Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Rozšírenie medveďa hnedého

Výzkum a dokumentace

Autor: Michal Kalaš

Rozšírenie medveďa hnedého

Populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) má na území Slovenska stúpajúcu tendenciu. Len v oblasti Krivánskej Fatry sa počet jedincov koncom 70. rokov 20. storočia odhadoval na 17–18 ks (Janík 1982), pričom v roku 2011 tu bolo počas pravidelného stacionárneho monitoringu zistených 37 medveďov. Naviac posledné číslo určite nepredstavuje celkový počet jedincov v tomto národnom parku (Kalaš 2012a). Napriek tomu oficiálne údaje hovoriace o takmer dvoch tisíckach medveďov na Slovensku treba brať so značnou rezervou. Podobne sa žiada pristupovať aj k otázke rozširovania recentného areálu. Súčasné ojedinelé výskyty jedincov mimo areál ešte neznamenajú, že sa hranica rozšírenia výraznejšie mení.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Strategická vize rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Weber, Zdeněk Lipský, Lenka Stroblová, Markéta Šantrůčková

K podnícení zájmu odborné i laické veřejnosti o problematiku aktivní ochrany kulturní krajiny probíhal na území Novodvorska a Žehušicka výzkumný projekt Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina, jehož cílem bylo vytvořit nové nástroje k integrované ochraně a nakládání s krajinou. Na řešení projektu spolupracovaly VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, Přírodovědecká fakulta UK v Praze a další subjekty. Výzkum byl završen v roce 2011.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Monitoring živočichů

Výzkum a dokumentace

autorka: Zuzana  Pokorná

Monitoring živočichů

Monitoring živočichů vypuštěných po jejich vyléčení zpět do přírody je důležitou součástí péče o zraněné a jinak postižené živočichy v záchranných stanicích. Data získaná z tohoto monitoringu umožňují záchranným stanicím zlepšit a zefektivnit svou činnost a také zjistit, do jaké míry má záchrana zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů smysl.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Podjatost úředníků

Právo v ochraně přírody

autorka: Svatava Havelková

Nejvyšší správní soud v rozšířeném senátu řešil otázku, zda lze vyloučit pochybnost o nepodjatosti úředníků – zaměstnanců orgánu územního samosprávného celku při rozhodování o jeho zájmech. Protože s takovými pochybnostmi a námitkami se setkávají orgány ochrany přírody v rozhodovací praxi poměrně často, seznámím v tomto článku čtenáře se závěry rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu a pokusím se je ilustrovat na dvou praktických příkladech.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Národní síť záchranných stanic

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr N. Stýblo, Petr Orel

Národní síť záchranných stanic

Každoročně se do rukou lidí dostává velké množství zraněných zvířat – mláďat, vyčerpaných, nevyspělých nebo jinak handicapovaných živočichů. Jejich počet velmi rychle narůstá, což mj. úzce souvisí s překotnou urbanizací a exploatací krajiny, rozvojem průmyslu, dopravy a energetiky. Současně narůstá i počet lidí, kteří chtějí pomoci jak konkrétním handicapovaným zvířatům, tak i snahám ochránců přírody negativní vlivy člověka na divoká zvířata eliminovat. Proto vznikly záchranné stanice, které se postupně zapojily do Národní sítě záchranných stanic – celostátního systému na pomoc handicapovaným živočichům, jehož obdobu bychom ve světě těžko hledali.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Dravci v České republice

Z naší přírody

autoři: Vojtěch Mrlík, Tomáš Bělka, Miroslav Dusík, Jan Hanel, Lubomír Peške, František Pojer, Karel Poprach, Libor Schröpfer, Václav Tomášek

Dravci v České republice

Stavy dravců dosáhly minima začátkem 70. let 20. století: podle střízlivých odhadů se jejich početnost v západní a střední Evropě včetně území dnešní ČR snížila za období let 1870–1970 o plných 90 % (Brown 1976).

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Vážím si konkrétní práce neziskových organizací

Úvodem

Vážím si konkrétní práce neziskových organizací

Vážení čtenáři,

první číslo časopisu Ochrana přírodyv roce 2013 je věnováno práci záchranných stanic pro handicapované živočichy. Jsem si vědom, že záchrana volně žijících zvířat, která se ocitla v nouzi, není a nebude klíčovým problémem ochrany naší přírody. Nemá přímý vliv na ochranu našich ekosystémů, biotopů, ani nijak významně neovlivňuje biodiverzitu či populace ohrožených druhů. Přesto tuto aktivitu považuji za nesmírně důležitou.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Úvodem Tištěná verze článku v pdf