Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Nové právní předpisy

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06/2016

Autor: Tereza Domčíková

(přehled vybraných aktualit za období září 2016 – listopad 2016, judikatura za období duben 2016 – srpen 2016)

Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony obsahuje novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze se přesouvá do oznamovacího režimu podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kácení z těchto důvodů bude moci orgán ochrany přírody pozastavit, omezit nebo zakázat pouze na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.
Účinnost od 1. 4. 2017.

Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje posílení ochrany čistoty ovzduší před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Bude možné rovněž vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací. Účinnost od 1. 1. 2017. Zákon č. 370/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje umisťovat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obcí, a dále stanovuje pravidlo, podle něhož působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Účinnost od 14. 12. 2016.

Vyhlášky č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich; č. 375/2016 Sb., o vybraných položkách v jaderné oblasti; č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti; č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie; č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení; č. 379/2016 Sb., o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky; které jsou prováděcími předpisy k zákonu č. 263/2016 Sb., atomovému zákonu.
Účinnost všech vyhlášek od 1. 1. 2017.

Aktualizace státní politiky životního prostředí dne 23. 11. 2016. Vláda schválila aktualizaci základního strategického dokumentu pro oblast životního prostředí. Nemění základní priority a směr environmentální politiky, pouze upravuje strukturu priorit s ohledem na probíhající klimatickou změnu a potřebu adaptace na ni jako na součást environmentální bezpečnosti. Hlavní změnou je nové pojetí tématu „Bezpečného prostředí“, zařazené jako 4. priorita. Bezpečné prostředí nově zahrnuje předcházení a snižování následků přírodních nebezpečí jaké představují např. povodně, dlouhodobé sucho, extrémní výkyvy počasí, svahové nestability, eroze, a dále omezování negativních dopadů změny klimatu na území ČR i předcházení vzniku nebezpečí zapříčiněného vlivem člověka jako např. kontaminacím nebo ekologickým zátěžím.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2016, č. j. 6 As 231/2015-44, ve kterém soud zdůraznil, že návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů; dnem zveřejnění (ve smyslu dokonání tohoto úkonu) podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se proto rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 téhož zákona). Teprve pouplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy. V posuzované věci bylo opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydáno dříve, než uplynula lhůta k podání námitek, což mělo za následek jeho nezákonnost. Nejvyšší správní soud proto zrušil jak rozsudek krajského soudu, tak opatření obecné povahy.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 4.2016, č. j. 11 A 63/2014 – 30, v němž se soud zabýval žalobou proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 1 milionu korun za správní delikt podle § 88 odst. 1 písm. e) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Soud zdůraznil, že pokud zákonodárce použil termín „nadbytečný“ a nestanovil konkrétní počty uhynulých živočichů, které by musely být zjištěny pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu, učinil tak nepochybně proto, aby dal správnímu orgánu prostor pro správní uvážení. Význam pojmu „nadbytečný“ je vyjádřením toho, že něco je zbytečné, nadpočetné. Je to něco, co běžně nevzniká. Pro posouzení podmínek ustanovení § 88 odst. 2 písm. i) zákona o ochraně přírody a krajiny je to situace, kdy dojde o úhynu živočichů nad běžnou normální situaci, tedy k úhynu, který je nadpočetný, nadměrný.

Tereza Domčíková