Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Plesník

Umělá inteligence pomáhá ochraně přírody

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Umělá inteligence pomáhá ochraně přírody

V úvodní přednášce celostátní konference o výzkumu v ochraně přírody konané v září 2008 v Olomouci si jeden tehdy mladý akademický lev posteskl, že nejlepší absolventi univerzity zůstávají na škole nebo zamíří do některého ústavu Akademie věd ČR, zatímco ve státní ochraně přírody nacházejí uplatnění ti zbylí. Zastánce uvedeného názoru proto určitě potěší, že se jak v ochranářské biologii, tak v praktické péči o přírodní a krajinné dědictví stále více uplatňuje umělá inteligence, když už se přirozené nedostává.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Počet upytlačených slonů afrických klesá, nadále však zůstává vysoký

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Počet upytlačených slonů afrických klesá, nadále však zůstává vysoký

Slon africký (Loxodonta africana) patří oprávněně mezi symboly fauny celého kontinentu. Podle uznávaných odhadů se savanami a pralesy v Africe na jih od Sahary ještě v 16. století prohánělo na deset milionů největších v současnosti žijících suchozemských živočichů. Výroba kulečníkových koulí, šachových figurek, držadel vycházkových holí a nožů, klavírních kláves, malých šperkovnic, tabatěrek či vyslovených tretek a nevkusných kýčů stála život tisíců afrických slonů. I když hlad po klech poněkud utlumily obě světové války, na konci osmdesátých let 20. století z původního počtu slonů zůstala pouhá desetina. USA, západní Evropa a skupina afrických zemí na čele s Keňou se proto rozhodly katastrofální vývoj zvrátit. Na Nový rok 1990 vstoupil v rámci Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostli (CITES) celosvětový zákaz obchodování se slonovinou. Protože pro kly neexistovalo odbytiště, pytláctví i pašování slonoviny pokleslo na úroveň, kterou bylo možné označit za snesitelnou.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bernská úmluva slaví 40. výročí  

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Bernská úmluva slaví 40. výročí  

Začátek 70. let 20. století přinesl četná zjištění z různých částí světa, že se životním prostředím člověka není něco v pořádku. V západní Evropě, USA a Japonsku proto začala probouzející se občanská společnost hlasitě požadovat po politicích a řídících pracovnících opatření, která by situaci co nejdříve výrazně zlepšila. Současně sílilo poznání, že bez aktivní mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí žádoucí změna nastane jen těžko. Proto začaly být postupně sjednávány mezinárodní mnohostranné úmluvy, jejichž smluvní strany na sebe přijímaly právně závazné povinnosti související s ochranou přírody a péčí o životní prostředí.

Ochrana přírody 5/2019 25. 10. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

O molekulách v ochraně přírody

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Úvod do molekulárnej ekológie
Mikulíček P.
Univerzita Komenského v Bratislavě 2018.
95 str.
ISBN 978-80-223-4405-0.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Seminář CITES zaostřil na Čínu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Silvie Ucová, Jan Plesník

Seminář CITES zaostřil na Čínu

Jubilejní 10. roční semináře zabývajícího se problematikou naplňování Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a pravidelně pořádaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR s finanční podporou Ministerstva životního prostředí, se tentokrát zaměřil na Čínu a její úlohu v ochraně přírody a krajiny. Důvod je nasnadě. Nejlidnatější země světa představuje jeden z největších, ne-li rovnou vůbec největší, trh s faunou a flórou a z nich získávanými produkty na naší planetě. Není žádným tajemstvím, že uvedená skutečnost významně dopadá na přírodu nejen v Číně.

Ochrana přírody 4/2019 30. 8. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dvě zprávy o stavu jedné planety

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Plesník

Dvě zprávy o stavu jedné planety

Každý rok se k zájemcům dostane alespoň jedna zpráva, hodnotící stav určité složky životního prostředí v celosvětovém měřítku. Globální analýzy se tak zaměřují kupř. na lesy, oceány, mokřady, půdu (jako hmotu), potravinové zdroje včetně hospodářsky významných druhů ryb a dalších mořských živočichů, mangrovové porosty, korálové útesy, ptáky, cévnaté rostliny, odrůdy a kultivary plodin nebo plemena domácích a hospodářských zvířat.

Ochrana přírody 4/2019 29. 8. 2019 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Jak se žije lidem a přírodě v antropocénu Anthropocene. A very short introduction Ellis E. C.

Kulér-Recenze

Autor: Jan Plesník

Jak se žije lidem a přírodě v antropocénu Anthropocene. A very short introduction Ellis E. C.

