Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

Ochrana přírody 5/2014 25. 1. 2015 Výzkum a dokumentace

Databáze 
památných stromů

Autor: Pavel Štěrba

Databáze 
památných stromů

Památné stromy jsou na základě § 47, odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, (ZOPK) vedeny v ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP). Výčet povinných údajů (tab. 1), které jsou v ÚSOP vedeny, je součástí přílohy č. 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb., v platném znění. Od roku 2010 jsou povinné údaje součástí databáze památných stromů, která dále obsahuje další podrobná data o památných stromech. Během let 2010–2011 proběhla ve spolupráci s orgány ochrany přírody revize dat a dokumentace památných stromů, dále během roku 2012 přejímání a validace dat a příprava pro zveřejnění podrobných informací. Vedle povinných údajů jsou tak od února 2013 veřejnosti poprvé v historii k dispozici i podrobné odborné údaje o památných stromech.

Pohled do historie

Počátky databáze památných stromů sahají ještě dávno před platnost ZOPK., tedy do doby, kdy ještě pojem památný strom nebyl zakotven v právních předpisech a zvláště významné stromy byly vyhlašovány jako chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky podle zákona č. 40/1956 Sb. Databáze těchto významných stromů byla projektována jako součást Informačního systému ochrany přírody NATURIS 09 (1990–1994), která vycházela především z podkladů tehdejších krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody v tehdy dostupném softwarovém prostředí (dBase, FoxPro). Na to navazovalo v roce 1997 založení databáze památných stromů v prostředí ACCESS 2.0, která byla důležitým zdrojem dat o památných stromech po několik let a byla též základním stavebním kamenem pro současnou databázi památných stromů.

Snahy o soupisy a seznamy starých a významných stromů tu však existují mnohem déle. Za všechny jmenujme Jana Evangelistu Chadta Ševětínského, který již v roce 1899 publikoval první přehled památných stromů v Čechách. Ucelený soupis v tehdejší době významných stromů vyšel pak v jeho publikaci z roku 1913 Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku1). Údaje uvedené v této publikaci jsou dodnes velmi cennými informacemi, lze mezi nimi nalézt konkrétní dendrometrické údaje, více či méně detailní popisy a v některých případech i fotodokumentaci. Na tehdejší dobu to byl velmi výrazný počin a i z pohledu dnešních možností a technologií se jedná o obdivuhodné dílo a lze z něho čerpat mnoho cenných informací. Některé v publikaci uváděné stromy přežily až do současnosti (např. památná lípa v Tatobitech, lípa v Kamenici nad Lipou a další). S trochou nadsázky by se dalo říci, že současná digitální databáze památných stromů je tak jen o sto let mladší sestrou Chadtova papírového soupisu památných stromů. Bohužel vůbec není jisté, zda data uložená v současné databázi přetrvají dalších sto let tak jako ta Chadtova. Nelze pominout další soupisové akce, jako např. soupis organizovaný Svazem okrašlovacích spolků ve čtyřicátých letech 20. století nebo práci krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody v padesátých letech minulého století. Ale vraťme se k současnosti, která, ať chceme, nebo ne, je veskrze digitální.

Revize památných stromů

V návaznosti na poslední plošnou kontrolu dat památných stromů v roce 2003 začaly v roce 2009 probíhat práce na podrobné revizi dat a dokumentaci památných stromů. Tato akce měla za cíl kontrolu dokumentace k památným stromům uložené v archivu ÚSOP a kontrolu a aktualizaci digitálních dat uložených v digitálním registru ÚSOP včetně GIS vrstvy památných stromů. Zároveň probíhala aktualizace podrobnějších odborných údajů, které byly do roku 2009 vedeny odděleně od ÚSOP. Základ revize byl v kontrole stromů v terénu, která byla na území mimo chráněné krajinné oblasti vázána na spolupráci regionálních pracovišť – krajských středisek AOPK ČR s orgány ochrany přírody – zejména pověřenými obecními úřady. Ne ve všech případech se bohužel podařilo provést revizi takovým způsobem, abychom dostali aktuální výstupy. Nicméně celkově došlo ke zkvalitnění údajů, identifikaci a postupnému odstraňování nesrovnalostí a ke sjednocení údajů povinně vedených v digitálním registru ÚSOP a rozšířených podrobných údajů do jedné aplikace-databáze památných stromů.

Databáze 
památných stromů

Databáze památných stromů je termín používaný pro aplikaci propojující údaje o památných stromech z digitálního registru ÚSOP a podrobné údaje o památných stromech. V jednom prostředí jsou tak přes jeden identifikační znak (kód ÚSOP) propojeny údaje vedené v ÚSOP na základě vyhlášky č. 64/2011 Sb. (tab. 1), v platném znění a podrobná data vztahující se k bližšímu popisu památných stromů s možností průběžné aktualizace na základě aktuálně zjištěných údajů v terénu (tab. 2). Databáze památných stromů je dostupná na adrese http://drusop.nature.cz v části Památné stromy.

Databáze funguje na hierarchickém principu objekt – jedinec. V případě stromořadí a skupin stromů se jedná o více jedinců v rámci jednoho objektu. Objekt je vždy nadřazen jedinci. Z objektu i jedinců je možné provádět výběry pomocí různých filtrů.

