Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Péče o přírodu a krajinu

Ochrana přírody 4/2017 26. 8. 2017 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Certifikační programy v arboristice

Autor: Josef Grábner

Certifikační programy v arboristice

Diskuse nad tím, zda kvalitního realizátora prací v oboru péče o dřeviny poznáme podle vzdělání, nebo podle certifikátu, probíhá již velmi dlouho. Obě strany tohoto sporu se shodují v konstatování, že práce prováděné na stromech jsou nevratné a často mohou způsobit škody nepředstavitelného rozsahu. Fakt, že zvláště v menších obcích jsou občas ke „zkracování stromů” přizváni vedle lesních dělníků i příslušníci místního sboru hasičů, patří mezi noční můry všech, kdo byli někdy s výsledkem takovýchto projektů konfrontováni.

Vzdělání v oboru péče o dřeviny v České republice probíhá pouze na některých odborných školách, a to se značnou dynamikou výměny pedagogického personálu. Značně se liší i zajištění vzdělávacích aktivit a jejich propojení s aktuální praxí. Ještě roztříštěnější je výuka akademická (tedy úrovně bakalářského a magisterského studia). Přes značné ambice některých univerzit v posledních cca 8 letech se dosud nepodařilo sjednotit ani vzdělávací programy, ani teoretická a praktická východiska vyučujících. Výsledkem je pelmel různých přístupů, které je velmi podnětné sledovat z akademického pohledu, ovšem do praxe přinášejí spíše zmatky než harmonizaci.

06_Certifikace ETW ve śvādsku autor fotografie Josef Gr†bner
Certifikace ETW ve Švédsku. Foto Josef Grábner

Reflexí tohoto stavu je aktivita směřující přímo z praxe – od arboristů – a snažící se vytvořit dělicí čáru mezi osobami, které při zkoušce (certifikaci) prokázaly odpovídající úroveň znalostí a schopností a mezi „ostatními odborníky”. Tento zjednodušený přístup je vysoce pragmatický a vytváří tak základní nástroj k prokazování specifické kvalifikace například pro účely výběrových řízení. Odpadá tím velmi komplikovaný proces zkoumání, zda absolvent té či oné fakulty prošel odpovídající výukou či nikoli – adept buď u zkoušky v praktickém či teoretickém testu prospěje, či nikoli.

Mezinárodní certifikace
Největší arboristickou certifikační autoritou je americká International Society of Arboriculture (ISA), která působí takřka na celém světě. V zemích Evropské unie je aktivní organizace European Arboricultural Council – Evropská arboristická rada (EAC).

International Society of Arboriculture (ISA)
Mezinárodní arboristická společnost (ISA) je americká nezisková organizace, která sdružuje arboristy po celém světě. Z pohledu celosvětového měřítka je tato organizace nejznámější a největší. Byla založena v roce 1924. ISA v současné době nabízí následujících šest certifikačních programů:

ISA Certified Arborist (certifikovaný arborista)
ISA Certified Arborist – Utility Specialist (specialista pro práci kolem nadzemních vedení)
ISA Certified Arborist – Municipal Specialist (specialista samosprávy)
ISA Certified Tree Worker – Climber Specialist (výškový specialista – stromolezec)
ISA Certified Tree Worker – Aerial Lift Specialist (výškový specialista – práce s hydraulickou plošinou)
ISA Board Certified Master Arborist (certifikovaný vedoucí arborista)

Certifikace ISA v České republice
Žádná z výše uvedených certifikací společnosti ISA není v současné době v České republice realizována. Přesto můžeme potkat českého arboristu vlastnícího certifikát ISA. Většinou jsou to případy, kdy dotyčný získal certifikaci v zahraničí.

European Arboricultural Council (EAC)
Evropská arboristická rada (EAC) byla založena v roce 1992. EAC vytvořila program evropské certifikace arboristů European Tree Worker a European Tree Technician. Platnými členy EAC na začátku roku 2017 je 23 států Evropy.


Certifikační programy EAC
V současné době nabízí EAC tři certifikační programy:
European Tree Worker = Evropský arborista
European Tree Worker – Platform = Evropský arborista s plošinou
European Tree Technician = Evropský arborista – technik

European Tree Worker = Evropský arborista (ETW)
ETW je certifikace určená především pro aktivní arboristy pečující o stromy pomocí stromolezecké techniky. Na vývoji této certifikace se aktivně podílela i Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu – Sekce péče o dřeviny – ISA z České republiky. Tato organizace nabízí certifikaci ETW v ČR již od začátku milénia až doposud. Bližší informace na webu www.arboristika.cz. Začátkem roku 2017 bylo v České republice 145 certifikovaných ETW.

European Tree Worker – Platform = Evropský arborista s plošinou
Jedná se o certifikaci, jejíž vlastník je arborista odborně ošetřující stromy pomocí hydraulické plošiny. Tato zkouška je, až na zkušební část práce s plošinou, totožná s certifikací ETW.
European Tree Technician = Evropský arborista – technik (ETT)

Certifikace „Evropský arborista – technik”
je v současné době postavena nejvýše ze všech certifikací EAC. Cílovou skupinou tohoto typu certifikace jsou arboristé pracující v nižším nebo středním managementu nebo provádějící kontrolní činnost v oboru arboristika.

