Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 2/2018 22. 4. 2018 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Podepsáno: Domažlice a ochrana přírody budou postupovat společně

Autor: Tisková  zpráva

Podepsáno: Domažlice a ochrana přírody budou postupovat společně

Dlouholetá spolupráce byla dnes stvrzena podpisem veřejnoprávní dohody o bezzásahovém území v nejvyšších partiích Českého lesa. Bez lidských zásahů tu bude ponechán les téměř na 140 hektarech v národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy [1], v přírodní rezervaci Smrčí [2] a ve vybraných porostech první zóny CHKO Český les. Je to vůbec první veřejnoprávní dohoda, kterou státní ochrana přírody a zástupci samosprávy v České republice podepsali.

Dohoda platí po dobu deseti let. Kromě bezzásahového režimu na vymezeném území také stanoví, jak budou Domažlické městské lesy pečovat o výsadby buku, tisu červeného a jedle bělokoré z let 2015–2017. Dohodu podepsali starosta města Domažlic Miroslav Mach, ředitel Domažlických městských lesů spol., s r. o., Jan Benda a František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Se správci chráněné krajinné oblasti Český les společně obnovujeme přirozenou skladbu lesů a extenzivní sady, pořádáme akce pro veřejnost. Dnes uzavřená dohoda je pokračováním naší spolupráce a je nepochybně prospěšná pro obě strany. Ochrana přírody má záruku, že se péče o vrcholové partie Českého lesa nebude měnit, a my přesně víme, co máme dělat a jakou dostaneme náhradu za omezení hospodaření,“ vysvětluje Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů.

„Podpis této dohody potvrzuje velmi dobrou dlouhodobou spolupráci mezi našimi městskými lesy a správou chráněné krajinné oblasti Český les,“ dodává Miroslav Mach, starosta města Domažlic.

„Jedinečné lesy ve vrcholových partiích Českého lesa ukazují, jak pestré byly zdejší lesy v minulosti. V lesích rostou stromy různého druhu i stáří, ponechávány jsou staré a doupné stromy, zlomy a vývraty. Jsou domovem krásného rysa ostrovida i řady vzácných ptáků. Je to jedno z mála míst, kde ještě můžeme sledovat jedinečné přírodní divadlo. Uzavřená dohoda nám dává jistotu, že tomu tak zůstane i nadále,“ komentuje podpis dohody Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.

„Je to vůbec první veřejnosprávní dohoda, kterou státní ochrana přírody a samospráva uzavřely. Chceme, aby takových dohod a k přírodě šetrných hospodářů bylo co nejvíce. Pravidla jsou stanovena dlouhodobě, není nutné vyjednávat každý rok. V chráněné krajinné oblasti Český les jsme obdobnou smlouvu podepsali již před dvěma lety se společností Kolowratovy lesy a doufám, že další budou následovat,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlastníci a správci pozemků, kteří je obhospodařují, mají na podobu krajiny významný vliv. Dohody, v nichž se stanoví způsob hospodaření a zároveň finanční náhrada kompenzující jeho ztížení, mohou být pro vlastníky pozitivní motivací k šetrnému obhospodařování krajiny.

Poznámky:
[1] Národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy chrání na 327 hektarech zbytky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin typických pro oblast Českého lesa. Národní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2000. Více na
http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=2088.
[2] Přírodní rezervace Smrčí chrání na 93 hektarech přirozené a přírodě blízké lesní ekosystémy na skeletovitých svazích s mozaikovitým výskytem vodou ovlivněných půd představující zároveň biotopy vhodné pro život rysa ostrovida a tetřeva hlušce. Rezervace byla vyhlášena v roce 2009. Více na 
http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=13154.