V digitálním registru ÚSOP je veden právní stav památných stromů (zejména údaje převzaté z vyhlašovací dokumentace památných stromů) a jako takový je víceméně statický. Zobrazuje se zeleným podbarvením tabulek. Povinně vedené údaje se do této části dostávají z pravomocných rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, s přidělením kódu ÚSOP nově zapisovanému objektu památného stromu. Tento číselný kód charakterizuje vždy jeden objekt památného stromu a může to být solitérní strom, stromořadí nebo skupina stromů. K objektu se vztahují obecnější údaje jako např. údaje o územním členění (kraj, obec, katastrální území apod.), počet jedinců, jejich ochranné pásmo, údaje o datu vyhlášení apod.

Vedle povinných dat jsou v databázi památných stromů dále vedeny podrobné údaje o jedincích v rámci objektu památných stromů. Jedinec, jak už název napovídá, představuje již konkrétní strom a na rozdíl od údajů přímo v ÚSOP je možné tato data kdykoliv doplnit či aktualizovat v návaznosti na skutečný stav předmětných stromů bez nutnosti jakéhokoliv správního aktu. Editační práva k tomu mají pověření pracovníci AOPK ČR, případně správ národních parků. Tato podrobná data se zobrazují s modrým podbarvením tabulek.

Památný strom Lípa srdčitá, kód ÚSOP 103008, 
k. ú. Třísov (okres Český Krumlov)

Možnosti aplikace 
a práce s daty

Výhodou veřejné databáze památných stromů je samozřejmě on-line dostupnost údajů bez ohledu na úřední hodiny, vazba na právní předpisy (ÚSOP), shromáždění údajů napříč regiony a různými orgány ochrany přírody na jednom místě, časová posloupnost dat (u starších záznamů), možnost vyhledávání v databázi a třídění podle různých kritérií. Zveřejnění podrobných dat o památných stromech může přispět ke zlepšení kvality uváděných údajů, zejména podrobných odborných údajů, jejichž shromažďování sice nevyžaduje žádný právní předpis, ale je nezbytné proto, aby databáze byla „živá“ a odrážela aktuální stav památných stromů a mohla tak sloužit každodenní praxi orgánů ochrany přírody i dalším odborným pracovištím a uživatelům. Údaje lze využít jako podklad pro návrh na ošetření památného stromu, případně při získávání finančních prostředků z dotačních programů.

Numerická data jsou přes GIS vrstvu propojena na mapový server ÚSOP, na který se uživatel dostane proklikem přes ikonku zeměkoule, tak jako v jiných částech DR ÚSOP. Grafická podoba mapového serveru ÚSOP v roce 2013 doznala zásadních změn, které jsou pro uživatele přínosem.

Databáze umožňuje ukládat přílohy (různé skeny a dokumenty ve formátu pdf – např. schémata umístění stromů, posouzení stromů apod.) s možností zveřejnění jen pro přihlášené uživatele nebo zcela veřejné. Aplikace je zároveň propojena s fotoarchivem AOPK ČR a umožňuje přímé vkládání fotografií a jejich prohlížení (v současnosti pouze přihlášeným editorům).

Obdobně jako i v jiných částech DR ÚSOP je možné i u památných stromů provádět různé výběry dle zadaných filtrů. Součástí aplikace je možnost exportu dat. Při veřejném přístupu je export omezen, ale na základě žádosti o výdej dat jej lze provést i pro externí žadatele, a to za respektování vnitřních předpisů AOPK ČR pro výdej dat. Je potřeba si uvědomit, že jakýkoliv export se stává statickým výtahem údajů k určitému datu a je na zvážení, zda pro daný účel není vhodnější pracovat přímo on-line s databází nejen památných stromů ale digitálním registrem ÚSOP obecně.

Plně veřejnou službou jsou u památných stromů „Statistiky“, které umožňují připravit tabulky pro určité území s počty stromů v několika různých variantách – např. počet objektů s vybraným druhem dřeviny v členění dle krajů pověřených obcí apod. Podobně funguje funkce „Měření“, pomocí níž je možné vytvořit sestavu řady měření vybraných objektů, resp. objektů v určité oblasti. V případě, že nás zajímají informace pouze o jednom konkrétním objektu památného stromu, lze si je zobrazit či následně vytisknout přes tzv. tiskovou sestavu.

Další vývoj

Zveřejnění podrobných údajů památných stromů je nepochybně krokem směřujícím k otevřenosti přístupu k datům jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Databáze je živým systémem a měla by dále být průběžně naplňována údaji zejména v oblasti informací o ošetřování stromů, aktualizace stavu stromů, doplňování fotodokumentace apod. AOPK ČR podrobné údaje o památných stromech zveřejnila i ve víře, že je budou prakticky používat zejména orgány ochrany přírody v rozsahu dle svých působností. Pouze databáze, s níž se dále pracuje a je „živá“, má význam, jinak by byla jen statickým seznamem.

Do budoucna – v návaznosti na aktuální vývoj v péči o dřeviny a postup prací na standardech péče o přírodu a krajinu (www.standardy.nature.cz) – bude zřejmě vhodné databázi památných stromů modifikovat tak, aby položky a číselníky byly v souladu se standardy, které se týkají posuzování a ošetřování stromů (zejména Hodnocení stavu stromů, Řez stromů, Bezpečnostní vazby a podpěry, Speciální ošetření stromů, Ochrana stromů před úderem blesku). Pravděpodobně se bude jednat o významný zásah do struktury databáze, nicméně ve svém důsledku nepochybně povede ke zkvalitnění informací a sjednocení komunikace mezi různými uživateli. Dále lze uvažovat i rozšíření okruhu editorů, případně napojení databáze památných stromů na další systémy péče o dřeviny.

Autor pracuje v AOPK ČR, odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Hlavní fotografie článku:

Památný strom Ješovická lípa, kód ÚSOP 103913, k. ú. Ješovice (okres Mělník).

Fota: autor