Recertifikace certifikačních programů EAC
Certifikace ETW a ETW – Platform mají omezenou platnost, která je stanovena na tři roky. Certifikace ETT má v současné době (rok 2017) neomezenou platnost.

Národní certifikace
Národní certifikační programy dokážou přesněji cílit na kulturní, ale i praktické aspekty dané země. Tento druh certifikací je tedy vhodný pro nejširší spektrum osob, které zasahují do života stromů. Ať už teoreticky návrhem opatření pro daného jedince, či prakticky samotnou realizací navrženého opatření.

Český certifikovaný arborista (ČCA)
V České republice byl v rámci aktivit Českého svazu ochránců přírody (ČSOP, z.s.) v roce 2006 spuštěn certifikační program Český certifikovaný arborista (ČCA). Český svaz ochránců přírody je nositelem této certifikace. Po odborné stránce byla do podzimu roku 2016 garantem Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Na počátku roku 2017 je certifikace převedena zpět na nositele ČSOP, z.s., a spoluvyhlašovatelem certifikace ČCA se stává Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta životního prostředí. Spolu s nositelem se na certifikacích podílí partneři programu MENDELu Brno, AOPK ČR, Singing Rock, SZÚZ, SZKT, Pavouci. Kanceláří programu ČCA je Arboristická akademie, ZO ČSOP. Cílem tohoto certifikačního programu je připravit databázi odborníků, kteří složením zkoušky před komisí prokážou, že jsou schopni kvalifikovaně a bezpečně realizovat různé úkony v rámci péče o dřeviny. Držiteli národního certifikátu je aktuálně přes 270 osob. V této oblasti lze v dohledné době předpokládat další dynamický rozvoj. Důvodem je především stále se zvyšující tlak na kvalifikovanou, kvalitní a bezpečnou péči o stromy. Tento tlak už není vyvíjen jen na poli soukromém a ve státní sféře pečující o zeleň ve městech a obcích, ale i vegetaci v blízkosti sítí technického vybavení, silnic, železnic atp.

Certifikační programy ČCA
ČCA má v současné době tyto čtyři stupně:
Český certifikovaný arborista – Pozemní pracovník
Český certifikovaný arborista – Plošinář
Český certifikovaný arborista – Stromolezec
Český certifikovaný arborista – Konzultant

Český certifikovaný arborista – Pozemní pracovník (ČCA – Pozemní pracovník)
ČCA je základní úrovní z nabízených certifikací. Je to certifikace určená pro pracovníky ošetřující dřeviny, které jsou dostupné ze země nebo nízkého žebříku s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Hlavní okruhy činnosti ČCA jsou výsadba, kontrola a ošetřování keřů a stromů. Při certifikaci jsou od uchazeče vyžadovány základní znalosti péče o dřeviny. Musí tedy být schopen znát elementární biologické základy péče o dřeviny tak, aby mohl provádět zadaná arboristická opatření. Určit základní druhy dřevin, znát základní reakce dřevin na poranění a stresové faktory a vysvětlit vliv dřevin na okolní prostředí. ČCA má dvě nadstavbové specializace, a to:
ČCA – Plošinář
ČCA – Stromolezec.

Český certifikovaný arborista – Plošinář (ČCA Plošinář)
ČCA Plošinář je certifikace určená pro pracovníky, kteří provádějí ošetření dřevin výhradně s využitím vysokozdvižné plošiny, zejména ve specifických oblastech, jako je péče o doprovodnou zeleň komunikací a o dřeviny podél veřejné technické infrastruktury.

Český certifikovaný arborista – Stromolezec (ČCA Stromolezec)
Certifikace určená pro arboristy, kteří provádějí komplexní ošetření dřevin se znalostí využití speciálních stromolezeckých technik.

Český certifikovaný arborista – Konzultant (ČCA Konzultant)
Tato úroveň je určena především pro arboristy, kteří provádějí poradenskou činnost, zejména zpracování dendrologických průzkumů a zajišťování technického dozoru. Pro certifikaci ČCA Konzultant se vyžaduje znalost z oblastí dendrologie, ekofyziologie, fytopatologie, ohodnocování dřevin, inventarizace a hodnocení stavu dřevin, ochrana přírody a praktické arboristiky.

Srovnání certifikačních programů
Pro přehlednost je v níže uvedené tabulce porovnání arboristických certifikací, které je možné v ČR absolvovat. Velmi často dochází k záměně úrovní certifikace ČCA – Pozemní pracovník a certifikace ETW – Evropský arborista. Ty jsou ve výběrových řízeních stavěny na stejnou úroveň, což ale není správně. European Tree Worker – Evropský arborista je na úrovni ČCA – Stromolezec. Viz tabulka číslo 1.

Porovnání jednotlivých certifikací dle úrovně - autor Josef Grábner
Tab. 1: Porovnání jednotlivých certifikací dle úrovně. Zpracoval Josef Grábner

Bližší informace k ČCA, viz
www.ceskycertifikovanyarborista.cz