Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Soumrak nosorožců

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Stejskal

Soumrak nosorožců

Situace nosorožců ve volné přírodě je nejhorší za poslední desítky let. V Jihoafrické republice jich bylo jen za loňský rok upytlačeno víc než tisíc a desítky dalších byly zavražděny v ostatních afrických zemích. Asijští nosorožci jsou na tom podobně - i oni jsou častým terčem pytláků. Ve snahách o záchranu nosorožců se angažují i české instituce, především ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Regionální značení místních výrobků začalo v chráněných územích

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Kažmierski

Regionální značení místních výrobků začalo v chráněných územích

V letech 2003 až 2005 jsem pracoval na realizaci projektu, který byl zaměřen na zvyšování povědomí o soustavě Natura 2000. Jeho hlavními součástmi bylo značení místních výrobků v územích Natura 2000 a ekologická výchova. Značení regionálních produktů si nekladlo za cíl nahrazovat žádné dosud zavedené certifikáty (např. kvality, ekologické šetrnosti), jeho hlavním smyslem bylo a je zdůraznění a garance původu výrobků ve velkoplošném chráněném území. I přes prvotní nezájem se podařilo vybudovat systém regionálních značek, které dnes používá 24 regionů po celé republice.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Současnost a perspektivy regionálních značek pro místní produkty

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Čadilová

Současnost a perspektivy regionálních značek pro místní produkty

Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) je založena na jednotných principech a pravidlech udělování značky ve všech členských regionech a na jednotném grafickém stylu značek i propagačních materiálů. Značenípodporuje řemeslné výrobky, potraviny a přírodní produkty šetrné k životnímu prostředí, se zaručeným původem z daného území a s vazbou k tomuto území vyjádřenou naplněním (některého nebo všech) specifických kritérií týkajících se tradice, podílu ruční práce, podílu místních surovin a specifičnosti pro daný region. U služeb se hodnotí celkový přístup provozovatele s důrazem na regionální charakter – tj. např. využívání místních produktů, nabídka programů seznamujících s regionem a ekologická šetrnost. U zážitků je podstatná jedinečnost a vztah k regionu. Základní podmínkou pro udělení regionální značky ve všech kategoriích je plnění zákonných předpisů a norem pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ochrana včel a neonikotinoidy

Výzkum a dokumentace

autorka: Hana Kubátová-Hiršová

Ochrana včel a neonikotinoidy

Ochrana včel (a opylovačů vůbec) v souvislosti s používáním pesticidů je v posledních letech žhavé téma, a to nejen v Evropě, ale například i ve Spojených státech. Skupinou pesticidů, která má na svědomí největší rozruch kvůli negativním účinkům na včely, jsou neonikotinoidy. V médiích i na internetu jim bylo věnováno hodně pozornosti, ale informace byly velmi různorodé a často dokonce zcela protichůdné. Jak to s nimi tedy vlastně doopravdy bylo a je?

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Letošní sčítání čápů černých

Výzkum a dokumentace

Autor: František Pojer

Letošní sčítání čápů černých

Pro čápa černého je příznačný mimo jiné skrytý způsob života, obrovský areál rozšíření a také rychlé změny rozšíření. K nám se čáp černý začal vracet koncem 40. let minulého století na severovýchodní Moravu, koncem padesátých let již hnízdil na více místech i v Čechách a poměrně rychle znovuosídlil celé území státu.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Slovenský zákon o ochraně přírody novelizován

Právo v ochraně přírody

Autor: Pavel Pešout

Počínaje prvním lednem letošního roku vstoupila v účinnost rozsáhlá novela slovenského zákona o ochraně přírody a krajiny („zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. z 25. Júna 2002“). Novela nově definuje, mění či doplňuje celou řadu ustanovení zákona. Z důvodu zmírnění ochrany dřevin rostoucích mimo les, nedostatečné implementace evropského práva, neúplného postavení Státní ochrany přírody a zejména z důvodu přenesení kompetencí k vyhlašování a rušení chráněných území až na úroveň vlády, byla novela kritizována ze strany odborné veřejnosti a nevládních organizací.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Hnědásek osikový tři roky po „vyhynutí“

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Antonín  Krása, Alois Pavlíčko

Hnědásek osikový tři roky po „vyhynutí“

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) patří k nejvzácnějším motýlům v ČR. Přežívá na jediné lokalitě v Polabí, což je z dlouhodobého hlediska značně rizikové, ale akutní hrozba jeho vymření se snížila. Po letech, kdy se zdál jeho osud zpečetěn, můžeme naštěstí optimisticky vyhlížet do dalších let. Hrozivý kolaps populace na samou hranu bytí a nebytí se nejen zastavil, ale v posledních dvou letech je zřetelný pozitivní obrat. Přibývá jak dospělých motýlů, tak zejména stromů, na nichž jsou nalézány jejich vajíčka a housenky. Dostat se do této fáze nebylo ale vůbec jednoduché.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Program péče o bobra evropského

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jitka Uhlíková, Aleš Vorel, Jan Šíma, Vlastimil Kostkan

Program péče o bobra evropského

Píše se rok 1706 a bobr evropský (Castor fiber) postupně mizí z evropského kontinentu. Pruský král Bedřich I. vydává dva dekrety na jeho ochranu. V prvním je uvedeno: "My, Bedřich, z Boží milosti král pruský, uvádíme všem ve známost. Protože stroj bobrový, jak známo, patří mezi nejvzácnější léky a hojivé prostředky proti mnohým nemocem, a my proto vlastnoručně v tomto nejmilostivějším listě 16. dubna t. r. v Kolíně na Sprévě jsme přikázali, aby se bobrů šetřilo a pokud možno jejich rozmnožování podporovalo…".

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Jeskyně Na Turoldu

Z naší přírody

Autor: Petr Zajíček

Jeskyně Na Turoldu

Rozdílný a mnohdy dramatický průběh jednotlivých etap geologické minulosti vtiskl krajině na území naší republiky rozmanité formy reliéfu i různorodou škálu přírodních útvarů. Malebné scenérie vrchovin střídají mohutné horské hřebeny, úrodné nížiny kontrastují s ostrými suky vulkanických pohoří. Ale i svět podzemí má v České republice nebývalou pestrost.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Úvodník

Úvodem

Autor: Dalibor Zachoval

Úvodník

Vážení čtenáři a přátelé přírody,

náš společný časopis Ochrana přírody bude brzy slavit významné jubileum. Jelikož první číslo vyšlo již v roce 1946, kulatiny oslavíme už příští rok.

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Úvodem