Jak se žije lidem a přírodě v antropocénu
Anthropocene. A very short introduction
Ellis E. C.
Oxford University Press Oxford 2018. 208 str. ISBN 978-0-19-879298-7. Internetové knihkupectví Amazon nabízí brožovanou publikaci za 10,75 USD.

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

IPBES představil přelomovou zprávu o minulosti, současnosti a budoucnosti globální biodiverzity

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

IPBES představil přelomovou zprávu o minulosti, současnosti a budoucnosti globální biodiverzity

Více než 1800 stránek textu připravovaného tři roky. Jeho autoři a redaktoři přečetli na 15 000 recenzovaných článků v časopisech, sbornících a knihách a dalších ověřitelných informačních zdrojů a vypořádali na 22 000 připomínek recenzentů. Uvedená čísla charakterizují dlouho očekávanou zprávu o stavu celosvětové biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb. Uveřejnila ji Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES), odborný panel OSN zaměřený na uvedenou problematiku (viz Ochrana přírody, 71, 3, 44―47, 2016). Její v pořadí již 7. plenární zasedání se uskutečnilo 29. dubna ― 4. května 2019 a hostilo jej pařížské ústředí Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, UNESCO). Vysoce informativní dokument podrobně hodnotící stav přírody a služeb, které poskytuje lidské společnosti, sepsalo více než 450 expertů z 50 států. Nechyběli mezi nimi ani pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Brno, Univerzity Karlovy v Praze/Jihočeské univerzity České Budějovice, Masarykovy univerzity v Brně a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

OSN vyhlásilo Desetiletí obnovy ekosystémů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

OSN vyhlásilo Desetiletí obnovy ekosystémů

Jedním z důvodů, proč na přelomu 60. a 70. let 20. století vzniklo celosvětové hnutí na ochranu životního prostředí, se stalo zjištění, že na Zemi neexistuje žádné místo, a to ani na souši a sladkovodních vodách, ani na moři, které by vůbec nebylo ovlivněno lidskou civilizací. Podle uznávaných odhadů již člověk stačil poškodit dvě třetiny zemského povrchu: lidé přímo či nepřímo významně přeměnili plné tři čtvrtiny souše a zbývající čtvrtinu tvoří zaledněné nebo odlehlé plochy, zatímco ke zlepšení stavu došlo za posledních 30 let jen na 2,7  % celkové rozlohy suchozemských ekosystémů (IPBES 2019, UNEP 2019). Není divu, že pokračující a často velkoplošné ničení souše negativně ovlivňuje životní úroveň přinejmenším 3,2 miliardy obyvatel naší planety (IPBES 2018). Převedeno na peníze: ročně nás stojí necitlivý přístup k prostředí jenom ve ztrátách ekosystémových služeb (přínosů, poskytovaných ekosystémy lidské civilizaci) 10–17  % světového hrubého produktu (UNEP 2019). Není žádným tajemstvím, že degradace přírody postihuje nejvíce Afriku na jih od Sahary, jihovýchodní Asii a Latinskou Ameriku. Přestože se úbytek lesů na Zemi v letech 2010–2015 snížil, přišli jsme od začátku tisíciletí o milion čtverečních kilometrů zmiňovaného typu zemského pokryvu (UNEP 2018). Vzhledem k tomu, že brazilská vláda vyhlásila amazonský prales za čistě přírodní zdroj a poptávka po palmovém oleji neklesá, v roce 2016 zaznamenaný globální úbytek lesa o rozloze 250 000 km2 musíme považovat za vskutku rekordní. Ještě mnohem hůře jsou na tom mokřady. Ve 20. století jich – pokud jde o plochu – na souši zmizelo 69–75  %: roční úbytek, ačkoliv i on se v poslední době snížil, je tak třikrát větší než v případě lesů (Davidson 2014, WCMC 2017).

Ochrana přírody 3/2019 27. 6. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Pro přežití nosorožce jávského je založení druhé populace nezbytné

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Pro přežití nosorožce jávského je založení druhé populace nezbytné

Méně známý nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus) patří bezesporu mezi nejvzácnější savce světa. Připomeňme, že původně osídloval rozsáhlý areál od Bangladéše a severního Vietnamu přes Malajský poloostrov až po Sumatru a Jávu. Nechce se věřit, že svého času býval ze tří recentních asijských druhů nosorožců nejpočetnější.

Ochrana přírody 2/2019 27. 4. 2019 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf