Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 4/2018 20. 8. 2018 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06-07 2018

(přehled vybraných aktualit za období červen 2018 – červenec 2018)

Zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
Tato novela komplexně mění systém správy poplatků. Novým správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stane Státní fond životního prostředí (namísto České inspekce životního prostředí). Novela má dále za cíl implementovat příslušné unijní předpisy a zpřesnit úpravu týkající se povodňové ochrany. V neposlední řadě novela zákona upravuje definici odpadní vody a upravuje podmínky jejího vypouštění. Dle zákonodárce byla hlavním cílem novely snaha o právní úpravu, která povede ke snižování znečištění vod.
Účinnost od 1. 1. 2019

Vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
Tato vyhláška upravuje náležitosti posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (doplňuje ust. § 45i odst. 2 a 13 zákona č. 114/1992 Sb.). Podrobně tak například stanoví náležitosti posouzení návrhu politiky územního rozvoje, posouzení zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu. Dále vyhláška stanoví náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu uskutečňovaného v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny na zájmy ochrany přírody a krajiny (k ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Zároveň vyhláška ruší ust. § 18 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Účinnost od 1. 8. 2018


Nařízení č. 1/2018 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky o vyhlášení přírodní památky a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek (Věstník MŽP, ročník XXVIII – červen 2018 – ČÁSTKA 4)
AOPK ČR dne 15. 3. 2018 vyhlásila přírodní památku Chmelinec na území Zlínského kraje, v katastrálním území Vyškovec a Starý Hrozenkov. Dále stanovila její bližší ochranné podmínky.
Účinnost od 30. 3. 2018

Metodika Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i, ke stanovení přirozenosti lesů v ČR (Věstník MŽP, ročník XXVIII – červen 2018 – ČÁSTKA 4)
Jedná se o aktualizaci a částečné přepracování Metodiky stanovení přirozenosti lesů v ČR z let 2004–2006 jako nástroj pro koncepční uchopení managementu lesů ve zvláště chráněných územích – především v NP, NPR a PR – kde hlavním cílem ochrany je umožnění samovolných procesů na větších plochách lesa.


Metodický pokyn sekce ochrany přírody a krajiny MŽP k vymezování navrhování a schvalování zonace a klidových území na území národních parků v ČR (Věstník MŽP, ročník XXVIII – červen 2018 – ČÁSTKA 4)
Tyto metodické pokyny stanoví postup příslušných orgánů ochrany přírody při vymezování a schvalování zón ochrany přírody a klidových území v národních parcích podle § 18 zákona č. 114/1992 Sb., resp. § 17 téhož zákona.


JELÍNKOVÁ, Jitka a HAVELKOVÁ, Svatava. Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. Vydání první. V Praze: C. H. Beck, 2018. xx, 229 stran. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-697-5.
Nakladatelství C. H. Beck vydalo v edici právní praxe publikaci zaměřenou na postup orgánů ochrany životního prostředí při správním trestání. Kniha je velmi prakticky zaměřená. Obsahuje velké množství odkazů na judikaturu a příkladů ze správní praxe. Srozumitelně vysvětluje nové právní instituty, které po vzoru trestního práva obsahuje zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Kniha tak bude především sloužit státním orgánům vykonávajícím svou pravomoc na úseku životního prostředí, případným přestupitelům nebo jejich obhájcům.

Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, kontakt: jitka.dvorakova@nature.cz