Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Zprávy-Recenze

Oldřich Potůček

slovenský orchideolog českého původu a evropského významu

Autor: Jan Čeřovský

Letos na jaře, v čase kdy v našich zeměpisných šířkách začínají do květu vyrážet první planě rostoucí orchideje, náhle a neočekávaně dne 19. dubna 2009 zemřel ve svém bydlišti v Pustých Úlanech na Slovensku vynikající znalec těchto rostlin Oldřich Potůček.

Rodák z Hradce Králové (*30. 11. 1929) po maturitě na tamním gymnáziu začal v roce 1949 studovat botaniku na pražské Přírodovědecké fakultě UK. Výbornému studentu se špatným kádrovým profilem (syn obchodníka a k tomu ještě věřící) bylo po dvou letech přerušeno studium a byl povolán k nástupu vojenské služby. V roce 1953 se však na fakultu vrátil. Po dokončení studia roku 1956 nastoupil na Šlechtitelskou stanici Sládkovičovo na jižním Slovensku; tam se trvale usadil, oženil a založil rodinu. Čtyřicet let působil jako úspěšný šlechtitel a fytopatolog.

Oldřich Potůček fotografuje orchideje na klasické duryňské lokalitě Tote Täler u Naumburgu; květen 1965.

Foto J. Čeřovský

Přestože milovaná orchideologie byla pro Oldřicha Potůčka tedy vlastně jen zálibou ve volném čase, dosáhl v tomto oboru značných úspěchů. Zúčastňoval se řady konferencí, sjezdů a exkurzí domácích i zahraničních, mimo svou vlast hlavně v Německu, kde byl velmi vážen, a publikoval své práce v odborném tisku. Přispěl i do naší Ochrany přírodypřehledem taxonů čeledi Orchidaceae v tehdejším Československu. Pro vědu spolu s botanikem Mereďou popsal ze Slovenska v roce 1998 nový druh kruštík Futákův (Epipactis futakii).

Milovníci orchidejí jsou i jejich ochránci. Také Oldřich Potůček působil jako aktivní zpravodaj štátnej ochrany prírody okresu Galanta. Autorsky se podílel i na popisu téměř všech druhů vstavačovitých v 5. svazku Červené knihy ČR a SR(1999). Velkého úspěchu dosáhla kniha Všecko o orchidejích(Potůček O. & Čačko Ĺ. 1996), kterou nakladatelství Slovart vydalo ve slovenské i české verzi.