Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Úbytek lvů ve volné přírodě pokračuje

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Silvie Ucová, Jan Plesník

Úbytek lvů ve volné přírodě pokračuje

Ochrana přírody tradičně věnuje zvýšenou pozornost druhům volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a dalších organismů, jako jsou kupř. houby, kterým hrozí ve zvýšené míře nebezpečí, že budou vyhubeny nebo vyhynou. Stále častěji se ocitáme v situaci, kdy mezi druhy bezprostředně ohrožené vymizením musíme počítat i donedávna zcela běžné organismy. Vhodným příkladem zůstává druhá největší kočkovitá šelma – lev (Panthera leo).

Ochrana přírody 5/2016 20. 12. 2016 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Planeta na křižovatce

Zaměřeno na veřejnost

autoři: František Pelc, Jan Plesník

Planeta na křižovatce

Na přelomu srpna a září 2016 zamířilo více než 10 000 návštěvníků na Havajské ostrovy. Do světově proslulé turistické destinace se ale nejeli opalovat na pláži Waikiki, známé z kultovních hollywoodských filmů, ani zkoumat diverzitu místních barů a vyhlášených značkových obchodů. Delegáti ze 192 zemí se 1.–10. září 2016 zúčastnili v Honolulu v pořadí již šestého Světového kongresu ochrany přírody, konaného pod působivým heslem Planeta na křižovatce. V jeho průběhu nejen zhodnotili současný stav péče o přírodní a krajinné dědictví na Zemi, ale shodli se i na celosvětových prioritách v této oblasti do roku 2020. Rozsáhlou akci uspořádala nejuznávanější nevládní ochranářská organizace světa – Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) sdružující státy, vládní instituce, mezinárodní mezivládní a nevládní organizace, nevládní organizace působící v jednotlivých zemích, vědeckovýzkumná pracoviště a výjimečně formou čestného členství i vynikající osobnosti globální ochrany přírody.

Ochrana přírody 5/2016 20. 12. 2016 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ekologie tradičně – a dobře i zajímavě.

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Zájemce o ekologii má dnes k dispozici vskutku pestrou paletu učebnic, příruček a sylabů, ať už překladů cizojazyčných publikací, nebo děl domácích autorů. Přestože se liší rozsahem, kvalitou a koneckonců i cenou, nelze jim upřít snahu představit rychle se rozvíjející vědní disciplínu názorným způsobem. A právě toto úsilí může v řadě případů představovat pověstnou Achillovu patu. Nemusíte zrovna být zkušeným bibliofilem, abyste předem odhadli, jaký příklad, zhusta z anglosaského prostředí, bude (pokolikáté už?) ilustrovat určitou problematiku.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Recenze

A znovu neonikotinoidy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

A znovu neonikotinoidy

Neonikotinoidy, chemické sloučeniny odvozené z nikotinu, patří celosvětově k nejlevnějším a také v praxi nejrozšířenějším látkám určeným k hubení ekonomicky a epidemiologicky závažného hmyzu. I přes nízkou cenu představují celou třetinu globálního trhu s insekticidy, jsou registrovány ve 120 zemích a ošetřují se jimi zejména kukuřice, řepka olejka, bavlník a cukrová třtina (Simon-Delso et al. 2014). I když se mohou rozprašovat nebo vpravovat do stonků či kmenů ošetřovaných rostlin, nejčastěji se jimi moří semena, takže je následně obsahují celé rostliny.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Lidé stále více ztrácejí kontakt s přírodou

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Lidé stále více ztrácejí kontakt s přírodou

Tvrzení, že vývoj lidské civilizace je od samého počátku těsně spjat s přírodou, může znít jako banalita. Přitom ve světě přibývá obyvatel, zejména dětí, kteří se do přírody dostávají stále méně a méně. Uvedený posun není jen důsledkem pokračujícího úbytku člověkem neovlivněného prostředí, ale i postupně se rozšiřující nabídky dalších činností. Americký ekolog a publicista Richard M. Pyle v roce 1993 trefně nazval odcizování se lidí přírodě „vymíráním zkušeností“.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Půdy ve světě ubývá víc, než se soudilo

