Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2017 21. 10. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje zcela nový grantový program pro podporu kofinanco

Autor: Ondřej Petrovský

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody každoročně vyhlašuje tři grantové programy, ve kterých podporuje mimo jiné konkrétní ochranářská opatření, ekologickou výchovu dětí nebo bakalářské a diplomové práce se zaměřením na přírodní prostředí. V rámci zcela nově vyhlášeného grantového programu „Pro zdravou krajinu“ je nadace připravena podporovat menší projekty neziskových organizací na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP v cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3. V řádně odůvodněných případech je možné také financovat část neuznatelných nákladů přímo vztažených k předmětu ochrany přírody.

O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace a kritériem pro posuzování bude kvalita projektu a pozitivní dopad na ochranu přírody ve vztahu k vynaloženým finančním prostředkům. S úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o nadačním příspěvku a prostředky budou vypláceny až po obdržení dotace z OPŽP v rámci spolufinancování. V odůvodněných případech je možné čerpat prostředky i na předfinancování projektů. Příspěvek na spolufinancování je však do výše 150 tis. Kč (v opodstatněných případech je možné tento limit navýšit), aby se dostalo na více projektů. V případě projektů dotovaných z OPŽP se limit zároveň vztahuje na max. 50 % vyčísleného spolufinancování (vlastního podílu žadatele). Na drobná opatření, na která není efektivní žádat dotaci z OPŽP, zlepšující vodní režim krajiny (obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.) bude možné požádat do 150 tis. Kč přímých realizačních nákladů. Více podrobností a vyhlášené grantové programy najdete na webových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz.

logo Nadace Ivana Dejmala - BW (1)-1

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 (do roku 2017 pod původním názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor) a je významnou celostátně působící nadací v oblasti životního prostředí.

Nadace vznikla v době, kdy Jizerské hory prošly v podstatě ekologickou katastrofou způsobenou vysokou imisní zátěží, ale i nevhodným lesním hospodařením. Na začátku devadesátých let to dokresloval fakt více jak 100 čtverečních km odtěžených lesních porostů na náhorní plošině. V rámci záchrany dřevní hmoty pro socialistické národní hospodářství byla ohrožena samotná existence integrity lesa jako vegetačního útvaru v nadmořských výškách nad 800 m a po sametové revoluci chyběly jakékoliv adekvátní finanční zdroje pro podporu obnovy přírodě bližších a ekologicky stabilnějších lesů. Nadace splnila klíčovou úlohu – pomohla iniciovat a realizovat projekty na záchranu, reprodukci a využití původního genofondu lesních dřevin při obnově ekologicky stabilnějších lesů v pohoří. Nadace do opatření na obnovu poškozených lesů a krajiny Jizerských hor věnovala okolo 19 mil. Kč na stovky malých i větších projektů. Zároveň se stala stabilní organizací se solidním základním jměním necelých 45 mil. Kč a jedné nemovitosti na Jizerce. Nyní rádi pomůžeme v realizaci smysluplných projektů podporovaných z OPŽP a nebo dalších malých záměrů ve prospěch ekologické stability naší krajiny. Už se těšíme na zdravou konkurenci nově iniciovaných projektů!