Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Revitalizace slatinných biotopů v evropsky významné lokalitě Loučeňské rybníčky

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Filip Lysák, Záboj Hrázský

Revitalizace slatinných biotopů v evropsky významné lokalitě Loučeňské rybníčky

Slatiniště v evropsky významné lokalitě (EVL) Loučeňské rybníčky patří k málo známým lokalitám, nicméně dnes se řadí k těm nejvýznamnějším svého druhu v České republice. Důvodem mimořádného významu je relativní zachovalost biotopu. Zatímco jinde byla nížinná slatiniště přímo zničena či narušena odvodněním, rozoráním, jímáním vody, eutrofizací atd., zde ostřicovomechové slatiniště vytrvalo v původní podobě až do našich dnů. Tak se zde zachovala biodiverzita, která i na lokalitách s přísnou ochranou už dávno vzala za své. V roce 2004 však došlo k drastické melioraci, a tím se zdál být osud lokality zpečetěn.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Omlazení populací perlorodky říční

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Ivana Vaníčková, Ondřej P. Simon, Bohumil  Dort

Omlazení populací perlorodky říční

Perlorodka říční, kriticky ohrožený dlouhověký mlž oligotrofních vod, čelila masivnímu úbytku jedinců po celé dvacáté století. Populace vymírají mimo jiné i kvůli neschopnosti dokončení přirozené reprodukce z důvodu často až totální úmrtnosti juvenilních stádií v místě výskytu. Mezi stěžejní cíle probíhajícího záchranného programu proto patří obnova všech fází životního cyklu v přírodních podmínkách, která umožní omlazení přestárlých populací. Náprava antropogenně poškozených procesů v povodí je však dlouhodobým úkolem, a tak byly populace perlorodek prozatím posilovány různými propopulačními opatřeními. Toto intenzivní úsilí přináší po třiceti letech od začátku systematické ochrany druhu první ovoce.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Realizace projektu LIFE+ jako využitá příležitost v ochraně přírody Českého středohoří

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jana Marešová, Jaroslav Obermajer

Realizace projektu LIFE+ jako využitá příležitost v ochraně přírody Českého středohoří

V období do roku 2011 se Správa CHKO České středohoří snažila prostřednictvím dostupných opatření – využitím krajinotvorných programů – zastavit narůstající ohrožení stepních lokalit nastupující sukcesí ploch, a to v těch místech, kde ustala pravidelná zemědělská činnost. Bylo však jasné, že běžně dostupné prostředky i kapacita Správy se s tímto problémem nemůže úspěšně vyrovnat a že dosavadní tradiční postupy budou nedostačující. Proto již v této době byl zpracován rozsáhlý projekt pro obnovu a ochranu ohrožených biotopů na Lounsku, kde se nachází jedno z center výskytu větších stepních lokalit.

Ochrana přírody 6/2014 1. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Proč a jak zlepšit plavební podmínky na Labi?

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Václav Budinský, Jaroslav Kubec

Proč a jak zlepšit plavební podmínky na Labi?

Diskuse o přijatelnosti plavebního stupně Děčín (PSD) v labském údolí mezi Ústím nad Labem a státní hranicí ČR vedly ke vzniku pomyslné barikády mezi dvěma vyhraněnými tábory. V jednom jsou ochránci životního prostředí a v druhém zastánci vodní dopravy. V tomto boji dochází – bohužel – k zamlžení skutečného předmětu sporu.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Operační program
 Životní prostředí na přelomu 
dvou programových období

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Anna Limrová

Operační program
 Životní prostředí na přelomu 
dvou programových období

V programovém období let 2007–2013 nám Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabídl k realizaci širokou škálu opatření investičního i neinvestičního charakteru v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, kvality ovzduší, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání. Celkově bylo na OP ŽP alokováno 4,92 mld. EUR (hrazeno z Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti). Díky tzv. pravidlu n+2 je možné realizovat a financovat projekty z tohoto období až do konce roku 2015. Tím dojde v příštím roce k překryvu dvou programových období, současného a nastupujícího (2014–2020), které je nyní v intenzivní přípravě, tak aby první výzvy pro předkládání žádostí mohly být vyhlášeny nejpozději na jaře 2015.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Systém včasného varování na stránkách AOPK ČR
 o invazních druzích

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Görner

Systém včasného varování na stránkách AOPK ČR
 o invazních druzích

Kromě „tradičních“ invazních druhů (bolševník velkolepý, křídlatky, mýval severní, nepůvodní druhy raků) se u nás každým rokem objevují další nové druhy, u kterých je riziko, že se po určité době stanou trvalou součástí naší krajiny a budeme tak nuceni vynakládat nemalé prostředky na potlačení jejich šíření. Nejjednodušším bojem proti nově se šířícím invazním druhům je jejich brzké odhalení a rychlé zakročení proti jejich rozšiřování. Důležité je přitom povědomí široké veřejnosti o existenci a vzhledu těchto druhů a zároveň možnost podat zprávu o jejich nálezu. To je nyní možné nalézt na webu AOPK ČR o invazních druzích.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr Birklen, Radim Jarošek

Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří

Ve čtvrtek 10. října 2013 se poblíž Jistebníka odehrála pro přírodu CHKO Poodří velmi významná událost. Do nového koryta revitalizované Bílovky byla vpuštěna voda a byla tak slavnostně ukončena akce s názvem „Revitalizace Bílovky v CHKO Poodří“.

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Střední a nízký les – 
proč a jak ?

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Dušan Utinek

Střední a nízký les – 
proč a jak ?

Více jak desetiletí se zejména mezi ochránci přírody hovoří o obnově nízkých a středních lesů. Hlavním důvodem úvah o renesanci nízkého a středního lesa je především prosvětlený charakter těchto porostů a na něj vázaná skupina rostlinných druhů a hmyzích společenstev. Ale platí tyto důvody vždy? Nepoužíváme názvy těchto způsobů hospodaření jako zaklínadlo? Víme, jaké efekty nám zásadní změna stávajícího hospodaření (častokrát spíše nehospodaření) přinese, jaké cíle splní? Pro zahájení procesu této změny – převodu stávajících různě obhospodařovaných porostů rozmanitého původu na pařeziny a sdružené lesy – je nutné si ujasnit, jak máme jednat, plánovat a hospodařit, abychom tyto cíle splnili.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Vegetace závrtů 
v CHKO Moravský kras

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Gruberová, Zdeněk  Musil, Tomáš Vymyslický

Vegetace závrtů 
v CHKO Moravský kras

Pro Moravský kras jsou typické a v krajině nápadné závrty na zemědělské půdě. Vyskytují se na krasových plošinách, které jsou pro svůj rovinatý terén obdělávány. Většina závrtů na dnešních zemědělských plochách vznikla už před počátkem zemědělství. Jejich současná – většinou bezlesá – podoba byla vytvořena vykácením původních lesů a nástupem zemědělství, kdy závrty byly využívány většinou jako pastviny a ty přístupnější jako louky. Po scelení pozemků se znepřístupnily a postupně se přestaly obdělávat. Původní luční druhy byly potlačeny a většinou zde zcela převládly ruderální druhy.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf