Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 1/2017 5. 3. 2017 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Vladimír Dolejský

Autor: Vladimír Dolejský

Vladimír Dolejský

Uplynulý rok 2016 je již dávnou minulostí a skutečnost, že byl rokem velmi úspěšným z pohledu dosažení nutného a možného v oblasti ochrany přírody a krajiny, nás zároveň všechny zavazuje k tomu, aby byl rok 2017 přinejmenším stejně úspěšný, nebo raději ještě úspěšnější.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé ochrany přírody,

uplynulý rok 2016 je již dávnou minulostí a skutečnost, že byl rokem velmi úspěšným z pohledu dosažení nutného a možného v oblasti ochrany přírody a krajiny, nás zároveň všechny zavazuje k tomu, aby byl rok 2017 přinejmenším stejně úspěšný, nebo raději ještě úspěšnější.

V závěru roku minulého jsme byli velmi potěšeni rozhodnutím Poslanecké sněmovny o schválení dvou zásadně důležitých novel zákona o ochraně přírody a krajiny, týkajících se národních parků a problematiky „náhrady újmy“. Ve velkém pracovním stylu začal i ten rok letošní, ihned v lednu jsme v průběhu jediného týdne zažili jednu příjemnou a jednu nepříjemnou realitu. Nejprve vláda České republiky na své schůzi 16. 1. 2017 projednala a schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, jeden z klíčových dokumentů pro nadcházející budoucnost, o kterém se zmiňují i další příspěvky uvnitř tohoto čísla časopisu.

Poté jsme obě výše citované novely zákona o ochraně přírody a krajiny přijaté Poslaneckou sněmovnou obhajovali v Senátu PČR. Zkušenost to byla emotivně velmi silná a tristní výsledek je bohužel zřejmý – Senát je stále ještě souborem někdy více a někdy také méně kompetentních osob, mezi nimiž se vyskytují osobnosti.

První citovanou novelu týkající se národních parků Senát vrátil Poslanecké sněmovně s třiceti brutálními fauly, které znamenají, že ochrana naší nejcennější přírody by byla někde na pomezí CHKO a regionálního přírodního parku, tudíž že s národními parky bychom se mohli rozloučit, tu druhou o újmách odmítl jako celek.

Nezbývá tedy než věřit, že Poslanecká sněmovna PČR právě ve chvílích, kdy vychází tento časopis, opakovaně prokáže svou vysokou kompetenci a odpovědnost k ochraně přírody našich národních parků a senátní návrhy přehlasuje. A to i přesto, že proti tomu již v poslanecké sněmovně osobně vystoupil prezident ČR, aby tím ničivou senátní verzi podpořil.

Stále ještě jsme na počátku nového roku, a hodí se proto zmínit prioritní projekty sekce ochrany přírody a krajiny pro nadcházející období. Započaly práce na novém Státním programu ochrany přírody a krajiny ČR, jehož poslední aktualizace proběhla již v roce 2009, dokončujeme tři důležité navazující normy k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu, připravujeme analýzu ptačích oblastí a zvláště zodpovědně připravujeme novelu zákona o ochraně přírody a krajiny „o invazních druzích“ – implementační dokument nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, s cílem předložit ji do konce roku k projednání vládě ČR. Všechny tyto nelehké úkoly se neobejdou bez pečlivé práce obětavých lidí činných v ochraně přírody. Přeji vám všem, aby se vám vaše práce dařila, abyste se mohli projevovat odborně a svobodně. Naší přírodě a krajině přeji, aby ji člověk přestal znásilňovat, aby se k tomu nejcennějšímu, co kolem sebe má, choval s citem a pokorou.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.,
MŽP ČR, náměstek pro řízení
sekce ochrany přírody a krajiny