Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody na internetu

autorka: Jitka Hausenblasová

Ochrana přírody na internetu

K tématu ochrany přírody lze na internetu nalézt nepřeberné množství informací. Aktuální dění v této oblasti reflektují nejrůznější internetová média. Kromě běžných zpravodajských serverů, věnujících se problematice ochrany přírody a krajiny ojediněle a nárazově, existují internetové portály informující o ochraně životního prostředí obecně. Podobné portály systematicky zveřejňují zprávy z širokého spektra témat včetně ochrany přírody a krajiny.

Ekolist.cz (internetová verze stejnojmen­-ného tištěného měsíčníku, www.ekolist.cz) a Econnect zpravodajství (www.econnect.cz) patří ve světě českého environmentálního zpravodajství a publicistiky k poměrně zavedeným portálům. Neobsahují zvláštní rubriku o ochraně přírody, nicméně do svého zpravodajství toto téma zařazují hojně a pravidelně.

Ekolist.czse stal za dobu své existence jedním z nejnavštěvovanějších odborných portálů v oboru (průměrná návštěvnost je přibližně 2 700 uživatelů za den). Mezi jeho návštěvníky patří odborníci, podnikatelé, zaměstnanci státní správy či neziskového sektoru a studenti. Přináší informace o chráněných druzích, jejich výskytu a nových vědeckých poznatcích, o aktuálním dění v chráněných územích či o právě probíhajících kauzách. Zprávy lze vyhledávat na základě tematických kategorií nebo podle místa, kterého se daná zpráva týká, a to jak v jednotlivých českých krajích, tak i v rámci sousedních zemí, resp. kontinentů.

Econnectse zhruba 1 200 návštěvníky denně zveřejňuje kromě informací o životním prostředí obecně především zprávy o kauzách z oblasti ochrany přírody a informace o neziskových organizacích – jejich kampaních, akcích a o dalším dění v neziskovém sektoru. Zvláštní rubriky jsou věnovány kalendáři akcí pro veřejnost, názorům a komentářům, multimediálním článkům a dalším aktualitám, které spolu s příjemným a moderním designem činí z tohoto serveru čtenářsky i obsahově velice atraktivní médium.

Sekce Příroda na portálu EnviWeb(www.enviweb.cz) je určena výhradně problematice ochrany přírody. Ačkoliv jsou cílovou skupinou serveru odborníci (pracovníci státní správy a samosprávy, pracovníci firem poskytujících služby a výrobky pro ochranu životního prostředí, zástupci a členové odborných svazů, pořadatelé a účastníci odborných akcí, vydavatelé a čtenáři odborných publikací, pedagogové a studenti), řada článků dobře poslouží i laickým návštěvníkům – především články o přírodě ve spojení s turistikou, nejčastěji ve formě tipů na výlet. Portál dále nabízí články o aktuálních kauzách, které přebírá i z jiných serverů, přehledy legislativy a pořádaných akcí, inzerci, www odkazy, adresář firem a státní správy a další užitečné informace. EnviWebmá spíše informační charakter, a tak funguje především jako databáze zdrojů informací o ochraně přírody. Denně jej navštíví v průměru 1 700 návštěvníků.

Projekt EcoMonitor(www.ecomonitor.cz) představuje denně aktualizovanou databázi článků z domácího denního tisku, periodických časopisů i internetových informačních serverů o životním prostředí včetně tiskových zpráv organizací, které se zabývají ochranou přírody. V databázi je možné vyhledávat full­textově i pomocí kategorií, do kterých jsou ručně řazeny všechny texty. Kategorie se týkají hlavních témat, podle nichž si čtenář může vyhledat všechny články k tématu, které ho zajímá – např. krajina a chráněná území, lesy a lesnictví, voda, zvířata, rostliny a biodiverzita. Databáze je zpracována přehlednou formou a vyhledávání článků je velmi jednoduché. EcoMonitornemá příliš vysokou návštěvnost (okolo 200 návštěvníků denně), nicméně je nutno zohlednit jeho specifické zaměření a cíl. Zaměřuje se zejména na nevládní ekologické organizace, studenty, státní správu, novináře a knihovny, ale využívají ho i některé komer­ční subjekty.

Server Příroda.cz(www.priroda.cz) má ambici stát se nezávislým informačním, komunikačním, vzdělávacím i zábavným centrem věnovaným především české přírodě. Navzdory úzce profilovanému názvu se věnuje celé oblasti životního prostředí. Přináší zpravodajskou všehochuť z oblasti ekologie i úzce profilované články o ochraně přírody. Nabízí lexikon české přírody (informace o vybraných druzích rostlin a živočichů), odborný slovník přírodovědných pojmů, diskusní fórum, tipy na toulky přírodou i vtipy o zvířatech. Právě v hromadění faktů spočívá určitý problém tohoto serveru. Například zmiňovaný lexikon české přírody je neuspořádaný, a tím trochu postrádá smysl. Navíc kombinace velkého množství různorodých informací – odborných článků i textů určených k pobavení čtenáře – činí z tohoto serveru poněkud roztříštěné a nepřehledné médium, jehož potenciál by mohl spočívat právě v důslednějším zaměření na českou přírodu. Přes všechny uvedené výhrady si portál své čtenáře nejspíš našel, o čemž svědčí vysoká návštěvnost (přibližně 2 200 návštěvníků denně).

Otevřený portál o životním prostředí Enviport(www.enviport.cz) si klade za cíl zveřejňovat relevantní informace z oblasti životního prostředí a tuto oblast přiblížit i méně zasvěceným lidem. Obsahuje zvláštní zpravodajskou rubriku Ochrana přírody a krajiny, kde lze nalézt články, reportáže, dokumenty a různé akce z českých i zahraničních serverů i z jiných zdrojů. Nejčastěji se zde objevují články tematicky zaměřené na chráněné druhy rostlin i živočichů a chráněná území. Neomezuje se přitom pouze na území České republiky, přináší zprávy i z ochrany přírody ve světě. Enviportje uspořádán přehledně, návštěvník se v něm snadno a rychle zorientuje, ale ve srovnání s ostatními podobně zaměřenými servery má poměrně malou návštěvnost (v průměru okolo 400 návštěvníků za den), což může být dáno i tím, že dosud nezískal žádnou dotační podporu a jeho provozovatel ani nemohl investovat finanční prostředky do reklamy.

Nespecializované zpravodajské serveryinformují o dění na poli ochrany přírody především v souvislosti s aktuálními poznatky či kauzami. Přinášejí zprávy o případech, kdy došlo ke střetu zájmů ochrany přírody se zájmy ekonomickými či politickými. Informují o konkrétních kauzách devastace přírodního prostředí. Kromě toho zveřejňují také informace o chráněných druzích živočichů i rostlin a o chráněných územích jak v České republice, tak ve světě. Autoři článků a zpráv kladou důraz na jedinečnost druhů či území, které jsou ohroženy právě v tuto chvíli, tady a teď, což je ostatně obecné hledisko, kterým se řídí výběr zpráv ve zpravodajství. Z běžných zpravodajských serverů stojí za zmínku server Aktuálně.cz(http://aktualne.centrum.cz/priroda), který má jako jediný ze srovnatelných internetových zpravodajství zavedenu rubriku Příroda. Provozovatel serveru se stal mediálním partnerem projektu Podpora návratu orla skalního do České republiky.

Internetové zpravodajství na téma ochrany přírody spočívá především v šíření aktuálních informací z velkého množství různých zdrojů. Z podstaty zpravodajských serverů vyplývá, že se zaměřují na nové, nějakým způsobem šokující či konfliktní informace – vymírání chráněného druhu, spor ochránců přírody s investorem apod. Publicistika s názorem, hlubší analýzy či dlouhodobé sledování problémů ochrany přírody nejsou na poli internetového zpravodajství příliš rozšířené a přežívají jen díky existenci (zpravidla) dotovaných portálů.

Internetové informační zdroje státní ochrany přírody

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny (DR ÚSOP),zpřístupněný na internetových stránkách http://drusop.nature.cz. Soustřeďuje se zde zřizovací a odborná dokumentace o zvláště chráněných územích, lokalitách Natury 2000 a o památných stromech na území České republiky. Tato elektronická databáze Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR archivuje a zpřístupňuje listinnou podobu zřizovací dokumentace objektů, dále odbornou dokumentaci vztahující se k dané lokalitě, jako jsou plány péče o zvláště chráněná území, inventarizační průzkumy, odborné zprávy a studie včetně další dokumentace k území, např. výjimky z ochranných podmínek. Součástí internetové aplikace je i mapová prezentace prostorových dat a fotoarchiv. DR ÚSOP je určen zejména odborným pracovníkům.

Portál Informačního systému ochrany přírody (ISOP) – http://portal.nature.cz– je vytvářen AOPK ČR ve spolupráci s řadou orgánů ochrany přírody. Umožňuje shromažďovat, zpracovávat a spravovat data z různých oblastí činnosti AOPK ČR, např. ze sledování stavu bio­topů a druhů, o výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů, územní systém ekologické stability, informační systém k úmluvě o biologické rozmanitosti. Významnou součástí ISOP je tvorba a správa datového skladu AOPK ČR včetně jeho aplikačních nadstaveb.

Veřejný mapový geoportálhttp://mapy.nature.cz–poskytuje ucelenou nabídku mapových služeb v oblasti ochrany přírody, která se člení do několika mapových úloh: biodiverzita, listoklad, mapování biotopů, Natura 2000, ochrana přírody, přírodní poměry, správní členění a územně analytické podklady. Jednotlivé úlohy obsahují vždy soubor konkrétních informačních vrstev z dané oblasti.Založené mapové služby slouží k obecné informovanosti o datových zdrojích a agendách ochrany přírody v kompetenci AOPK ČR,jako referenční a tematické vrstvy v internetových aplikacích pro správu geografických dat ochrany přírody i v desktopových projektech a k poskytování dat ochrany přírody jiným subjektům.

Natura 2000– AOPK ČR informuje na stránkách www.natura2000.czo soustavě evropsky chráněných území Natura 2000 v České republice. Součástí stránek jsou aktuál­ní informace o ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách, dále údaje o procesu zařazování jednotlivých lokalit do evropského seznamu.


Další informace z oblasti ochrany přírody a krajiny lze nalézt na internetových stránkách:

Autorka pracuje v Samostatném oddělení práce s veřejností, AOPK ČR