Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Glyfosát dál nerušeně kraluje českým polím, lesům a zahradám

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Hruška

Glyfosát dál nerušeně kraluje českým polím, lesům a zahradám

V loňském roce jsme čtenáře Ochrany přírody informovali o tom, že totální herbicid glyfosát, účinná látka například velmi používaného přípravku Roundup, ale i mnoha dalších, je vysoce podezřelý z rakovinotvorných účinků, a také že jeho nadužívání v zemědělství má zřejmě velmi devastující vliv na polní volně žijící živočichy a vůbec biodiverzitu zemědělské krajiny. Proto Evropský parlament doporučil ukončit jeho používání ke konci roku 2016.

Ochrana přírody 3/2017 28. 6. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Norské fondy pomáhají (ekologické výchově) také v regionech

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Finanční prostředky z Islandu, Lichtenštejnska a Norska byly využity na Kladensku pro naplnění projektu „Příroda člověku, člověk přírodě“, který byl realizován Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s. (NSEV) v letech 2015 a 2016. Cílem projektu bylo novými vzdělávacími programy a pomůckami přispět k ochraně a zvýšení biologické rozmanitosti, přičemž celý projekt prezentuje péči o životní prostředí jako základní lidskou potřebu.

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář o dropovi se konal v Rakousku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Seminář o dropovi se konal v Rakousku

9. a 10. března 2017 se do rakouského Illmitzu u Neziderského jezera na pozvání zástupců projektu LIFE sjeli experti a příznivci ochrany a záchrany dropa z několika zemí Evropy. Nový přeshraniční projekt "Grenzüberschreitender Schutz der Großtrappe in Mitteleuropa" bude probíhat v Rakousku a Maďarsku v letech 2017–2023 a očekáváme, že bude mít vliv i na další postup připravovaného záchranného programu pro dropa v České republice.

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Výzvy OPŽP, prioritní osy 4  v roce 2017

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Anna Limrová

Dne 31. 3. byl ukončen příjem žádostí prvních kolových výzev prioritní osy 4 (PO 4) vyhlášených v roce 2017. Výzvy 53–56 byly zaměřeny na podporu všech specifických cílů PO 4, tj. na péči o zvláště chráněná území národního významu, na podporu biodiverzity, budování a obnovu krajinných prvků a zakládání a obnovu sídelní zeleně. Těchto výzev se jako prvních dotkla zásadní změna podpory pro vodní prvky v krajině (tůně, mokřady, revitalizace vodních toků), která byla navýšena na 100 % a také změna podpory na budování a obnovu malých vodních nádrží z 50 % až na 100 % (např. rybníky ve zvláště chráněných územích, ÚSES atd.).

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Největší globální hrozbu pro druhy představuje jejich nadměrné využívání lidmi a k prostředí necitli

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Největší globální hrozbu pro druhy představuje jejich nadměrné využívání lidmi a k prostředí necitli

Červené seznamy celosvětově ohrožených druhů, od začátku 60. let 20. století vydávané uznávanou Mezinárodní unií ochrany přírody (IUCN), představují významný odborný podklad pro hodnocení stavu, jeho změn a vývojových trendů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a dalších organismů v globálním měřítku. Protože experti zařazují podle předem daných kritérií druhy a další taxony do příslušných kategorií odrážejících stupeň jejich ohrožení vyhynutím nebo vyhubením, uvádějí pro ně i hlavní ohrožující činitele. Můžeme tak získat obrázek o tom, které hnací síly přispívají na naší planetě k ubývání některých druhů.

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vyšel Evropský červený seznam ohrožených biotopů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Vyšel Evropský červený seznam ohrožených biotopů

Červené seznamy, soupisy ohrožených částí přírody, vznikly z podnětu Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a zpočátku se soustředily na druhy, resp. další taxonomické jednotky a ekologické/funkční skupiny planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jiných organismů, kupř. hub. Červený seznam ohrožených rostlinných společenstev České republiky, poprvé uveřejněný již v roce 1983, patří mezi vůbec první soupisy fytocenóz, negativně ovlivněných lidskou činností.

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dům NATURA v Příbrami otevřel další expozice

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Dům NATURA v Příbrami otevřel další expozice

Návštěvníci Příbrami získali další možnost, jak příjemně strávit čas. V Domě NATURA na náměstí T. G. Masaryka byly zpřístupněny další tři expozice, jejichž prohlídku lze navíc spojit i s výletem do nedalekého areálu ekologického centra v Orlově (ECO). Zřizovatelem Domu NATURA je obecně prospěšná společnost Ekologické centrum Orlov, která má statut krajského střediska environmentální výchovy Středočeského kraje. „Dům NATURA je multifunkční objekt přibližující krásy, bohatství a turistické možnosti Brd. Zároveň chce být zázemím i pro společenský, kulturní a občanský život města a jeho okolí,“ uvedl Vladimír Král, ředitel ECO.

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Zemřel ministr  Ing. František Benda, CSc.

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Právě na Nový rok 1. 1. 2017, ve věku 72 let, zemřel bývalý ministr životního prostředí ČR z doby vlády Václava Klause, pan František Benda. Funkci ministra vykonával v letech 1992 až 1996.


redakce

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Rozloučení s RNDr. Alešem Hájkem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Kuna

Rozloučení s RNDr. Alešem Hájkem

Na začátku ledna jsme se dozvěděli smutnou zprávu o náhlém úmrtí doktora Aleše Hájka, který působil jako botanik v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR na Správě CHKO Broumovsko. Pokaždé, když odejde dobrý člověk, velmi nám chybí a ve vzpomínkách se k němu často vracíme. O to víc, když to byl kolega a přítel, za kterým jsme chodili skoro každý den s prosbou o radu nebo o názor. Někdo, s kým bylo možné probrat vážné pracovní věci, filozofické otázky všehomíra, zasmát se jeho osobitému humoru nebo si v dobrém zavtipkovat na jeho účet, bez toho, že by se kdy urazil.

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Obnova rašeliniště v Jizerských horách z poloviny hotova

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Ondřej Petrovský

Obnova rašeliniště v Jizerských horách z poloviny hotova

V Jizerských horách se obnovuje cenný přírodní biotop rašeliniště u Nové louky. Práce byly zahájeny v září roku 2016 a z plánovaných 380 přehrážek jich je hotovo 202. Pokračovat se bude opět na jaře 2017, až to klimatické podmínky dovolí. Cílem celého projektu je zastavit proces zarůstání rašeliniště nepůvodní vegetací, posílit populace chráněných rostlin a zajistit větší retenci vody v krajině. „Postupně se zahrazují drenážní příkopy, které byly v minulosti vyhloubeny a způsobují odvodňování celé lokality. Vzniká zde kaskáda dřevěných přehrážek, která má tento nepříznivý stav napravit,“ vysvětluje pracovník Jizersko-ještědského horského spolku Leoš Vašina.

Ochrana přírody 1/2017 13. 3. 2017 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti