Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Čmelák – Společnost přátel přírody

autoři: Dagmar  Čemusová, Jiří Antl

Čmelák – Společnost přátel přírody

Liberecká nezisková ekologická organizace Čmelák – Společnost přátel přírody je společenství lidí, které podporuje a provádí aktivity ve prospěch přírody a krajiny. Naším cílem je nejenom chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody, ale zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a osvětou.

Organizace vznikla již v roce 1994 a do roku 2002 působila pod názvem Staří ochránci Jizerských hor. Následný název – Společnost přátel přírody byl v letošním roce upraven tak, aby byl pro veřejnost snáze zapamatovatelný. „Vylíhl“ se tedy současný Čmelák – SPP.

V rámci praktické ochrany přírody mapujeme výskyt ohrožených a vzácných dřevin, sbíráme jejich semena a následně z nich ve vlastních lesních školkách pěstujeme sazenice původních dřevin, které pak vysazujeme zpět do rozmanitých lokalit. Daří se nám také úspěšně rozmnožovat a vracet do přírody vzácné a ohrožené dřeviny – tisy, jilmy, jedle, ptáčnice, lýkovce a další.

Jeden ze způsobů, kterým sdružení naplňuje své poslání v ochraně přírody, je činnost pozemkového spolku, který má ve vlastnictví více než 50 ha lesních, lučních, vodních i mokřadních pozemků na 15 lokalitách po celém Libereckém kraji a je v tomto ohledu největším v České republice. Pravděpodobně nejznámějším naším projektem je Nový prales.

Nový prales

Nový prales vzniká na jižních svazích Ještědského hřbetu, kde jsme v roce 2004 nákupem 7 ha lesa od soukromých vlastníků začali uskutečňovat modelovou přeměnu smrkové monokultury na přírodě blízký les. V době nákupu byl porost prototypem nezdravé smrkové monokultury, o kterou se odborně nepečuje: geneticky nevhodná kultura, poškozená loupáním a následnou hnilobou, s absencí bylinného podrostu, nízkou vertikální i věkovou stratifikací a druhovou diverzitou, nedostatkem slunečního záření a téměř nulovým výskytem mrtvého a tlejícího dřeva vhodného jako biotop pro hmyz, dutinové hnízdiče a dřevokazné houby. Takové porosty mají nejen malou hodnotu z hlediska biologického, ale jsou navíc citlivé na kůrovcové a větrné kalamity. V rámci projektu bychom rádi prostřednictvím dosadby a podsadby sazenic geograficky původních dřevin vytvořili zdravý les, který nebude hospodářsky využíván a postupně se přiblíží charakteru přirozených lesů, kde najdou nové místo k životu vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Zároveň věříme, že v duchu našeho motta „pro lidi, pro přírodu“ se nám podaří vytvořit esteticky hodnotnou lokalitu pro turisty, milovníky přírody, biology i ekology. Naším cílem je uskutečnit modelový projekt pro obnovu jiných mladých monokultur a aktivně přeměnit to, co naši předkové zanedbali.

Od roku 2004 bylo na lokalitě vysázeno více než 15 000 sazenic původních druhů dřevin. Vzhledem k neúměrně vysokým stavům spárkaté zvěře bylo nutné sazenice ochránit před okusem. Z možných řešení vyšla jako jednoznačně nejúčelnější lesní oplocenka. I přes to, že jsme vlastníky pozemku, který je nehonební, a celá plocha byla zahrnuta do evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, narazili jsme na odpor místních myslivců, kteří požadují zbourání oplocení. Vleklá řízení se táhnou více jak dva roky a není vyloučeno, že oplocení budeme nakonec muset skutečně odstranit.

Díky pomoci stovek přispěvatelů a podporovatelů se prales na Ještědském hřbetu dalšími odkupy stále rozrůstá a v současnosti má rozlohu více než 25 ha. Je nám jasné, že „vypěstovat“ prales není záležitostí pro jednu lidskou generaci, rádi bychom však položili základy pro jeho vznik. Věříme, že přijde doba, kdy tento les bude mít větší hodnotu než jen stovky kubíků dřeva, neboť bude lidem poskytovat potravu pro jejich duši – krásu a harmonii. Průběžně pořádáme do této lokality exkurze pro laickou i odbornou veřejnost.

Dalším z celé řady projektů, které sdružení realizuje, je i Šance pro jilmy. Za pomoci škol z regionu vysazujeme již šestým rokem v Libereckém kraji odrostlé sazenice těchto ohrožených druhů stromů a zároveň se snažíme informovat veřejnost o problematice mizení jilmů z krajiny.

Kromě aktivit směřujících k obnově přirozených lesů a ke zvyšování pestrosti krajiny se Čmelák – SPP věnuje také výchovně-osvětové činnosti. Pro děti všech věkových kategorií připravujeme ekovýchovné programy, provozujeme lesní naučnou stezku s živým průvodcem, pořádáme exkurze a další doprovodné akce pro dobrovolníky i širokou veřejnost. Nový prales

Nový prales je již nyní místem s kouzelnými zákoutími.

Foto archiv SPP

Ekovýchova

Zájemci o ekovýchovné programy mají možnost vybrat si z rozmanité nabídky jednodenních i vícedenních pořadů, které zajišťujeme buď v místě určeném konkrétní školou, nebo na chalupě našeho sdružení na Mariánskohorských boudách v Jizerských horách. Jen v uplynulém roce jsme uskutečnili 90 ekovýchovných programů, které navštívilo 1 928 dětí, a dny plné poznání prožilo uprostřed přírody během devíti pobytů přes 160 dětí.

Pozornost věnujeme i nejmladší generaci. Do našich aktivit spadá i provoz vlastního mateřského centra Čmelák, které nabízí rodičům na mateřské dovolené a jejich dětem široké spektrum programů.

Více informací o naší činnosti získáte na adresách:

www.cmelak.cz

www.novyprales.cz

www.mc.cmelak.cz.