Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 5/2018 21. 10. 2018 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06 až 09 2018

(přehled vybraných aktualit za období srpen 2018 – září 2018)

Autor: Samostatné právní  oddělení AOPK ČR

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06 až 09 2018

Zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Novela správního řádu vkládá do ust. § 14 nový odstavec č. 2 týkající se tzv. systémové podjatosti úředních osob, kdy v souladu s již ustálenou judikaturou novelizovaný zákon říká, že: „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.“ Tedy tento poměr sám o sobě nevyvolává systémovou podjatost u úřední osoby.  Jmenovaná problematika se dotýká např. řízení o povolení kácení dřevin, kdy dřevina, která má být pokácena, je ve vlastnictví obce a rozhoduje o jejím kácení zaměstnanec této obce. Této problematice se podrobněji věnuje článek Svatavy Havelkové v rubrice Právo v ochraně přírody na stranách 20–22.
Účinnost od 1. 11. 2018 

Vyhláška č. 190/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Ministerstvo životního prostředí novelizovalo v příloze č. 2 části II tabulku č 1.1.2, která se týká znečišťování pevnými palivy a dále provádí pouze legislativně technické změny.
Účinnost 1. 9. 2018

Nařízení vlády č. 187/2018 Sb. o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu. 
Tímto nařízením vláda vyhlásila evropsky významné lokality, které byly již schválené v národním seznamu v roce 2016, a Evropská komise je zařadila do evropského seznamu již v roce 2017.
Účinnost od 1. 9. 2018

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k vyhlašování nízkoemisních zón o stanovení podmínek vydávání emisních plaket podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, Věstník Ministerstva životního prostředí ročník XXVIII – srpen 2018 – částka 5
MŽP vydalo pokyn v návaznosti na novelizaci zákona o ochraně ovzduší, kterou došlo ke změně definice oblasti, v nichž může být vyhlášena nízkoemisní zóna a také ke změně formy vyhlášení této zóny. Metodický pokyn tedy obsahuje především informace týkající se postupu při vyhlašování nízkoemisní zóny. Obce mohou na svém území vyhlásit nízkoemisní zónu za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy, a to opatřením obecné povahy, které vydá v přenesené působnosti rada obce, přičemž pokyn obsahuje i vzor jmenovaného opatření.

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny č. 4/2018 ze dne 10. 7. 2018 o vyhlášení přírodní památky Tisůvka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, Věstník Ministerstva životního prostředí ročník XXVIII – srpen 2018 – částka 5
AOPK ČR vyhlásila přírodní památku Tisůvka, která se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Cikháj, a stanovila její bližší ochranné podmínky.
Účinnost od 25. 7. 2018

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 2/2018 ze dne 10. 7. 2018 o vyhlášení přírodní památky Brožova skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, Věstník Ministerstva životního prostředí ročník XXVIII – srpen 2018 – částka 5
AOPK ČR vyhlásila přírodní památku Brožova skála, která se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Sklené u Žďáru nad Sázavou, a stanovila její bližší ochranné podmínky.
Účinnost od 25. 7. 2018

Nařízení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. 3/2018 ze dne 10. 7. 2018 o vyhlášení přírodní památky Rozštípená skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, Věstník Ministerstva životního prostředí ročník XXVIII – srpen 2018 – částka 5
AOPK ČR vyhlásila přírodní památku Rozštípená skála, která se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálním území Najdek na Moravě, a stanovila její bližší ochranné podmínky.
Účinnost od 25. 7. 2018

Sdělení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP o zajištění zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti, Věstník Ministerstva životního prostředí ročník XXVIII – srpen 2018 – částka 5
V souladu s ustanovením § 45c odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zajistilo Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů doporučených opatření pro jmenované evropsky významné lokality.