Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Úvodem

Ochrana přírody 3/2017 20. 6. 2017 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Úvodem Vladimír Bejček

Úvodem Vladimír Bejček

Je to již deset let, kdy byl zahájen proces rozdělení tehdejší fakulty lesnické a environmentální na fakulty dvě – fakultu životního prostředí a fakultu lesnickou a dřevařskou. S trochou nadsázky se dá říci, že to vlastně bylo jednoduché. Uvnitř zastřešující fakulty – nejdříve lesnické, jejíž činnost byla obnovena po sametové revoluci v roce 1990, a posléze lesnické a environmentální – byly od samého počátku skryté subjekty dva. Lesnická část měla jasně vymezený profesní směr, krajinářsko-ekologická část byla logicky rozkročena do širokého prostoru problémů environmentálního charakteru. Vznik dvou samostatných jednotek tak musel jednou nastat. Bylo to jakési rozepnutí zipu. Dokladem tohoto tvrzení je, že katedry jedné i druhé části si vesměs zachovaly své pracovníky, nebylo sporů ani ohledně studijních programů, oborů pro habilitační řízení a jmenovací řízení profesorem atd.

Dne 1. července 2007 bylo dokonáno a České zemědělské univerzitě v Praze nově přibyla Fakulta životního prostředí. Lze konstatovat, že oběma následnickým fakultám rozdělení nesmírně prospělo. Při zachování velmi korektních vzájemných vztahů obě dodnes prožívají období neustálého zkvalitňování ve všech svých aktivitách.

FŽP nabízí pět oborů bakalářského studia, dvanáct oborů magisterského studia (včetně čtyř anglických) a čtyři obory doktorského studia, které jsou akreditovány v češtině i angličtině. Ve všech oborech třístupňového vysokoškolského studia na FŽP dnes studuje více než 2400 studentů denního a kombinovaného studia. Nabízené studijní obory pokrývají víceméně celý prostor ochrany přírody a životního prostředí. Absolventi FŽP mají široké uplatnění na nejrůznějších pozicích nejen ve státní správě a samosprávě, ale též ve vědeckých a výzkumných pracovištích, soukromých firmách atd. Magisterský obor „Ochrana přírody“ je přímo zaměřen na výchovu odborníků v institucích, které stejnojmennou problematiku řeší. V pelotonu významnosti stojí zcela jistě na předním místě Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Není náhodou, že celá řada jejích pracovníků přímo zasahuje do výchovného procesu, ať už v roli přednášejících či konzultantů bakalářských či magisterských prací, nebo členů státnicových komisí.

V současnosti FŽP využívá zcela nově vybudované prostory v jedinečném kampusu ČZU v Praze. Nachází se tu dostatečná kapacita kvalitních přednáškových sálů, cvičeben a seminárních místností. Došlo též k prostorové optimalizaci pro vědeckou práci. Fakulta disponuje s dobře vybavenými laboratořemi. Management fakulty klade mimořádný důraz na zvyšování kvality vědecko-výzkumné práce. Napříč katedrami vzniklo sedm profilových týmů, které se na vysoké úrovni věnují aktuálním environmentálním tématům. Daří se motivovat řadu špičkových odborníků od nás i zahraničí, aby svůj profesní život spojili právě s FŽP.

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze má první dekádu za sebou – vpravdě nadmíru úspěšnou. Chci jí popřát, aby si udržela vybudovaný kredit kvality solidního akademického pracoviště a uspěla i v nejistých dobách budoucích.

Vladimír Bejček
děkan
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze