Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 4/2017 27. 8. 2017 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Ludmila Friedlová – 70 let

Autor: František Pojer

Ludmila Friedlová – 70 let

Milá paní kolegyně Ing. Ludmila Friedlová, všemi oslovovaná jako Lída, oslavila 5. června 2017 kulaté jubileum a je příkladem opravdového zájmu a vytrvalosti v ochraně přírody – vlastně téměř celou dobu pracovala u naší organizace a právních předchůdců, letos již čtyřicátým rokem!

Základní školu absolvovala a středoškolská léta prožila na rodném Rakovnicku. Vzhledem k tomu že pocházela ze „selského“ (z rodného statku v Lišanech byla rodina vystěhována v 50. letech), nebylo jí později umožněno studium na vysněné povolání učitelky, ale mohla vystudovat tehdejší Vysokou školu zemědělskou (dnešní Česká zemědělská univerzita). Po dokončení vysokoškolského studia, povinné praxi a následně i pedagogické nástavbě nastoupila na tehdejší odbor kultury Okresního národního výboru (později okresní úřad) Praha západ.

Už zde vlastně začala Lídina „ochranářská práce“, protože pečovala nejen o kulturní bohatství – pracovala s kronikáři, zabývala se muzejnictvím a památkami, ale především měla na starosti přírodní bohatství přípražského okresu. Její činnost nezůstala bez povšimnutí v kruzích středočeských ochranářů a v roce 1978 přišla nabídka k působení na tehdejším Středisku státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, které se zabývalo ochranou přírody pod správou tehdejšího krajského národního výboru.

Lída nemohla tušit, že zde bude aktivně pracovat až do roku 2017, že zde najde smysluplnou náplň celého profesního života, skvělé přátele a dokonce životní lásku.

Následně se měnily režimy, adresy, názvy, systém, přibývaly úkoly a pracovní náplň, ale krásné poselství přírody se nezměnilo a nutnost chránit a opatrovat ji pro příští generace je aktuálnější než kdy jindy.

Zde mohu Lídu citovat: „Je to krásný pocit, když po vás zůstanou naučné stezky, aleje, vybudovaná či upravená vodní díla, které by bez práce naší instituce neměly šanci vzniknout“.

Jubilantka totiž s počátkem dotačních programů začala pracovat v Programu revitalizace říčních systémů, později v Programu obnovy přirozené funkce krajiny i Operačním programu Životní prostředí a dalších. A také díky Ludmile Friedlové se podařilo uskutečnit spoustu krajinářsky významných projektů. Za to jí patří dík nejen nás, kolegyň a kolegů, ale zejména přírody a krajiny ve středních Čechách.

Závěrem přeji jubilantce jménem celé Agentury dosavadní pohodu a přátelský a milý přístup k lidem, zdraví a potěšení v rodině a nekonečnou radost z vnoučat. Těšíme se na další setkávání v přírodě i mimo ni.