Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tereza Domčíková

K vybraným procesním aspektům zákona  o odpovědnosti za přestupky

Právo v ochraně přírody

Autor: Tereza Domčíková

Cílem je navázat na články publikované v předchozích číslech časopisu Ochrana přírody1 a rozebrat změny vybraných procesních institutů v souvislosti s čerstvě účinným zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky či PřestZ“) ve snaze zaměřit se na ustanovení, která jsou využívána v sankčních řízeních týkajících se porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana přírody 4/2017 26. 8. 2017 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Vybrané aspekty  trestněprávní odpovědnosti

Právo v ochraně přírody

Autor: Tereza Domčíková

Vybrané aspekty  trestněprávní odpovědnosti

Cílem článku je pojednat o některých aspektech trestněprávní odpovědnosti a specifikách trestných činů proti životnímu prostředí a dále o aktuálním vývoji v této oblasti, přičemž bližší pozornost bude věnována trestnému činu neoprávněného nakládání s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06/2016

Kulér-Nové právní předpisy

Autor: Tereza Domčíková

(přehled vybraných aktualit za období září 2016 – listopad 2016, judikatura za období duben 2016 – srpen 2016)

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Nové právní předpisy