Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Představitelé evropských institucí ochrany přírody jednali v Průhonicích

Ve dnech 19.-20. května 2014 se v Průhonicích u Prahy uskutečnilo zasedání ředitelů evropských institucí ochrany přírody (ENCA), organizované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Jednání předsedal ředitel AOPK ČR František Pelc a účastnili se jej představitelé 15 organizací ochrany přírody z 13 zemí a jako host i zástupce Evropské komise.

ENCA byla ustavena z iniciativy britské a německé státní ochrany přírody v září 2007: AOPK přitom patří mezi zakládající členy. Nevznikla žádným právním nařízením či politickým rozhodnutím, ale spontánně, z podnětu samotných institucí ochrany přírody. Do činnosti ENCA se nezapojily pouze organizace z členských států Evropské unie, ale jde skutečně o celoevropské sdružení – na jeho aktivitách se podílejí kupř. i agentury z Norska, Švýcarska či Srbska, z mimoevropských zemí i Izrael.

Hlavním posláním ENCA zůstává výměna zkušeností z praktické ochrany přírody a krajiny. Zaměřuje se proto na aktuální problémy související s péčí o přírodní a krajinné dědictví našeho kontinentu, jako jsou vzájemné vazby mezi probíhající a očekávanou změnou podnebí a přírodou, invazní nepůvodní druhy, ekonomické vyčíslení přínosů poskytovaných přírodou lidem (ekosystémových služeb) či náhrada újmy za ztížené hospodaření z důvodů převažujících zájmů ochrany přírody.

Průhonické, v pořadí již 14. zasedání ENCA se soustředilo zejména na získávání, zpracování a rozšiřování údajů o stavu, změnách a vývojových trendech částí přírody. Mezi ně patří planě rostoucí rostliny, volně žijící živočichové a další organismy, přírodní nebo přírodě blízká stanoviště a procesy probíhající v přírodě. Aktuální a věrohodné informace o vývoji přírody a krajiny jsou nejen nezbytné pro rozhodování, ale měly by současně sloužit nejširší veřejnosti i cílovým skupinám obyvatelstva, kupříkladu zemědělcům, učitelům nebo turistům.

Představitelé státní ochrany přírody evropských zemí navštívili CHKO Křivoklátsko, kde si prohlédli významné paleontologické, zoologické a botanické lokality a seznámili se s činností správy tohoto velkoplošného zvláště chráněného území, které se stalo biosférickou rezervací UNESCO a které by se mělo stát pátým národním parkem České republiky.

Příští zasedání ENCA se uskuteční v září 2014 v Londýně.

Jan Plesník