Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Hranická propast očima geologů

Výzkum a dokumentace

autoři: Jiří Otava, Milan Geršl, Josef Havíř, Ondřej Bábek, Marcel Kosina

Hranická propast se nachází nedaleko Zbrašovských aragonitových jeskyní na pravém břehu řeky Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Zlatohlávek tmavý

Výzkum a dokumentace

autoři: Jakub Horák, Karel Chobot, Tomáš Jirmus, Jevgenij Akseněnko

Zlatohlávek tmavý

V posledních letech můžeme být svědky stále častějších nálezů zlatohlávka tmavého (Oxythyrea funesta), známého též jako skvrnitého či pod starším názvem běloskvrnce tečkovaného, vrubounovitého brouka z podčeledi zlatohlávků (Scarabaeidae: Cetoniinae) v rozmanitých stanovištích naší kulturní krajiny.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Orel královský na jižní Moravě

Výzkum a dokumentace

Autor: David Horal

Orel královský na jižní Moravě

Přestože je orel královský zařazen v Příloze I Směrnice o ptácích a poslední červený seznam ptáků (IUCN 2008) jej řadí mezi celosvětově ohrožené druhy v kategorii VU (vulnerable – zranitelný), není bohužel uveden v příloze č. III vyhlášky č. 395/1992 Sb., a není tedy zvláště chráněných druhem živočicha ve smyslu § 48 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Není tedy ani předmětem ochrany v Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko, v níž byl od roku 1998 zaznamenán jeho výskyt. Z toho nepochybně vyplývají jistá úskalí pro zabezpečení účinné ochrany tohoto druhu.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny

Právo v ochraně přírody

autorka: Pavlína Komínková

Ochrana přírody a krajiny je jedním z veřejných zájmů. Pro právní regulaci ochrany přírody a krajiny je typické, že využívá především administrativních nástrojů od vyjádření orgánů ochrany přírody až po zákazy, z nichž je možné udělit výjimku.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Právo v ochraně přírody Tištěná verze článku v pdf

Operační program Životní prostředí

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Bohumil Fišer, Linda Franková, Petr Kostečka, Anna Limrová, Pavel Pešout

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) nabízí v České republice pro období let 2007-2013 možnost uskutečnit širokou škálu opatření investičního i neinvestičního charakteru pro zlepšování vodohospodářské infrastruktury, kvality ovzduší, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny a environmentálního vzdělávání.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Z naší přírody

Autor: Petr Hůla

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Křivoklátsko bylo vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) dne 24. 11. 1978 výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 21 972/78. Rok před vyhlášením byla oblast (1. 3. 1977) Organizací spojených národů UNESCO zahrnuta pro své vysoké přírodovědné hodnoty přesahující významem hranice státu mezi biosférické rezervace.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Editorial 2009/1

Úvodem

Autor: Pavel Pešout

Editorial 2009/1

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Úvodem Tištěná verze článku v pdf