Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Nové provozní budovy zpřístupněných jeskyní

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Karel Drbal, Jiří Hebelka

Nové provozní budovy zpřístupněných jeskyní

Správa jeskyní České republiky v letošním roce dokončila rekonstrukce provozních budov u Punkevních a Javoříčských jeskyní s cílem modernizovat staré provozní areály a zvýšit komfort návštěvníků.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Senegalský ministr životního prostředí navštívil Českou republiku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Jana Taušová, František Pojer

Senegalský ministr životního prostředí navštívil Českou republiku

Senegalská delegace měla během několikadenní návštěvy ČR na počátku září možnost konzultovat s odborníky z MŽP ČR a resortních organizací problematiku lesního hospodářství, boje proti odlesňování, správy chráněných území, adaptace na změny klimatu či metody sanace a rekultivace. Oblastí pro možné rozšíření spolupráce se Senegalem je také odpadové hospodářství, protože nakládání s odpady je pro Senegal velmi aktuálním problémem. Delegace proto mimo jiné navštívila třídírnu odpadu v Praze. Poslední den návštěvy zabrala prohlídka liberecké zoologické zahrady, které se zúčastnil také ředitel AOPK ČR František Pelc a seznámil senegalského hosta s aktivní péčí o chráněné krajinné oblasti na příkladu CHKO Jizerské hory, se zvláštním zaměřením na management lesů a práci s veřejností.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Skalní řícení v Českém Švýcarsku a jejich řešení

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Šafránek

Skalní řícení v Českém Švýcarsku a jejich řešení

Českosaského Švýcarska je tvořena především křídovými pískovci, které byly vlivem eroze sníženy až o několik stovek metrů. Na začátku byla pískovcová deska, v jejímž podloží byly staré horniny porušené množstvím zlomů. Vlivem oživení podložních zlomů v průběhu saxonské tektoniky došlo k tektonickému porušení pískovcové desky. To se projevilo zejména vytvořením komplikované sítě puklin, vzniklé v závislosti na zlomové stavbě podloží. Typickým výsledkem tohoto procesu jsou kvádrové pískovce. Tektonický režim oblasti spolu s erozními činiteli utvářely fenomén krajiny labských pískovců. Typickými útvary takovéto krajiny jsou vysoké skalní stěny, skalní brány a branky, ale také hluboké rokle, soutěsky a kaňony. Údolí Labe je díky svému specifickému vývoji a geologické stavbě rizikové ke vznikání skalních řícení. Opakovaný výskyt skalních řícení je přirozený geologický proces, který na jedné straně zdejší krajinu obohacuje o její rozmanitost, na stranu druhou přestavuje velké ohrožení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků.

Ochrana přírody 4/2015 12. 10. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR si stanovila priority v mezinárodní spolupráci

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

AOPK ČR si stanovila priority v mezinárodní spolupráci

Příroda nezná hranice. Okřídlené úsloví nabylo ještě většího významu po pádu železné opony na přelomu 80. a 90. let 20. století.

Ochrana přírody 4/2015 12. 10. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Návštěva ministra životního prostředí Gruzie

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Návštěva ministra životního prostředí Gruzie

Ve dnech 23. a 24. července 2015 navštívil Českou republiku ministr životního prostředí Gruzie pan Gigla Agulašvili. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ministrovi představila rozvojové projekty, které řešila a řeší společně se Správou Krkonošského národního parku.

Ochrana přírody 4/2015 12. 10. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Blaníku otevřen

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Kateřina Červenková

Dům přírody Blaníku otevřen

Na úpatí Velkého Blaníku bylo na počátku července slavnostně otevřeno návštěvnické středisko Dům přírody Blaníku. Dřevěná roubenka na začátku naučné stezky S rytířem na Blaník představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník i blanickou legendu. Investorem a provozovatelem Domu přírody Blaníku je Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Ochrana přírody 4/2015 12. 10. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

CITES, lov a ochrana přírody: jak to jde dohromady?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Silvie Ucová, Jindřiška Jelínková, Jan Plesník

CITES, lov a ochrana přírody: jak to jde dohromady?

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pořádá jako vědecký orgán CITES za podpory Ministerstva životního prostředí od roku 2010 pravidelné semináře, zaměřené na nejrůznější otázky související s naplňováním Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) v České republice. Zúčastňují se jich nejen zamě stnanci státní ochrany přírody, kteří se uvedenou problematikou zabývají, ale i pracovníci botanických a zoologických zahrad, Státní veterinární správy a akademických pracovišť. Ve dnech 10.–11. června 2015 se v Bohuslavicích u Telče uskutečnil v pořadí již 6. ročník akce, tentokrát pod názvem Lovem k ochraně?, který se zaměřil na vztah mezi lovem a ochranou přírody.

Ochrana přírody 4/2015 12. 10. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Vlci na Srní, jeleni na Kvildě

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miloš Juha

Na konci léta přibudou na Šumavě pro veřejnost dvě nová návštěvnická centra. Obě návštěvnická centra jsou obklopena rozlehlým výběhem, kde budou prezentována živá zvířata. Na Kvildě budete moci spatřit jeleny a rysa, do budoucna také divoká prasata. Na Srní můžete pozorovat smečku vlků. Oba areály se skládají ze vstupní části a naučného okruhu. Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky a je tvořena
objektem návštěvnického centra a parkovištěm. V sousedství objektů bude umístěno dětské hřiště, vybavené drobnými herními prvky z přírodních materiálů a doplněno labyrintem.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

První výzvy OPŽP 2014–2020

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Anna Limrová

Evropská komise 30. dubna 2015 schválila Operační program Životní prostředí (OPŽP), který se tak stal druhým schváleným operačním programem, v němž budou moci zájemci žádat o dotace. Oficiální výzvy pro předkládání žádostí o podporu budou vyhlášeny po zasedání Monitorovacího výboru OPŽP, který schvaluje dokumenty k výzvám.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

110 let výročí objevu Brouškovy pohádkové síně

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Zajíček

110 let výročí objevu Brouškovy pohádkové síně

27. února uplynulo 110 let od slavného okamžiku, kdy objevitelé poprvé pronikli do jedné z nejkrásnějších prostor systému Sloupskošošůvských jeskyní – Brouškovy pohádkové síně.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf