Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 2/2014 24. 8. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Majetkové vyrovnání s církvemi

autorka: Dagmar Heřmanová

K 1. lednu roku 2013 nabyl účinnost zákon č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen zákon č. 428/2012 Sb.). Cílem zákona je zmírnění některých majetkových křivd, které byly v posuzovaném období spáchány komunistickým režimem vůči registrovaným církvím a náboženským společnostem (dále jen církve), a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi.

Majetkové vyrovnání s církvemi se podle zákona č. 428/2012 Sb. bude realizovat poskytnutím naturální restituce (vydáním zemědělských nemovitostí) anebo poskytnutím finančního plnění. Předmětem vydání nemovitých věcí je výhradně majetek státu. Povinnými osobami jsou Státní pozemkový úřad (dříve Pozemkový fond ČR), Lesy České republiky s.p., zatímco zvláštní povinné osoby a ostatní povinné osoby – jako např. organizační složky státu – jsou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR aj.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) obdržela ke konci února tohoto roku 133 výzev k vydání církevního majetku – pozemků. Jedná se o lokality napříč celou Českou republikou, s největším počtem pozemků v oblasti Ústeckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje.

Oprávněné osoby žádají vydání cca 675 pozemků: v Ústeckém kraji 105, v Moravskoslezském kraji 90, ve Středočeském kraji 90, v Jihočeském kraji 85, v Olomouckém kraji 70, v Královehradeckém kraji 70, v kraji Vysočina 40, v Libereckém kraji 40, v Pardubickém kraji 35, v Jihomoravském kraji 30 a ve Zlínském kraji zhruba 20 pozemků.

AOPK ČR po obdržení výzvy k vydání pozemků musí zkoumat, zda jsou splněny všechny zákonné předpoklady pro vydání pozemků podle zákona 428/2012 Sb. a poté je do 15 dnů od jejich doručení zaslat v kopiích na příslušné krajské pracoviště Státního pozemkového úřadu. Předmětem zkoumání je především to, zda je splněno rozhodné období, zda je dán restituční titul, zda byla poskytnuta náhrada, zda je splněna podmínka funkční souvislosti věci a zda neexistují zákonné důvody pro nevydání.

Identifikace parcel

Výzvy, které obdrží AOPK ČR od oprávněné osoby, obsahují výčet pozemků, jež byly v minulosti evidovány v pozemkových knihách a zemských knihách jako pozemky PK, což v současné době neodpovídá pozemkům v podobě KN parcel.

Z těchto důvodů oddělení pozemků spolu s oddělením technické správy dat připravily seznamy všech požadovaných pozemků od jednotlivých církevních subjektů a ve spolupráci s externí firmou byla vytvořena srovnávací sestava, která identifikuje žádané původní parcely pozemkového katastru na současné parcely evidované v katastru nemovitostí.

Dle této identifikace je nutné provést porovnání a slícování původních pozemkových map a map katastru nemovitostí (digitálních map).

Souběžně s identifikací pozemků AOPK ČR prověřuje, zda nebyly poskytnuty náhrady, a to dotazy na příslušné archivy. Dále zkoumá podmínku funkční souvislosti věci, např. formou místního šetření, a komunikuje ohledně navazujících pozemků s Lesy ČR s.p. a s SPÚ a prověřuje, zda navazující pozemky budou vydány. Nevydávají se pozemky nacházející se v národní přírodní rezervaci a existují i další zákonné důvody pro nevydání pozemků, jako např. zastavěné pozemky nebo pozemky konfiskované na základě dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb.

V případě vydání pozemků (zemědělských nemovitostí), u kterých byly splněny všechny zákonné předpoklady podle zákona 428/2012 Sb., AOPK ČR uzavře s oprávněnou osobou dohodu o vydání, která podléhá schválení pozemkového úřadu ve správním řízení, jehož účastníky jsou oprávněná osoba a povinná osoba.

V případě, že nedojde k uzavření dohody mezi oprávněnou a povinnou osobou o vydání zemědělských nemovitostí (např. když oprávněná osoba nesplňuje zákonné předpoklady pro vydání nemovitých věcí), rozhodne na návrh oprávněné osoby o vydání zemědělských nemovitostí pozemkový úřad ve správním řízení, jehož účastníky jsou oprávněná a povinná osoba.

Proti rozhodnutí pozemkového úřadu o vydání zemědělských nemovitostí se mohou oprávněná a povinná osoba obrátit na soud, kde věc bude projednána podle páté části občanského soudního řádu.

Z výše popsaného je zřejmé, že administrativní zátěž spojená s touto agendou je nejen pro AOPK ČR, ale i pro ostatní povinné osoby časově velmi náročná.

Autorka pracuje v AOPK ČR