Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 4/2017 27. 8. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Česká republika 2030 – cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny

Autor: Jan Kyselka

Česká republika 2030 – cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny

Vláda na svém zasedání 19. dubna 2017 schválila dokument „Strategický rámec Česká republika 2030“, který je aktualizací předchozí strategie udržitelného rozvoje z roku 2010. Jedná se o materiál, který má vytvářet základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, regionální i lokální úrovni a udávat směr České republiky ve všech oblastech rozvoje. Významným způsobem se věnuje problematice životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

Vize a konkrétní cíle strategie jsou tematicky rozděleny do šesti klíčových oblastí. Cíle v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu formuluje zejména kapitola 3 Odolné ekosystémy, avšak s touto problematikou se průběžně setkáme i v dalších částech dokumentu, zejména v kapitole 4 Obce a regiony.

Strategie klade velký důraz na územní plánování, které zásadním způsobem ovlivňuje podobu naší krajiny a vytváří podmínky pro ochranu jejích hodnot. Je navrhováno zpracování zcela nového dokumentu ve veřejné diskuzi, tzv. politiky krajiny, která by měla být rámcem pro zpracování územně plánovacích podkladů. Politika krajiny se má v širších souvislostech než v současném územním plánování zabývat hodnocením aktuálního stavu krajiny a navrhnout zásady její dlouhodobé obnovy a tvorby. Za situace, kdy dochází v krajině k zásadním změnám, by se politika krajiny měla stát podkladem pro další formy a stupně plánování (strategické a územní plánování, plány povodí, komplexní pozemkové úpravy a další). Dokument dále zmiňuje nutnost koordinace strategického a územního plánování a též nutnost koordinace přesahující úroveň jednotlivých obcí.

Stále širší podporu a využití v oblasti ochrany přírody získává koncept ekosystémových služeb a na to reaguje i nová strategie. Dokument přímo navrhuje začlenění hodnocení ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů, což může přinést významnou změnu v kritériích používaných např. při hodnocení nových stavebních záměrů.

V oblasti ochrany biodiverzity je základním cílem zajištění přítomnosti životaschopných a geneticky rozmanitých populací původních druhů v naší krajině. K tomu má přispět obnova přírodních stanovišť v dostatečném rozsahu a kvalitě i zvýšení prostupnosti krajiny pro migraci živočichů. K dalším cílům patří ponechání některých souvislých ploch se zachovalou přírodou a též opuštěných, dříve využívaných ploch (např. lomy, neobhospodařovaná zemědělská půda) samovolnému vývoji. Přirozená obnova člověkem významně pozměněných ekosystémů by se měla stát běžně užívaným postupem.

Dokument též reaguje na probíhající klimatickou změnu a navrhuje řadu opatření v oblasti vodního hospodářství a péče o půdu. Například v lokalitách méně vhodných pro zemědělství navrhuje podporu vzniku mokřadů a dalších přírodních prvků na orné půdě. Mezi další cíle patří zvyšování podílu luk a pastvin na celkové ploše zemědělské půdy a navýšení plochy lesních porostů. Pozornost je věnována také adaptaci sídel, v nichž má být podporováno propojování stávajících a vznik nových zelených ploch.

Z hlediska zapojení veřejnosti do rozhodování nejen v oblasti životního prostředí je významná kapitola 6.1 Demokratičnost vládnutí, podle níž mají být využívány formy participativní demokracie, tedy přímého zapojení občanů do rozhodování, a to např. formou rozšíření veřejného připomínkování návrhů veřejných politik.

V návaznosti na zpracovanou strategii bude v roce 2017 připraven implementační dokument, který upřesní kroky k plnění strategie a určí mechanismus zajištění jejího souladu s nově zpracovávanými resortními strategiemi, koncepcemi, programy a opatřeními na národní a krajské úrovni. Zároveň stanoví odpovědnost jednotlivých resortů, v jejichž gesci budou jednotlivé navazující kroky a opatření za naplňování cílů.

„Strategický rámec Česká republika 2030“ obsahuje v oblasti ochrany přírody a krajiny řadu opatření, která se již dlouhodobě objevují v různých strategických materiálech, zároveň však přináší i návrhy nové, jako je zpracování výše zmíněné politiky krajiny nebo začlenění hodnocení ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů. Pro úspěšné naplnění strategie je nezbytné uskutečňování konkrétních cílů nejen ze strany veřejné správy, ale též neziskového sektoru a subjektů hospodařících v naší krajině. Dokument je zveřejněný na 
www.cr2030.cz.