Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2017 27. 8. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Informovanost může snížit poptávku po exotických mazlíčcích

Autor: Jan Plesník

Informovanost může snížit poptávku po exotických mazlíčcích

Celosvětový obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy a výrobky z nich dosahuje bez ryb a dřeva ročně hodnoty 30,6–42,8 miliardy USD (700–980 miliard Kč), z toho na legální obchodování připadá 22,8 miliardy USD (522 miliard Kč). Poptávka po domácích mazlíčcích zůstává spolu se zájmem o luxusní potraviny a s tradičním, zejména východoasijským lékařstvím jeho nejdůležitější hnací silou.

Záznamy Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) odhalily, že jen v období 2006–2010 pocházelo 23 % ptáků a 10 % plazů v úředně povoleném obchodu z volné přírody. V případě šelem a primátů, zakoupených pro komerční a osobní účely, dosáhl v letech 2006–2012 zmiňovaný podíl dokonce téměř 65 %. Přitom se ví, že většina zvířat nabízených na ilegálním trhu byla získána z volné přírody a k novým majitelům se nezřídka dostává prostřednictvím organizovaného zločinu. U určitých volně žijících živočichů pomáhají významně uspokojovat poptávku rozmanitá chovná zařízení. Mezinárodní nevládní organizace sledující v celém světě obchod s faunou a flórou TRAFFIC se sídlem v britské Cambridgi přináší četné důkazy o tom, že některé z nich, zejména v rozvojových zemích, vydávají z přírody odchycené jedince ve velkém za odchované v lidské péči. Jeden ze způsobů, jak obdobné nepovolené kšeftování omezit, představují kampaně, vedené se znalostí chování zákazníka prostřednictvím vhodně zvolených hromadných sdělovacích prostředků.

Obr.%202
V letech 1996–2012 bylo ve světě dovezeno z jiného státu
celkem 18,8 milionu živých plazů. Na snímku i mezi začínajícími chovateli
populární agama vousatá (Pogona vitticeps). Foto Jan Plesník

Tom P. MOORHOUSE z Oxfordské univerzity uskutečnil se svými spolupracovníky šetření snažící se určit, zda informovanost zákazníků může omezit poptávku po exotických mazlíčcích (Conserv. Letters, 10, 337–345, 2017). Pro tento účel si badatelé zřídili vlastní internetovou stránku o exotických zvířatech chovaných v domácnostech. Na ní měli zájemci uvést, jakému živočichu by dali při koupi přednost. Poté se na obrazovce objevila informace o složení potravy příslušného druhu v přírodě a v lidské péči, jeho roli jako přenašeče chorob, o právních důsledcích chovu, nezbytných podmínkách, které musí chovatel pro zvíře vytvořit, a v neposlední řadě o dopadech chovu v domácnostech na ochranu daného taxonu a jím osídleného prostředí přímo v místě, kde se vyskytují.

Ukázalo se, že údaje o možných onemocněních a o platném zákonodárství snížily pravděpodobnost, že si uživatel stránky vyhlédnutého domácího mazlíčka i nadále koupí, o plných 39 %. Naopak upozornění týkající se podmínek chovu z hlediska předcházení týrání zvířat a vlivu chovu na ochranu populací daného druhu ve volné přírodě na rozhodnutí o koupi významný vliv neměly. Autoři docházejí k závěru, že informační kampaň může redukovat poptávku po exotických zvířatech chovaných pro potěšení v domácnostech.