Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Spolupráce Správy jeskyní ČR na přípravě plánů péče o ZCHÚ

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Vratislav Ouhrabka

Spolupráce Správy jeskyní ČR na přípravě plánů péče o ZCHÚ

K důležitým úkolům uloženým Správě jeskyní České republiky (SJ ČR) jejím zřizovatelem (MŽP) patří i zajišťování a realizace opatření podle schválených plánů péče ve zpřístupněných jeskyních a v přilehlých areálech, spolupráce s orgány a organizacemi ochrany přírody, koordinace odborné činnosti a výměny zkušeností při ochraně, výzkumu a péči o jeskyně a při provozu zpřístupněných jeskyní.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Prase divoké
ve středoevropské (naší) krajině.

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Pavel Kolibáč, Petr Slavík

Prase divoké
ve středoevropské (naší) krajině.

Problematika narůstajících škod způsobených prasetem divokým je celoevropským problémem. Při bližším pohledu se skoro zdá, že alespoň ve středoevropském kontextu byly úhelným kamenem tohoto vývoje velké válečné konflikty minulosti – doba pobělohorská a následná třicetiletá válka, válka o rakousko-uherské dědictví a druhá světová válka. Mezi hlavní aspekty tohoto scénáře náleží zejména demografický vývoj a s ním spjaté změny ve využívání krajiny.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Hořeček mnohotvarý český

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Martinec

Hořeček mnohotvarý český

Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) má v rámci naší květeny výjimečné postavení, neboť je endemitem Českého masivu s těžištěm výskytu v České republice s přesahem do severního Rakouska, Bavorska a jižního Polska. Ačkoliv byl ještě nedávno hojným druhem, dnes si již zasluhuje naši pozornost.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Citlivost rašeliništních mechů
na správné provádění managementu

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Holá, Alžběta Manukjanová, Ester Ekrtová, Táňa Štechová

Citlivost rašeliništních mechů
na správné provádění managementu

Špatně načasovaný management a dlouhé týdny, kdy leží pomalu se rozkládající pokosená biomasa na lokalitě, může ovlivnit mechové patro velmi rychle. Pod tlející biomasou postupně začnou uhnívat i mechy, jejich porosty řídnou a stávají se zranitelnější. Pokud se však začne s nápravou managementu včas, je mechové patro díky velkému regeneračnímu potenciálu schopno rychlé obnovy.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Rekapitulace roku 2014

Úvodem

Autor: František Pelc

Rekapitulace roku 2014

Milé čtenářky a milí čtenáři,

máme před sebou skoro celý rok 2015, dovolte mi stručnou rekapitulaci roku předcházejícího.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Patnáct let národního parku České Švýcarsko

Z naší přírody

autoři: Handrij Härtel, Pavel Benda, Richard Nagel

Patnáct let národního parku České Švýcarsko

Když vznikl 1. ledna 2000 národní park České Švýcarsko a byl na jaře téhož roku slavnostně otevřen, důvod ke slavení byl vlastně dvojí. Nejen že se na mapě České republiky objevil v pořadí již čtvrtý a dlouho očekávaný národní park, ale zároveň vznikl ve střední Evropě další přeshraniční park o celkové rozloze přes 170 km2. Díky mezinárodní spolupráci i s ostatními chráněnými pískovcovými územími, kterou jsme po vzniku NP rozvinuli (Härtel 2007), dnes víme s jistotou, že Českosaské Švýcarsko je nejrozsáhlejší pískovcovou krajinou v celé Evropě, kde existují pouze tři pískovcové NP hlásící se ke kategorii II dle IUCN: Sächsische Schweiz (1990), Góry stołowe (1993) a České Švýcarsko (2000). To je i důvod, proč se dnes již tradiční spolupráce česko-saská rozšířila i na polské Stolové hory. Ale nepředbíhejme.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Propast Macocha

Z naší přírody

autoři: Vlastimil Růžička, Roman Mlejnek, Karel Tajovský, Lucie  Juřičková

Propast Macocha

Propast Macocha je jednou z nejhlubších otevřených propastí v Evropě. V letech 2007–2008 zde Správa jeskyní Moravského krasu zorganizovala výzkum bezobratlých živočichů. Na sběru a zpracování získaného materiálu se podíleli pracovníci Správy jeskyní ČR, Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Muzea Vysočiny Jihlava i mnozí amatérští entomologové.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf