ságy (Saga pedo), krasce žlutoskvrnného (Ptosima undecimmaculata), modráska komonicového (Polyommatus dorylas), pískorypky (Andrena tscheki), soumračníka žlutoskvrnného (Thymelicus acteon), střevlíka uherského (Carabus hungaricus) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria), včetně jejich populací a tektonického bradla tvořeného zejména souvrstvími vápenců, ve vnějším flyšovém pásmu Karpat, s paleontologickým obsahem a vyvinutými krasovými jevy. 
Účinnost od 1. 7. 2020

Vyhláška č. 296/2020 Sb., o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Ministerstvo životního prostředí částečně nebo zcela ruší zřizovací předpisy o zvláště chráněných územích. 
Účinnost od 1. 7. 2020

Vyhláška č. 267/2020 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
Ministerstvo životního prostředí vymezuje zóny ochrany přírody na území Krkonošského národního parku, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále ministerstvo vymezuje charakteristiku jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany. 
Účinnost od 1. 7. 2020

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
Délku doby pro zánik odpovědnosti za přestupky v minulosti upravovaly různé právní předpisy. Přestupkový zákon č. 250/2016 Sb. tyto lhůty sjednotil. Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 15/19 Ústavní soud ze dne 4. 2. 2020 zrušil větu první § 112 odst. 2 přestupkového zákona, která v některých případech prodlužovala tyto starší lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek. Ústavní soud přisvědčil argumentaci, že dobu trestnosti přestupku nelze dodatečně (zpětně) prodlužovat. Ustanovení § 112 odst. 2 věta první zákona o odpovědnosti za přestupky přikazuje užít úpravu promlčení odpovědnosti za přestupky podle zákona o odpovědnosti za přestupky i na činy spáchané před účinností tohoto zákona. Podle ustanovení čl. 40 odst. 6 Listiny se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, je-li to pro pachatele příznivější. S tímto ustanovením bylo napadené ustanovení v rozporu. Z tohoto důvodu Ústavní soud § 112 odst. 2 větu první zákona o odpovědnosti za přestupky zrušil pro jeho rozpor s čl. 40 odst. 6 větou první Listiny. 

Z ustanovení § 112 odst. 2 přestupkového zákona tak vznikl pahýl ve znění: „Odpovědnost za přestupek a dosavadní jiný správní delikt však nezanikne dříve, než by uplynula některá ze lhůt podle věty první, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ I zbytek tohoto ustanovení teď Ústavní soud zrušil, a to opět proto, že je v rozporu s čl. 40 odst. 6 větou první Listiny, neboť jeho aplikací může vést ke zhoršení postavení pachatele.

Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXX – červen 2020 – ČÁSTKA 5, č. j. MZP/2020/130/553 Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek – Mrzínov
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásila přírodní památku Mrzínov. Přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Vysoká u Mělníka. Předmětem ochrany je stráň lesostepního charakteru s výskytem organismů typických pro širokolisté suché trávníky včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jako jsou např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), len žlutý (Linum flavum) a modrásek hořcový Rebelův (Phengaris alcon f. rebeli).
Účinnost 26. 5. 2020

Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXX – červen 2020 – ČÁSTKA 6, č. j. MZP/2020/130/638 Sdělení odboru geologie a odboru legislativního MŽP k ustanovení § 3 odst. 1 až 3 geologického zákona
Sdělení sjednocuje výklad termínu „geologické práce“ podle § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a to zejména z důvodu odstranění nejasností ohledně charakteru „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“ podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality
Ministerstvo životního prostředí zajistilo zpracování souhrnů doporučených opatření pro následující evropské lokality. Bílý kopec u Čejče (aktualizované SDO), Boukal (aktualizované SDO), Čepičná (aktualizované SDO), Čertova skála, Dyjské svahy, Horní solopyský rybník, Hraniční meandry Odry, Hůrky, Kačina, Kakejcov, Kanice – lesní rybník, Libické luhy (aktualizované SDO), Litice (aktualizované SDO), Lukavecký potok, Michnovka-Pravy, Milčice, Nadslav (aktualizované SDO), Netopýrky (aktualizované SDO), Padrťsko, Pouzdřanská step – Kolby (aktualizované SDO), Rašelinné jezírko Rosička (aktualizované SDO), Sokolí hnízdo a bažantnice (aktualizované SDO), V Jezdinách (aktualizované SDO). Uvedené dokumenty včetně příloh jsou uveřejněny na Portálu veřejné správy a internetových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (http://drusop.nature.cz/).

Aktuality sestavuje Samostatné právní 
oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, 
kontakt: jitka.dvorakova@nature.cz