Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zprávy-Recenze

Přírodní památka U Kaštánku

autoři: Romana Žaloudková, Vladimír Vrána

Přírodní památka U Kaštánku

Pardubický kraj– Přírodní památka U Kaštánku na Orlickoústecku v Pardubickém kraji se nachází v blízkosti Ostrova a Rudoltic, v katastrálním území Ostrov u Lanškrouna. Byla vyhlášena Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí v roce 1989 nejprve jako chráněný přírodní výtvor. S přijetím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky byla tato kategorie ochrany převedena do kategorie přírodní památka. Od roku 2003 po ukončení činnosti okresních úřadů zabezpečuje státní správu a péči o území v souladu se zněním zákona o ochraně přírody a krajiny Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

Jedná se o rozsáhlé zvláště chráněné území, tvořené na celkové ploše 22,64 ha mozaikou porostů olší, bříz a vrb, rákosin, pcháčových a ostřicových rašelinných luk, potůčků, pramenů, tůní a zčásti i kulturních luk. Má obrovský význam také z hlediska krajinářského – tvoří cennou ekologicky stabilní část krajiny, navazující na rozsáhlý lesní komplex Třebovských stěn (a vyhlášené přírodní rezervace téhož názvu), kterým prochází nadregionální biokoridor. Nachází se zde mnoho zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (například různé druhy hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků).

Cílem a předmětem ochrany tohoto území je zejména komplexní ochrana biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a celková ochrana vodních, mokřadních a lučních společenstev.

Komplex rašelinných luk a mokřin s náletovými dřevinami byl v minulosti využíván jako pastvina. V 80. letech 20. století byly okolní zemědělské pozemky meliorovány a rekultivovány. Vliv odvodnění zaznamenala i plocha PP U Kaštánku, do které byly svedeny drenáže a v níž byly vyhloubeny otevřené meliorační kanály. Začátkem 90. let byla většina plochy chráněného území ve špatném stavu: kromě melioračních kanálů zde do rašelinných luk expandoval rákos a na okrajích území se výrazně projevovala eutrofizace z okolních polí. První zásahy uskutečněné Okresním úřadem v Ústí nad Orlicí proto vedly k revitalizaci území (zahrnutí části melioračních kanálů), redukci náletových dřevin a druhotných rákosin.

V roce 2001 byl pro přírodní památku zpracován plán péče (pro období 2002 až 2009), který obsahuje popis historického vývoje lokality, současného stavu chráněného území, soupisy zjištěných a uváděných druhů rostlin a živočichů, rozbor aktuálních ochranářských problémů a stanovené principy a cíle dlouhodobé ochrany území. Podle plánu péče nyní v PP U Kaštánku probíhá odborná ochranářská péče, a to konkrétně formou vyřezávání náletových dřevin, pravidelného kosení luk, úpravy, případně čištění tůní a potůčků. V neposlední řadě je lokalita odborně monitorována a jsou sledovány početnosti výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů, byl zde doplněn průzkum motýlů apod.

Po dokončení komplexních pozemkových úprav bude současná plocha přírodní památky mírně zvětšena a jejím většinovým vlastníkem se stane stát, přičemž právo hospodaření převezme Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice. AOPK ČR již několik let na již svěřených pozemcích zabezpečuje péči z programového financování. O lokalitu dlouhodobě pečují ochranáři z Ostrova u Lanškrouna.

Z chráněných rostlinných druhů zde nalezneme silně ohrožený druh prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), ohrožený prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), silně ohrožený kruštík bahenní (Epipactis palustris) a ohroženou vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata). Z dalších ochranářsky významných druhů zde roste například ostřice rusá a latnatá (Carex flava, C. paniculata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a čertkus luční (Succisa pratensis). Herpetologicky je lokalita významná stabilními populacemi skokana hnědého (Rana temporaria), čolka obecného a horského (Triturus vulgaris a T. alpestris) a užovky obojkové (Natrix natrix).

Romana Žaloudková a Vladimír Vrána

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje