Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Karel Tajovský

Suchozemští stejnonožci (Oniscidea) v jeskyních
České republiky

Z naší přírody

autoři: Karel Tajovský, Roman Mlejnek

Suchozemští stejnonožci (Oniscidea) v jeskyních
České republiky

Přirozené podzemní prostory v nejrozmanitější podobě – ať už se jedná o krasové či pseudokrasové jeskyně nebo ostatní, většinou člověku nedostupné systémy nacházející se pod povrchem – by se v našich zeměpisných šířkách mohly jevit jako neosídlené prostředí. Opak je ale pravdou – tato velmi specifická stanoviště jsou trvale obývána celou řadou často jedinečných nebo i vzácných druhů bezobratlých živočichů, nebo mohou sloužit jako dočasné úkryty během jejich života. To platí i o suchozemských stejnonožcích, kteří jsou jinak typickými obyvateli opadu a svrchních vrstev půd v nejrůznějších přirozených i člověkem pozměněných stanovištích.

Ochrana přírody 6/2015 4. 1. 2016 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Propast Macocha

Z naší přírody

autoři: Vlastimil Růžička, Roman Mlejnek, Karel Tajovský, Lucie  Juřičková

Propast Macocha

Propast Macocha je jednou z nejhlubších otevřených propastí v Evropě. V letech 2007–2008 zde Správa jeskyní Moravského krasu zorganizovala výzkum bezobratlých živočichů. Na sběru a zpracování získaného materiálu se podíleli pracovníci Správy jeskyní ČR, Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Muzea Vysočiny Jihlava i mnozí amatérští entomologové.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Bezobratlí obyvatelé jeskyní České republiky

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Karel Tajovský

Bezobratlí obyvatelé jeskyní České republiky

Počátky studia jeskynní fauny bezobratlých spadají na území dneš­ní ČR do období na přelomu 19. a 20. století, kdy se o první biospeleologické průzkumy moravských jeskyní zasloužili především Jindřich Wankel a Karel Absolon.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace