Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 04-05 2021

(přehled vybraných aktualit z období  duben–květen 2021)

Autor: Právní  oddělení AOPK ČR

Vyhláška č. 210/2021 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek.
účinnost od 1. 7. 2021

Vyhláška č. 211/2021 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 
účinnost od 1. 7. 2021

Vyhláška č. 212/2021 Sb., o vyhlášení přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 
účinnost od 1. 7. 2021 

Vyhláška č. 213/2021 Sb., o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.
účinnost od 1. 7. 2021 

Vyhláška č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci. 
účinnost od 1. 7. 2021 

Vyhláška provádí ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a stanovuje podrobná pravidla pro obsah, způsob vedení lesních hospodářských evidence o plnění závazných ustanovení plánu a evidence o provedené obnově lesa. Dále vyhláška upravuje postup při předávání souhrnných údajů těchto evidencí orgánům státní správy lesů. Obsah evidencí a formulář pro předání souhrnných údajů jsou pak přílohou této vyhlášky. 

Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a ukládání náhradní výsadby

(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI, duben 2021, částka 4, č. j. MZP/2021/130/384)

Tato aktualizace metodické instrukce z roku 2020 (Věstník MŽP, ročník XXX, částka 1), reaguje především na změnu právní úpravy pro vydávání závazných stanovisek ke kácení (§ 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), ke které došlo zákonem č. 403/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021 (tzv. novela liniového a stavebního zákona). Ve vztahu k materii závazných stanovisek byla mimo jiné stanovena lhůta pro jejich vydání a postup při podání žádosti o vydání stanoviska bez předepsaných náležitostí nebo s jinými vadami (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). Zcela novým institutem je pak úprava tzv. fikce souhlasného bezpodmínečného závazného stanoviska (§ 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V instrukci je dále podrobněji řešena dosavadní materie povolování kácení v souvislosti s výstavbou včetně problematiky účastenství ekologických spolků v řízeních před stavebními úřady. Do přílohy č. 2 byl pak zařazen přehled příslušnosti stavebních úřadů. 

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace seznamu reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování smogových situací

(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI, duben 2021, částka 4, č. j. MZP/2021/130/384)

Jedná se o aktualizaci seznamu (Věstník MŽP, ročník XXIX, částka 5), jejímž předmětem je vyjmutí stanice imisního monitoringu Karviná (TKARA) se seznamu reprezentativních stanic pro vyhlašování smogových situací pro částice PM10, SO2 a NO2.

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality

(Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI, duben 2021, částka 4, č. j. MZP/2021/130/384)

Ministerstvo životního prostředí zajistilo zpracování souhrnů doporučených opatření pro tyto evropsky významné lokality: Berounka (aktualizované SDO), Blanice (aktualizované SDO), Březinka (aktualizované SDO), Člupy (aktualizované SDO), Doubravníček, Doupský aBažantka, Kamenný vrch u Kurdějova (aktualizované SDO), Lipská hora, Miliovy louky (aktualizované SDO), Miletínská bažantnice, Na Oklice (aktualizované SDO), Niva Doubravy, Obecník (aktualizované SDO), Olešnice (aktualizované SDO), Panský vrch (aktualizované SDO), Rozsypaná, Rumunská bažantnice (aktualizované SDO), Soběchlebské terasy (aktualizované SDO), Trkmanec-Rybníčky (aktualizované SDO), Trnava (aktualizované SDO), Týn nad Bečvou (aktualizované SDO), U Miličovska, Víno (aktualizované SDO), Vypálenky (aktualizované SDO), Zadní Machová (aktualizované SDO).

Všechny dokumenty jsou dostupné na portálu Ústředního seznamu ochrany přírody 
(http://drusop.nature.cz/)

Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k postupu podle zákona č. 93/2018., o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

(Příloha Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XXXI, duben 2021, částka 4, č. j. MZP/2021/130/384)

Jedná se o aktualizaci Metodického pokynu z roku 2019 (Věstník MŽP, ročník XXIX, částka 4), 
který upravuje praktické naplňování požadavků právních předpisů souvisejících s Nagojským protokolem o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání. Aktualizace reaguje na novou verzi Pokynů k oblasti působnosti a hlavním povinnostem uživatelů v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014, které vydala Evropská komise. Pokyn je především určený pro uživatele genetických zdrojů a držitele sbírek genetických zdrojů.

Usnesení místopředsedkyně Soudního dvora o předběžném opatření ze dne 21. května 2021 ve věci C-121/21 R Česká republika v. Polsko

Česká republika podala v únoru tohoto roku k Soudnímu dvoru EU žalobu proti Polské republice, jejímž předmětem bylo porušení unijního práva v souvislosti s rozšířením těžby hnědého uhlí v polském dole Turów. Konkrétně je namítáno porušení povinností vyplývajících ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí a dále porušení povinnosti vyplývající ze zásady loajální spolupráce dle Smlouvy o Evropské unii. Součástí žaloby byla také žádost o zastavení těžby uhlí v dole do doby, než Soudní dvůr EU rozhodne ve věci samé. Soudní dvůr EU o tomto předběžném opatření rozhodl usnesením ze dne 21. 5. 2021 tak, že Polská republika bezodkladně pozastaví těžbu v dole Turów až do doby rozhodnutí soudu o žalobě. Soudní dvůr EU tak mimo jiné potvrdil riziko významných negativních dopadů těžby na českém příhraničním území v Libereckém kraji. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/783 ze dne 29. 4. 2021 o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (Úř. Věst. L 172, 17. 5. 2021). 
Účinnost od 1. 1. 2021.

Nařízením se zavádí Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období víceletého finančního rámce pro roky 2021–2027. Nařízení stanovuje cíle programu LIFE, rozpočet na období 2021–2027, formy financování z prostředků Unie a pravidla pro poskytování tohoto financování. 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí 

(vyhlášena Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2021 Sb. m. s., částka 12/2021) 

Dohoda byla podepsána 27. 11. 2018 a vstupuje v platnost 1. 5. 2021. Předmětem dohody je vzájemná spolupráce zejména v oblasti vodního, zemědělského, odpadového a oběhového hospodářství a rovněž v oblasti ochrany přírody a biodiverzity a klimatických změn.