Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 02,03/2016

Autor: Jitka Dvořáková

(přehled vybraných aktualit za období únor – březen 2016)

Zákon č. 49/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů mimo jiné zpřesňuje definici dopravní infrastruktury, na kterou se tento zákon vztahuje (stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umisťované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související), a také podstatným způsobem mění výkupní ceny pozemků – snižuje koeficient, kterým je možné násobit cenu stanovenou znaleckým posudkem v případě nestavebního pozemku, z původních 16 na 8. Předmětná novela také umožní výkup pozemků, které jsou určené ke směně za jiné pozemky (obvykle zemědělská půda), protože stát v této chvíli nemá ve vlastnictví dostatečné množství vhodných pozemků k realizaci směn. Na výkup pozemků pro směny se ale koeficienty vztahovat nebudou.
Účinnost od 1. 5. 2016.

Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, byla vypracována v návaznosti na novelu zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. října 2015 a která byla přijata primárně z důvodů řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringementové řízení), které bylo s Českou republikou vedeno ze strany Evropské komise k nesprávné transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Účinnost od 21. 3. 2016.

Vyhláška č. 74/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 166/2005Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. do přílohy č. 2 v oddílu A doplňuje do skupiny vážek páskovce velkého Cordulegaster heros.
Účinnost od 1. 4. 2016.

Nařízení vlády č. 73/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) doplňuje národní seznam o EVL, které jsou spolu s ptačími oblastmi součástí chráněných území Natura 2000. Došlo k doplnění národního seznamu o 50 nových EVL a o rozšíření 70 stávajících lokalit o nové předměty ochrany. Doplnění a aktualizace seznamu EVL je povinností každého členského státu EU, který má na svém území přírodní stanoviště v takové kvalitě, která odpovídá potřebám zachovat tyto druhy a stanoviště pro budoucí generace. V ČR je tak nyní celkově 1 111 EVL o rozloze 10  % území ČR.
Účinnost od 1. 5. 2016.

Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních stanovuje náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stanovuje přípustné hodnoty znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních, přičemž v Příloze č. 1 jsou uvedeny hodnoty.
Účinnost od 1. 3. 2016.

Nařízení vlády č. 63/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 79/2007 Sb. o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů nově upravuje např. obsah žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku nebo do podopatření zatravňování drah soustředěného potoka.
Účinnost od 1. 3. 2016.

Nařízení vlády č. 64/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb. o podmínkách provádění opatření ekologického zemědělstvíství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a o změně některých souvisejících nařízení vlády především reaguje na praxi, která ukázala na nezbytnost zpřesnit podmínky a postupy při poskytování dotace a řešit odstranění nedostatků v procesu administrace. Nařízení vlády taktéž reaguje na zahájení nového programového období 2014 – 2020, které je v ČR realizováno prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR.

Evropská komise 26. 2. 2016 přijala akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy v Unii a pro posílení úlohy EU v celosvětovém boji proti těmto nezákonným praktikám. Akční plán představuje ambiciózní program, který reaguje na to, že v posledních letech došlo k prudkému nárůstu nezákonného obchodu s volně žijícími druhy. Akční plán obsahuje celkem 32 opatření, které mají EU a 28 jejích členských států provést do roku 2020. Mezi hlavní priority patří: zamezit nezákonnému obchodu a snížit poptávku po nelegálních produktech z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin i jejich nabídku, zefektivnit uplatňování stávajících pravidel a boj proti organizované trestné činnosti a posílit spolupráci mezi zeměmi původu, určení a tranzitu.