Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Národní parky v novém

Autor: Miloš Babiš

Národní parky v novém

V dubnu letošního roku jsem měl jako člen výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny možnost navštívit Národní park Šumava, konkrétně česko-rakousko-bavorské trojmezí, a hovořit se zástupci správy Národního parku o ochraně místní přírody, rozvoji a plánech do budoucna a také o připravovaných právních předpisech, týkajících se národních parků.

Na ministerstvu životního prostředí právě probíhají jednání o připraveném plánu péče pro Národní park Šumava na roky 2016–2030. Ten je základním dokumentem pro vytváření strategie ochrany území národního parku a jeho dokončení je důležitým krokem k dalšímu směřování v příštích letech. V současnosti totiž Šumava svůj plán péče nemá, poslední platný skončil v roce 2013 a následná verze pro roky 2014–2017 byla zrušena.

Šumavské plány péče se snaží o kontinuitu cílů ochrany přírody a přihlíží i ke způsobu správy národního parku aplikovaného na druhé straně hranice, tedy k vizím a cílům národního parku Bavorský les, které propojují nejen ochranu přírody, práci s veřejností a výzkum, ale také cestovní ruch, který je pro obyvatele chráněných oblastí jedním z důležitých zdrojů obživy, a s tím související integraci národního parku v regionu.
Do budoucna nahradí plány péče jednotlivých národních parků obecnější zásady péče. Tento princip je ukotven v nově navrhovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny, který změní celkovou právní úpravu národních parků. Cílem nové právní úpravy je v rámci zásad péče řešit i atraktivitu území pro turistiku a rekreaci, avšak v rámci zachování ochranných opatření. Stejně tak pracovat s potřebami obcí, které jsou na území parku a jejichž udržitelný rozvoj je do značné míry závislý právě na možnostech, které stanoví strategické dokumenty ochrany přírody v těchto oblastech.

V ČR jsou dosud národní parky upraveny individuálně. Šumavský národní park byl vyhlášen nařízením vlády, stejně tak Podyjí a Krkonošský národní park, České Švýcarsko bylo vyhlášeno zákonem. Tak jako je nejednotné vyhlášení národních parků, tak jsou nejednotné i podmínky ochrany daných území.
Cíl nového zákona je tedy jasný – jednotné koncepční ustanovení národních parků a základních podmínek pro jejich ochranu. Mezi poslání národního parku se nově řadí udržitelný rozvoj a turistický ruch šetrný k přírodě. Stejně jako připravovaný plán péče pro Šumavu i zákon myslí na obce v národních parcích, jejichž postavení dotčeného orgánu se rozšiřuje i na proces projednávání opatření obecné povahy. Podle platné právní úpravy již mají toto postavení ve všech správních řízeních vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Budou tak moci přímo ovlivňovat projednávaná opatření. Konkrétní národní parky, vymezení jejich hranic a další specifikace obsahují přílohy zákona.

Zákon v současné době projednává Poslanecká sněmovna a v případě schválení se samozřejmě nabízí otázka, zda je nutné stanovovat plán péče pro Národní park Šumava, když se bude dále muset správa parku řídit zásadami péče podle zákona. Celý proces schválení, zavedení nového zákona a vytvoření zásad péče, podle kterých budou parky fungovat, bude však určitou dobu trvat. Šumavský národní park proto reaguje na potřebu nového plánu péče, bez kterého nemůže efektivně realizovat péči o svěřené území. Pokud bude tento plán schválen před nabytím účinnosti zákona, bude platit do uplynutí doby 10 let od zavedení zákona nebo do doby než vejdou v platnost nové zásady péče o národní park.

Naše národní parky jsou velmi cennými a nádhernými územími, kterých bychom si měli vážit, měli je chránit, ale zároveň bychom také měli citlivě využívat jejich potenciál a dávat tak možnost poznávat a užívat si přírodu všem, kteří o to mají zájem.

Miloš Babiš