Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 3/2020 26. 6. 2020 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 04-05 2020

(přehled vybraných aktualit za období duben–květen 2020)

Autor: Jitka Dvořáková

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 04-05 2020

Rozsudek Nejvyššího správního soudu 2 As 288/2018 – 45 ze dne 13. 5. 2020
Nejvyšší správní soud se v tomto rozsudku mimo jiné zabýval překryvem působnosti a pravomoci orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů ve vztahu k nepovoleným novým stavbám. Nejvyšší soud konstatoval, že skutkové podstaty přestupků v § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK ve spojení s § 26 odst. 2 písm. a) a b) ZOPK zakazují fyzickým osobám vykonávat jakoukoliv faktickou činnost, jíž se umisťuje nová stavba či mění využití území, bez ohledu na to, zda a případně i jak o stavební činnosti rozhodne příslušný stavební úřad v mezích stavebního zákona. Orgány ochrany přírody jsou oprávněny si otázky související s naplněním těchto skutkových podstat přestupků posoudit samostatně. Nejvyšší správní soud dále dodal, že je zřejmé, že kompetence stavebních úřadů se s kompetencemi orgánů ochrany přírody v případech posuzování zákonnosti stavebních činností v mnoha případech vzájemně dotýkají. Nutno je však zdůraznit, že objekt, jemuž zákonodárce v rámci působnosti těchto úřadů přiznal ochranu, se liší. Orgány ochrany přírody mohou v rámci své kompetence zjištěné jednání kvalifikovat a uložit opatření k nápravě typově odpovídající možnostem, které má stavební úřad (odstranění výsledku zakázané stavební činnosti). Uložení povinnosti odstranit stavbu je vykonatelné od obou kompetentních orgánů. 

Věstník MŽP ročník XXX – duben 2020 – ČÁSTKA 3
Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí Programu péče o vlka obecného
MŽP jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody přijalo Program péče o vlka obecného zpracovaný AOPK ČR ve spolupráci s ČZU v Praze, Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Přírodovědeckou fakultou UK v Praze a dalšími institucemi a odborníky. Dokument je zveřejněn na webu AOPK ČR.

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o přijetí Záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens) v ČR
MŽP jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody posoudilo a schválilo Záchranný program pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens) v ČR dokončený AOPK ČR ve spolupráci s ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Dokument je uveřejněn na webu AOPK ČR.

Věstník MŽP ročník XXX – květen 2020 – ČÁSTKA 4
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ve věci aktualizace Přechodného národního plánu ČR
MŽP vydalo aktualizované znění Přechodného národního plánu ČR publikovaného ve věstníku MŽP č. 7/2017. V porovnání s verzí zveřejněnou ve Věstníku č. 7/2017 došlo na základě žádostí provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů k úplnému vyřazení celkem 2 zdrojů v roce 2017, 2 zdrojů v roce 2018 a 3 zdrojů v roce 2019. K částečnému vyřazení spalovacích stacionárních zdrojů došlo u 2 zdrojů, a to jednoho pro SO2 v roce 2018 a jednoho pro TZL v roce 2019. Seznamy vyřazených zdrojů jsou uvedeny v dokumentu od strany 7 dále. Aktualizovány byly rovněž tabulky v přílohách dokumentu.