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Půdy ve světě ubývá víc, než se soudilo

Národ, který si zničí svou půdu, zničí sám sebe,“ prohlásil v roce 1937 Franklin Delano Roosevelt. Ve 30. letech 20. století zapříčinily ve Spojených státech k přírodě nešetrné zemědělské postupy, umocněné opakovaným suchem, řadu prachových bouří. Velká mračna půdy vítr odnášel z Velkých plání ležících mezi Skalnatými horami a řekou Mississippi až na východní pobřeží USA. Vždyť i nositel Nobelovy ceny za literaturu John Steinbeck popisuje v poutavém románu Hrozny hněvu nemalé důsledky katastrofální větrné bouře z května 1935.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

IPBES začíná fungovat

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník

IPBES začíná fungovat

Nejlepším argumentem jsou neprůstřelná fakta, podpořená emocemi, tvrdí zkušení odborníci na marketing a práci s veřejností. Právě nezpochybnitelné důkazy o stavu, změnách a vývojových trendech biologické rozmanitosti a s ní souvisejících ekosystémových služeb by měla politikům a řídícím pracovníkům po celém světě poskytovat Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). Nad činností seskupení, ustaveného v roce 2012, převzal gesci Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environment Programme, UNEP).

Ochrana přírody 3/2016 4. 7. 2016 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana afrických nosorožců: dobré i špatné zprávy

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Silvie Ucová, Jindřiška Jelínková, Jan Plesník

Ochrana afrických nosorožců: dobré i špatné zprávy

Údaje, nedávno uveřejněné uznávanou Komisí pro přežití druhů Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN SSC), jsou dostatečně výmluvné. V roce 2015 se obětí pytláků v Africe stalo nejméně 1 338 nosorožců. Počet těchto pozoruhodných lichokopytníků zabitých v rozporu se zákony tak na černém kontinentě stoupá již šestý rok v řadě. Od roku 2008, kdy začala nová vlna masového odstřelu nosorožců, mají afričtí pytláci na svědomí přinejmenším 5 940 zvířat.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Trio učebnic z Banské Bystrice rozhodně stojí za přečtení  

Kulér-Recenze

Autor: Pavel Pešout, Jan Plesník

Vysoce informativní příručku, zaměřenou na ochranu biologické rozmanitosti a vydanou banskobystrickou Fakultou přírodních věd Univerzity Matěje Bely, jsme čtenářům již představili (viz Ochrana přírody, 67, 5, 36, 2012). Po všech stránkách aktivní pracoviště uveřejňuje také další učební texty, zabývající se péčí o přírodní a krajinné dědictví. Pro dnešní recenzi jsme vybrali tři, ucelenou formou prezentující tradiční přístupy – územní ochranu a ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Odborná instituce Evropské unie, Evropská agentura životního prostředí (European Environment Agency, EEA) působící od roku 1993 v Kodani, zřizuje pro vybrané okruhy péče o životní prostředí specializovaná pracoviště – evropská tematická střediska. Tvoří je konsorcia mezinárodních organizací, odborných institucí z členských zemí EEA i soukromých firem a obvykle působí čtyři až pět let. V pořadí již třetí Evropské tematické středisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity, ETC/BD) zahájilo svou činnost v lednu 2014. Kapacity v něm spojilo třináct vědeckovýzkumných institucí, univerzit, rezortních odborných pracovišť a odborných mezinárodních organizací, zaměřených na péči o přírodu, krajinu a biologickou rozmanitost, z jedenácti evropských zemí. Vedoucí organizací ETC/BD zůstává pařížské Národní přírodovědecké muzeum, kde působí i koordinační jednotka střediska. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se stala partnerem konsorcia ETC/BD v roce 2005.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf