Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Okáč kluběnkový

Fotografie z obálky

Autor: Text a foto Zdeněk Hanč

Okáč kluběnkový

Okáč kluběnkový (Erebia aethiops)je palearktický druh, rozšířený od Skotska a Francie přes střední, východní Evropu a Balkánský poloostrov až po Altaj a Zabajkalsko. V České republice dříve plošně rozšířený okáč patří mezi šest českých zástupců převážně horského rodu Erebia. Vyskytuje se na suchých, teplých, křovinatých stráních a okrajích světlých lesů pahorkatin. Dnes je v Červeném seznamu bezobratlých České republiky řazen mezi ohrožené druhy. Okáč kluběnkový prakticky vymizel v západních, ve většině východních a severních Čech a na Moravě, dosud se ještě vyskytuje ve středních a jižních Čechách. V CHKO Blanský les má rozsáhlou populaci, která se nalézá v oblasti Českokrumlovských vápenců, Holubovských hadců a navazuje na údolí Vltavy. Při autekologické studii tohoto druhu bylo v širším okolí Vyšenských kopců zjištěno přibližně 1 500 jedinců. Motýl poletuje ve vrcholném létě, housenka se vyvíjí na travách, např. na válečce prapořité. Dospělci sají nektar především na chrastavcích, chrpách, dobromyslech a černýších. Okáč kluběnkový je vázán na pestrou mozaiku drobných extenzivních louček, pastvin, remízků, lesíků a keřů. Je klasickým deštníkovým druhem, kdy při zajištění správného managementu lze současně ochránit celou řadu dalších ohrožených druhů hmyzu.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Fotografie z obálky