Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 1/2016 1. 4. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Změny návštěvního řádu Krkonošského národního parku

Autor: Jiří Bašta

Od 1. ledna platí aktualizovaný návštěvní řád (NŘ) Krkonošského národního parku. Faktické změny byly vyvolány rozšířením I. a II. zóny KRNAP a problémy spojenými s rozvojem rekreačních aktivit. Některé změny jsou odpovědí na podněty veřejnosti, jiné přijala Správa KRNAP z vlastního popudu jako řešení problémů s návštěvností.

Výrazná část změny se dotýká regulace motorismu na území KRNAP. Nový NŘ stanovuje detailní podmínky pro vjezd a setrvání motorových vozidel do III. a do rozšířené II. zóny KRNAP, zatímco starý NŘ se zabýval regulací pouze ve III. zóně. Nedílnou součástí NŘ je příloha s aktualizovaným taxativním výčtem komunikací, jichž se regulace dopravy týká. Vjezd do I. zóny je stále možný pouze na základě výjimky vydané odborem státní správy Správy KRNAP.

Vývoj kanoistiky vyvolal řadu jednání s Českým svazem kanoistů, jejichž výsledkem je rozšíření seznamu toků vyhrazených pro splouvání, samozřejmě na plavidlech bez motorového pohonu a za denního světla. K dosavadním možnostem na Labi a Jizeře přibylo prodloužení povoleného úseku Labe od přehrady Labská až do Vrchlabí, a sice za minimálního průtoku sníženého z 10 na 9 m³/s. Splouvat lze nově Malou Úpu od ústí Jeleního potoka k soutoku s Úpou, Jizerku od ústí Kozelského potoka až do Dolních Štěpanic, Mumlavu od mostu u skokanských můstků v Harrachově až po ústí do Jizery, Úpu z Pece pod Sněžkou do Horního Maršova a Klínový potok od parkoviště u lomu ve Strážném k soutoku s Husím potokem.

Rozvoj cyklistiky v posledních letech bohužel vedl ke konfliktům s turisty a lyžaři, s nimiž cyklisté sdílejí prostor. Na území KRNAP je možné jezdit pouze po vyhrazených cyklotrasách a za denního světla. Do NŘ nyní přibylo ustanovení, že v období od 30. listopadu do 1. dubna lze jezdit na kole pouze mimo upravované lyžařské trasy, ať už sjezdové trati či běžecké stopy. Bylo rovněž důležité nově vymezit pojem jízdní kolo, jímž se rozumí výhradně kola a koloběžky poháněné lidskou silou bez spalovacího motoru. To je reakce na stav, kdy se začala ve větším měřítku objevovat kola s přídavným motorem, která svým zápachem a hlukem znepříjemňovala ostatním návštěvníkům pobyt na horách.

Změny v managementu území reflektuje návštěvní řád doplněním článku Lesy na území KRNAP. Návštěvníci jsou požádáni, aby při vstupu a pohybu v lesích na území KRNAP dbali zvýšené opatrnosti kvůli možnosti pádu větví či stromů. To souvisí s omezováním zásahů v lesích a jejich částečnému ponechání přirozenému vývoji. Opatření obecné povahy č. 2/2015 se všemi změnami, jakož i úplné znění návštěvního řádu KRNAP lze prostudovat na http://www.krnap.cz/uredni-deska.