Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 2/2018 22. 4. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Saské zkušenosti s vlky pomohou v České republice

Autor: Tisková  zpráva

Saské zkušenosti s vlky pomohou v České republice

Za spolupráce tří českých a jedné německé organizace začíná tříletý projekt věnovaný sdílení zkušeností při ochraně vlka („Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině – OWAD“). Zaměří se na zpřesnění informací o výskytu a šíření vlků do České republiky, koncepční přístup k jejich ochraně a zmírňování konfliktů, které návrat vlků může mít. Projektovým územím je Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj, dopad však bude celorepublikový.

Cílem projektu, jehož hlavním nositelem je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), je posílit přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Saskem při výměně informací a zkušeností s ochranou vlků a snižováním rizika konfliktů, které tato šelma může působit. Kromě vědců z Fakulty životního prostředí ČZU se na projektu z české strany podílí Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která má klíčovou úlohu právě při práci s veřejností. Za německou stranu je projektovým partnerem Senckenbergská přírodovědná společnost zastoupená Muzeem pro přírodovědu ve Zhořelci (Museum Görlitz).

Důvod pro toto přeshraniční spojení je jasný. Ze Saska (a sousedního Polska) se k nám v současnosti vlci šíří. Sasko má největší vlčí populaci v celém Německu a zároveň nejpropracovanější systém péče o vlka, náhrad škod i práce s veřejností. Saský systém, Plán managementu vlka, specifikuje, jaká jsou právní i věcná východiska, jak má být zajištěn monitoring vlka, kdo a jak provádí práci s veřejností. Uvádí, jak postupovat v případě vzniku škod způsobených vlkem, jak se mají majitelé hospodářských zvířat chránit a s jakou pomocí státu, ať již jde o podporu zabezpečení stád, nebo výši náhrady škod, mohou počítat. Saský plán je založen na dlouholetých zkušenostech s monitoringem vlka a díky projektu OWAD bude možné tyto zkušenosti zužitkovat i v České republice.

Každá organizace, která se projektu účastní, v něm má specifickou roli. ČZU se věnuje výzkumu vlka v krajině a koordinuje celý projekt. AOPK ČR hraje důležitou roli v chráněných krajinných oblastech, kde její pracovníci posuzují škodu na hospodářských zvířatech způsobenou zvláště chráněnými druhy, tedy i vlkem. Ministerstvo životního prostředí bude v rámci projektu pracovat na vytvoření programu péče o vlka. Saský partner projektu, který úzce spolupracuje např. se saským Ministerstvem životního prostředí a zemědělství, je pro české organizace důležitým zprostředkovatelem dlouholetých zkušeností nejen v oblasti monitoringu vlka a vlčího výskytu, ale i v oblasti legislativy či práce s veřejností.

Některé z konkrétních aktivit projektu jsou již vidět. Správci lesů a honiteb v projektovém území absolvovali první semináře, probíhá hodnocení saských postupů a vědci získávají cenná data. Projektový web https://owad.fzp.czu.cz informuje veřejnost o průběhu naplánovaných činností. AOPK ČR zveřejnila stránku www.navratvlku.cz, která je primárně určena majitelům stád hospodářských zvířat. Informuje o způsobu života a chování vlka a o tom, jak nejlépe ochránit stáda před škodami způsobenými vlkem. Součástí projektu je přenos i těchto praktických zkušeností.

Projekt Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné příhraniční krajině (OWAD) byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020.