Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Výstavba větrných elektráren a Natura 2000 – metodika Evropské komise

Zprávy-Recenze

Autor: Miroslav Svoboda

Evropská Komise vydala metodický materiál: Anonymous (2010): Wind energy development and Natura 2000. European Commission, 116p. (Výstavba větrných elektráren a Natura 2000).

Cílem dokumentu je podat návod jak sladit ochranu lokalit soustavy Natura 2000 s požadavky na výstavbu větrných elektráren. Dokument je určen především státní správě a investorům.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačíchoblastí v letech 2005–2007

Zprávy-Recenze

Autor: Miroslav Svoboda

Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačíchoblastí v letech 2005–2007

V publikaci jsou hodnoceny výsledky prvního tříletého cyklu monitoringu druhů přílohy I Směrnice 79/409/EHS (směrnice o ptácích) a ptačích oblastí v letech 2005–2007. Získané výsledky monitoringu jsou doplněny staršími údaji publikovanými v ornitologické literatuře i dosud neuveřejněnými. Kromě nich se čtenáři seznámí s historií vzniku ptačích oblastí či s přípravou monitoringu a jeho organizačním zajištěním. Výsledky získané monitoringem jsou významné nejen z hlediska vědeckého výzkumu, ale jsou zejména důležitým zdrojem informací pro orgány ochrany přírody na všech úrovních při zajišťování druhové a územní ochrany ptáků v ČR.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Okna do divočiny v české krajině

Zprávy-Recenze

Autor: Miroslav Svoboda

Okna do divočiny v české krajině

Nevládní organizace Hnutí Duha vydalo publikaci zaměřenou na problematiku tzv. území lesní divočiny. Tedy lesů, které jsou ponechány samovolnému vývoji. Tematicky je publikace velmi aktuální. Kolem ponechávání lesů samovolnému vývoji probíhá diskuze na různých úrovních. Stačí se jenom podívat na současné problémy kolem Národního parku Šumava nebo kontroverze, které provázejí zamýšlené vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, případně v Jeseníkách.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Tolije bahenní

Fotografie z obálky

Autor: Vladimír Zabloudil

Tolije bahenní

Tolije bahenní (Parnassia palustris) je na našem území jediným zástupcem čeledě a rodu s asi 40 druhy rozšířenými v mírných až chladných pásmech severní polokoule.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Meandry Svratky u Milov

Fotografie z obálky

Autor: Vladimír Zabloudil

Meandry Svratky u Milov

Horní tok Svratky sevřený rulovými hřbety svrateckého krystalinika vytvořil v prostoru Milovské kotliny denudací měkčích svorových hornin širokou údolní nivu s ojediněle zachovaným systémem říčních meandrů. Meandrující tok a mokřady lemuje vegetace údolních jasanovo-olšových luhů a vrbin s olší lepkavou, vrbou křehkou, trojmužnou a popelavou.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Fotografie z obálky

Postavení AOPK ČR jako znaleckého ústavu a důkaz znaleckým posudkem ve správním řízení: poznatky z p

Právo v ochraně přírody

autorka: Jana Hůlková

Znalecký posudek je jedním z důkazních prostředků pro účely trestního, civilního nebo správního řízení. Z důvodu, že se Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) podílí především na zpracovávání znaleckých posudků pro účely správního řízení, je tento článek věnován právě tomuto procesu s ohlédnutím a některými postřehy, které vyplývají z patnáctiletého postavení AOPK ČR v pozici znaleckého ústavu.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Operační program Životní prostředí v polovině své existence

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Anna Limrová, Petr Kostečka, Jiří Petřivalský, Jiří Klápště, Linda Franková, Luboš Stárka

Operační program Životní prostředí v polovině své existence

Pro programové období 2007–2013 je v České republice schváleno Evropskou komisí 26 operačních programů (OP), jejichž zaměření vychází a navazuje na cíle a priority rozvojového plánu ČR. Operační programy jsou orientovány buď územně (na jednotlivé kraje), tematicky (doprava, vzdělání, zaměstnanost, životní prostředí), nebo na přeshraniční spolupráci (ČR – Polsko, ČR – Rakousko atd.). Na jednotlivé složky životního prostředí je zaměřen Operační program Životní prostředí (OP ŽP), při jehož nastavování byl zohledněn požadavek, aby z něj mohlo být finan­čně podpořeno co nejvíce opatření, která byla v minulých letech hrazena z národních dotačních programů (např. z Programu revitalizace říčních systémů). Z OP ŽP je tak možné hradit celou řadu investičních i neinvestičních akcí na zlepšování vodohospodářské infrastruktury, kvality ovzduší, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny a na podporu environmentálního vzdělávání.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka

Zprávy-Recenze

autorka: Lucie  Juřičková

K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka

Letos v červenci oslavil 85. narozeniny nestor české přírodovědy RNDr. Vojen Ložek, DrSc. Vyjmenujeme-li obory, v nichž se pohybuje jako ryba ve vodě, vznikne neuvěřitelný seznam: malakozoologie, kvartérní paleontologie, pedologie, geologie, botanika, ekologie, klasická antropologie, archeologie.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze

Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Eva Knižátková, David Lacina

Souhrny doporučených opatření pro ptačí oblasti

V roce 2002 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou společností ornitologickou dokončila odborný návrh ptačích oblastí (PO) v České republice, který zahrnoval 41 území. Ne vždy snadný proces jejich vyhlašování byl završen v listopadu 2009, kdy byly vládními nařízeními vymezeny poslední dvě PO: Českobudějovické rybníky a Dehtář. K ochraně 41 druhů přílohy I směrnice o ptácích (79/409/EHS) a dalších pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů ptáků je tak nyní konečně vytvořena kompletní soustava území. Vymezením ptačích oblastí však pochopitelně celý proces nekončí; stát se především zavázal, že nedojde k poklesu početnosti druhů, pro jejichž ochranu byly oblasti vytvořeny. Proto je vývoj jejich stavu pravidelně monitorován, výsledky jsou každých šest let formou zprávy předávány Evropské komisi a v případě potřeby je nutné přistoupit k provádění vhodných zásahů a opatření pro zlepšení stavu jejich populací a biotopů.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Z ochrany přírody ve světě

Zprávy-Recenze

Autor: jpl

Chráněná území představují tradiční přístup k péči o přírodní a krajinné dědictví. Protože se v celosvětovém měřítku zvyšuje zejména v posledních 30 letech jak jejich počet, tak celková rozloha, otázkou zůstává, do jaké míry napomáhají chránit biologickou rozmanitost. Při tom až dosud věnovali vědci otázce, v jakém rozsahu přispívají chráněná území k zachování významných druhů, které je obývají a pro jejichž zachování byla často zřízena.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze