Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 1/2018 19. 2. 2018 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 12. 2017-1. 2018

(přehled vybraných aktualit za období prosinec 2017 – leden 2018)

Vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
Vyhláška byla novelizována v souvislosti se zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vyhláška je jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a stanoví především obsah územně analytických podkladů a obsah územně plánovacích dokumentací. Jmenovaná novela reaguje na změny stavebního zákona – zejména zkrácené postupy při pořizování aktualizací zásad územního rozvoje a změn územních a regulačních plánů a možnost zpracovat územní plán s prvky regulačního plánu. Dále novela zavedla povinnost přehlednějšího uspořádání souborné dokumentace územně analytických podkladů ve dvojí podrobnosti (pro kraje a pro obce s rozšířenou působností). Novela zavádí nový pojem – datová báze územně analytických podkladů, která zahrnuje údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumu území, další dostupné informace a případě data vzniklá analýzou shromáždění informací. Novinkou také je odstranění požadavku na vyhodnocení provedené pomocí SWOT analýzy, která je nahrazena vyhodnocením pozitiv a negativ území.
Účinnost od 29. 1. 2018

Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Jmenovaná vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životním prostředí. Ministerstvo životního prostředí touto vyhláškou upravuje dle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů průběh zkoušky odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace, rozsah požadovaného vzdělání, způsob a průběh veřejného projednání a zveřejňování informací a stanovisek.
Účinnost od 20. 12. 2017

Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody a sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k platnosti autorizace k provádění biologického hodnocení v návaznosti na změnu § 67 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 225/2017 Sb., Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXVII – prosinec 2017 – částka 11
Nově vydaná metodická instrukce k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. částečně nahrazuje metodický pokyn MŽP k téže problematice vydaný ve Věstníku MŽP, ročník XXVII, březen 2017, částka 3. Stejně jako předešlá metodika osvětluje obsah nejdůležitějších pojmů, dále se věnuje podrobněji aplikaci ustanovení § 8 zákona v praxi – tedy kácení na základě povolení, kácení na základě oznámení a kácení v krajní nouzi. Instrukce se ve světle změn blíže věnuje postupu dle § 8 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.

Instrukce dále podrobněji rozebírá postup dle § 8 odst. 6 zákona, kdy ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle stavebního zákona uvedených v tomto odstavci a zakončených územním rozhodnutím, resp. společným povolením v případě společného územního a stavebního řízení, vydává OOP závazné stanovisko, a to na žádost žadatele, která musí splňovat náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin, přičemž důvod ke kácení dřevin dokládá žadatel projektovou dokumentací záměru. V případě, kdy je třeba kácet dřeviny z důvodu stavebního záměru nevyžadujícího rozhodnutí (např. stavební ohlášení, územní souhlas) o umístění stavby, je k jejich kácení nutné povolení OOP dle § 8 odst. 1 zákona. V příloze č. 1 instrukce pak nalezneme vzor závazného stanoviska vydávaného podle § 8 odst. 6 zákona.

V souvislosti s velkou novelizací stavebního zákona (zák. č. 225/2017 Sb.) došlo taktéž k novelizaci ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Jak jste byli již v minulých aktualitách informováni, novela přináší zcela novou koncepci povinnosti investorů zajistit hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na vybrané zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. Nově již není předmětem hodnocení tohoto zásahu „provedení přírodovědného výzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivů zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy“, ale zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté zák. 114/1992 Sb., tedy zájmy chráněné v rámci ustanovení o obecné ochraně přírody a o zvláštní územní i druhové ochraně. Autorizaci pak uděluje, prodlužuje a odnímá MŽP. Metodická instrukce je dostupná na https://www.mzp.cz/cz/vestnik_mzp

Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář.
VOMÁČKA, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. V Praze: C. H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3.
Nakladatelství C. H. Beck vydalo na konci roku 2017 komentář autorů Vomáčky, Knotka, Konečné, Hanáka, Dienstbiera a Průchové k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle nakladatelství komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na řízení podle stavebního zákona a podmínkám účasti veřejnosti v řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Publikace se tak řadí vedle všeobecně známého komentáře Ladislava Mika, Hany Borovičkové a kol. z roku 2007 (MIKO, Ladislav. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7179-585-8.) a dále také komentáře Vojtěcha Stejskala z roku 2016 (STEJSKAL, Vojtěch. Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-229-0.) k základní výbavě knihovny právníků a úředníků zabývající se ochranou přírody a krajiny.


Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, kontakt: jitka.dvorakova@nature.cz