Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

autoři: Vlastimil Kostkan, Jana Laciná

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Celkem deset workshopů na šest vybraných témat proběhlo v loňském a letošním roce v rámci projektu Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti, zařazeného do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Témata workshopů vybrali členové projektového týmu na základě svých zkušeností z odborné činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny, environmentálního poradenství pro veřejnost a pedagogické činnosti a na základě konzultací se zástupci orgánů ochrany přírody (AOPK ČR, MŽP, krajských úřadů, ČIŽP). Workshopů se zúčastnilo na 400 lidí z Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Přestože byl projekt určen široké veřejnosti, většina účastníků byla z řad odborné veřejnosti – především pracovníci z odborů životního prostředí obecních úřadů –, kteří přivítali možnost rozšířit své odborné znalosti a obohatit je o nejaktuálnější poznatky.

Velmi zajímavé údaje, které se mohou stát vodítkem pro organizování podobných akcí v budoucnu, přinesl dotazníkový průzkum se všemi účastníky workshopů. Vybraná témata – Dřeviny rostoucí mimo les (problematika kácení, obnovy a údržby), Bio­diverzita venkovské krajiny, Voda v krajině (úpravy vodních toků, protierozní opatření), Problematika kompostování (kompostování v obcích, komunitní kompostování), decentralizované kompostování a využití kompostů na zemědělské půdě), Zdroje informací o přírodě a krajině, Environmentální nestátní neziskové organizace – partner nebo soupeř veřejné správy? – byla hodnocena jako zajímavá, aktuální a přínosná. Zhruba polovina dotázaných vyhodnotila jako nejzajímavější problematiku dřevin rostoucích mimo les a biodiverzity venkovské krajiny.

Z hlediska zvolené formy workshopů účastníci nejlépe hodnotili jejich terénní část (exkurze), které v podobných, dosud absolvovaných kurzech postrádalo více než 60 % osob, a téměř 83 % tuto formu „výuky“ preferuje před ostatními možnostmi (teoretického) vzdělávání. Účastníci nezavrhli ani odborné přednášky lektorů (tedy určitou formu „pasivní“ výuky), které jim pomohly „dostat se do tématu“ a poskytly především základní odborné informace (kladně je hodnotila polovina účastníků). Celkem 48 % respondentů hodnotilo jako zajímavou interaktivní práci ve skupinách při řešení modelových situací s následným společným vzájemným srovnáním a vyhodnocením výsledků. Za nejméně zajímavou formu dalšího vzdělávání považovali respondenti tzv. e-learning (kladně se pro něj vyslovilo pouze 6 % účastníků).

Další informace o obsahu projektu, konkrétním zaměření jednotlivých seminářů i fotodokumentaci najdete na internetových stránkách: http://regol.conbios.eu. Na webu jsou rovněž volně ke stažení materiály, které v rámci projektu vznikly (např. metodické listy).

Jana Laciná, Vlastimil Kostkan, manažeři projektu