Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

autorka: Anna Šlechtová

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Jižní Čechy– Všímavému pozorovateli přírody stěží unikne nápadně fialově kvetoucí hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecoxsubsp. Bohemica), který od konce srpna do začátku října vykvétá na několika lokalitách v okolí Vacova na Prachaticku, z nichž nejbohatší je přírodní památka Háje u Onšovic, kde letos rozkvetly téměř tři tisíce hořečků. Poprvé od roku 2005 vykvetlo 20 rostlin také u nedalekého lomu u Jaroškova, kde mezi lety 2006–2010 nebyla pozorována žádná rostlina.

Právě fialově kvetoucí hořeček přilákal v půli září do Vacova skupinu asi 40 ochranářů, mezi nimiž byli zástupci z chráněných krajinných oblastí a krajských středisek AOPK ČR, dále odborníci z národních parků, krajů, muzeí, nevládních sdružení i další zájemci. Účastníci setkání se seznámili se záchranným programem pro hořeček, který byl Ministerstvem životního prostředí schválen v únoru 2011, vyměnili si zkušenosti, které získali v rámci péče o lokality tohoto vzácného druhu. Přestože v letošní sezoně byly některé lokality hořečku bohaté na jeho výskyt (např. Onšovice, kde např. v roce 2004 byly zaznamenány jen čyři kvetoucí rostliny), je tento druh u nás a v sousedních státech ohrožen vyhynutím. Příčinou stavu je změna způsobu hospodaření, kdy zemědělci upustili od tradiční pastvy a pravidelné seče, došlo k rozorání luk a pastvin a následně k zarůstání ploch křovinami nebo dokonce ke zničení lokalit.

Cílem záchranného programu je zajistit pečlivou péčí o lokality (zejména sečí, vyhrabáváním stařiny a vysekáváním dřevin) hořečku ideální podmínky pro jeho růst a další šíření.

Anna Šlechtová

Bližší informace k tomuto druhu či k jeho záchrannému programu získáte na webových stránkách AOPK ČR (www.zachranneprogramy.cz), popřípadě v brožuře Brabec J. & Zmeškalová J. eds (2011): Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého, kterou vydala AOPK ČR ve spolupráci s Muzeem Cheb, p.o. Karlovarského kraje.