Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

autoři: Michal Tomášek, Ivan Balák, Ludvík Škapec

MapoMat – nový průvodce světem mapových služeb

Webový Průvodce mapovými službami s akronymem MapInSpire a jeho předchůdce MapMaker již od roku 2005 přibližují data ochrany přírody prostřednictvím tematických úloh sestavených z publikovaných mapových služeb. Obě uvedené aplikace jsou softwarovým řešením firmy MGE DATA, spol. s r. o.

V březnu 2012 byla uvedena do ostrého provozu nová aplikace vyvinutá pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s akronymem MapoMat. Je postavena na platformě MS Silverlight a vedle řady technických vylepšení obsahuje také některé nové funk­čnosti pro práci s mapovými službami. Z podstatných lze uvést:

  • možnost sestavení vlastních tematických úloh,
  • jejich uložení do projektu,
  • připojení dalších mapových služeb z externích mapových serverů,
  • možnost kreslení a uložení zákresů do vektorového formátu (ESRI shapefile).

MapoMat využívá prostředí běžného webového klienta (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) a zobrazuje a kombinuje dostupné mapové služby IMS, WMS a AGS. Je veřejně přístupný na URL adrese http://mapy.nature.cz1).

Ukázka nové aplikace MapoMat

V současné době aplikace nabízí ve výchozím projektu jedenáct tematických úloh. Seznam úloh je otevřený, dle požadavků lze přidávat další.

Aplikovaná ochrana přírodyobsahuje výstupy z praktické činnosti ochrany přírody.

Biodiverzitanabízí základní prostorově analytické a statistické výstupy z mapování přírodních biotopů.

Listokladpřibližuje klady používaných vektorových a rastrových mapových podkladů a dále klady satelitních a leteckých snímků ve vlastnictví AOPK ČR.

Mapování biotopůzahrnuje vrstvy přírodních biotopů a habitatů z výchozího mapování biotopů České republiky (2001–2005) a probíhajícího aktualizačního cyklu tohoto mapování (2007–2018). K dispozici je také přehled aktualizačních okrsků.

Natura 2000prezentuje plochy evropské soustavy chráněných území na území České republiky.

Ochrana přírodysoustřeďuje mapové vrstvy národně a mezinárodně chráněných částí přírody v České republice.

Péče o přírodu a krajinu zobrazuje realizovaná opatření dotačních titulů v ochraně přírody a krajiny.

Podklady pro OPŽP shromažďuje vrstvy AOPK ČR a dalších institucí (ČGS – GEOFOND, ÚHÚL, VÚMOP, v.v.i., VÚV TGM, v.v.i.) potřebné k vyhodnocení žádostí Operačního programu Životní prostředí.

Přírodní poměry

obsahuje především generalizované přírodovědné a fyzicko-geografické charakteristiky území České republiky z map malých měřítek.

Správní členění poskytuje prostorovou informaci o působnosti AOPK ČR ve vztahu k správním a odborným agendám. Součástí je i správní členění ČR.

Územně analytické podkladyzobrazuje údaje o území poskytované AOPK ČR jako podklad pro tvorbu Územně analytických podkladů.

Michal Tomášek, Ivan Balák,

Ludvík Škapec