Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 3/2017 24. 6. 2016 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 03-05/2016

Autor: Jitka Dvořáková

(přehled vybraných aktualit za období březen 2016 – květen 2016)

Zákon č. 89/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů především zvyšuje podíl, který stát dostává z poplatků za povrchovou těžbu hnědého uhlí, a to z 25  % na 67  %. Zároveň se tím snižuje podíl obcí ze současných 75  % na pouhých 33  %. Toto snížení má být obcím kompenzováno zvýšením úhrady z dobývacích prostor s povolenou těžbou na 1000 korun za jeden hektar ročně, přičemž příjem z této úhrady bude v plném rozsahu patřit obcím. Zvyšují se také úhrady za vytěžené nerosty. Úhrady se nově budou počítat z množství vytěženého nerostu a ze sazby pro jednotlivé druhy nerostů. Poplatky už nebudou stanoveny přímo zákonem, ale nařízením vlády, které může pružněji reagovat na případné změny ekonomické situace. Účinnost od 1. 1. 2017.

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a obsah sdělení o přítomnosti nebezpečných vlastností v hodnoceném odpadu. Účinnost od 31. 3. 2016.

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. Oproti dosavadní vyhlášce bylo do Katalogu odpadů doplněno několik druhů odpadů (01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého
obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07, 16 03 07*, Kovová rtuť a 19 03 08* částečně stabilizovaná rtuť). Dále se nově stanoví postup pro zařazení odpadu do kategorie nebezpečný podle Rozhodnutí 2014/955/EU a zavádí se nový způsob označování odpadů v kategorii ostatní odpad pro účely evidence. Účinnost od 31. 3. 2016.

Vyhláška č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu mimo jiné stanoví preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek a indikačních hodnot obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě a postupy pro zjišťování a hodnocení těchto látek. Účinnost 1. 6. 2016.
Vyhláška č. 154/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění vyhlášky č. 313/2015 Sb. v souladu s právem Evropské unie stanoví způsob hodnocení stavu útvarů povrchových vod a náležitosti programů pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod. Dále např. nově vymezuje tzv. chráněnou oblast jako vody nebo území stanovené podle § 31 až 35 vodního zákona a evropsky významné lokality, ptačí oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky, stanovené podle zákona o ochraně přírody a krajiny, u kterých je udržení nebo zlepšení stavu vod podmiňujícím faktorem jejich ochrany,

Vyhláška č. 142/2016 Sb., o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Železné hory a o změně vyhlášky č. 156/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory vymezuje zóny odstupňované ochrany přírody na území CHKO Železné hory, vyznačuje hranice těchto zón na podkladě katastrální mapy, včetně elektronické podoby. Toto vyznačení je uloženo v ústředním seznamu. V příloze vyhlášky pak je znázorněno grafické vymezení jednotlivých zón. Účinnost od 1. 6. 2016.

Společný metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí – Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností, Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XXVI – březen 2016 – ČÁSTKA 3 se zabývá územní studií krajiny, kterou pořizuje úřad územního plánování pro celý správní obvod s rozšířenou působností, kdy tato studie je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona a po splnění požadavků zákona je jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánu podílejících se na rozhodování o krajině. Tato studie bude taktéž využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP. Pokyn nastavuje pravidla pro uplatňování tohoto nástroje územního plánování, jelikož v této věci je nutný multidisciplinární přístup a úzká spolupráce orgánů státní správy.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) vydal dne 29. 3. 2016 průlomové rozhodnutí, č. j. 4 As 217/2015 – 182, ve kterém rozhodl, že zástupce veřejnosti dle § 23 stavebního zákona je oprávněn podat návrh (je tzv. aktivně legitimován) na zrušení opatření obecné povahy (např. tedy územního plánu) nebo jeho části dle § 101a odst. 1 a násl. s. ř. s. NSS konstatoval, že zástupce veřejnosti jedná jménem významné části občanů dotčené lokality, jeho pozice má proto nezanedbatelnou výpovědní hodnotu. Možnost bránit práva soudní cestou je pak logickou součástí jeho postavení.