Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tomáš Salov

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Tomáš Salov

Konference TransParcNet 2016 v Českosaském Švýcarsku

Pod zkratkou TransParcNet se skrývá sdružení přeshraničních velkoplošných chráněných území (parků), které jsou certifikovány v rámci programu Federace Europarc „Transboundary Parks – Following Natureʼs Design“.

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Nové výzvy

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Salov

Nové výzvy

Dva státy, čtyři velkoplošná chráněná území, jediná pískovcová krajina. I tak je možné popsat přeshraniční oblast Českého a Saského Švýcarska, jejíž jádro tvoří dva národní parky obklopené dvěma chráněnými krajinnými oblastmi. Správy těchto území své aktivity v oblasti práce s veřejností již řadu let koordinují. Potenciál pro spolupráci tím však zdaleka není vyčerpán. S ustupujícím významem politické hranice se naopak otevírají nové možnosti pro utváření jediné a zřetelné identity regionu Českosaského Švýcarska.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - České Švýcarsko

Zvláštní číslo

autoři: Luboš Kala, Tomáš Salov

Výsledky monitorování a jejich využití v praxi - České Švýcarsko

Jedním ze zásadních úkolů moderní ochrany přírody je hledání a nacházení rovnováhy mezi využíváním přírody a krajiny pro potřeby člověka a omezováním lidských aktivit v chráněných územích. Zaměříme-li se na oblast turistického, rekreačního a sportovního využívání takových území, lze základ pro diskusi spatřovat již v samotném vyhlášení chráněného území, kdy na straně jedné jsou uvedeny v platnost přísnější ochranné podmínky, jdoucí ruku v ruce se vznikem určité značky jakosti, která zvyšuje návštěvnickou atraktivitu téhož předmětu ochrany. Monitorování návštěvnosti a jejích dopadů na přírodní prostředí je proto logickou součástí činnosti správy chráněného území, přičemž množství návštěvníků je při sledování souvislostí mezi rekreačním využíváním území a stavem přírodního prostředí jedním z nezbytných indikátorů.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo