Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Just, Petr Hůla

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, k 10. 5. 2016 vydala Stanovisko ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky – Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu. Celé stanovisko je k dispozici webové na adrese:
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/vystavba-suche-retencni-nadrze-na-rece-berounce-je-neprijatelna/

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Odborná instituce Evropské unie, Evropská agentura životního prostředí (European Environment Agency, EEA) působící od roku 1993 v Kodani, zřizuje pro vybrané okruhy péče o životní prostředí specializovaná pracoviště – evropská tematická střediska. Tvoří je konsorcia mezinárodních organizací, odborných institucí z členských zemí EEA i soukromých firem a obvykle působí čtyři až pět let. V pořadí již třetí Evropské tematické středisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity, ETC/BD) zahájilo svou činnost v lednu 2014. Kapacity v něm spojilo třináct vědeckovýzkumných institucí, univerzit, rezortních odborných pracovišť a odborných mezinárodních organizací, zaměřených na péči o přírodu, krajinu a biologickou rozmanitost, z jedenácti evropských zemí. Vedoucí organizací ETC/BD zůstává pařížské Národní přírodovědecké muzeum, kde působí i koordinační jednotka střediska. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se stala partnerem konsorcia ETC/BD v roce 2005.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miloš Babiš

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Před dvěma měsíci jsem se na konferenci VODA 2016 setkal s izraelským velvyslancem v České republice Garym Korenem. Na setkání jsme nedávno navázali příjemným přátelským setkáním a debatou na půdě izraelského velvyslanectví. Hlavním tématem naší diskuse byly úspěchy Izraele v oblasti vodního hospodářství. Impulzem pro zásadní reformu izraelského vodohospodářství byla velká sucha, která zemi sužovala před několika lety. K řešení tak došlo na základě nutnosti, takřka na poslední chvíli.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Dům přírody Českého ráje byl slavnostně otevřen

V tomto čísle časopisu Ochrana přírody vyšel bilanční článek o 10 letech projektu Dům přírody a jako potvrzení jeho úspěšnosti byl 4. 4. 2016 slavnostně otevřen v pořadí už osmý Dům přírody Českého ráje. O významu tohoto počinu svědčí i účast hostů, jako ministra životního prostředí Jiřího Brabce, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty nebo starosty Města Turnova Tomáše Hockeho. Provázeli je i ředitel AOPK ČR František Pelc a také Radek Hromádka, ředitel společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích, která je investorem a nyní i provozovatelem Domu přírody Českého ráje. Celý projekt byl dále spolufinancován OPŽP, MŽP a Suchopýr, o. p. s., a je na něm obzvláště ceněno, že se díky němu podařilo smysluplně využít chátrající budovu bývalé školy v těsném sousedství památkově chráněného objektu Dlaskova statku. Atraktivita lokality Dolánky u Turnova se tak ještě zvýšila a Dům přírody Českého ráje jistě bude s oblibou navštěvován.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Setkání 10 ředitelů np Šumava

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Setkání 10 ředitelů np Šumava

Ve Vimperku se 16. 3. 2016 uskutečnilo historické setkání v 25leté historii Národního parku Šumava. Na pozvání současného vedení se sešlo všech 10 ředitelů, kteří se v jeho čele vystřídali. Jako dokonalý kontrast setkání moderoval Tomáš Rothrockl – jediný ředitel v čele Národního parku Podyjí, který letos rovněž slaví 25 let existence.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Orchideje k 65. narozeninám

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jana Janáková, Petr Lepší

Orchideje k 65. narozeninám

Od vyhlášení národní přírodní rezervace Vyšenské kopce 6. března 1951 letos uběhne 65 let. Psát o přírodních krásách, zajímavostech a výjimečnostech by bylo nošením dříví do lesa, neboť mnohé již bylo napsáno (např. Albrecht 2003, Ložek 2002). Krásnou kytici k půlkulatému výročí si Vyšenské kopce nadělily samy.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference České národní parky 2016

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Michael Hošek

Ministerstvo životního prostředí společně se správami národních parků, Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy si Vás dovolují pozvat na konferenci zaměřenou na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

40 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Marcela Holubová

40 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

První snaha o vyhlášení chráněného území se objevila okolo roku 1950 a vyústila ve vyhlášení Krajinné přírodní rezervace Kokořínský důl. Jeden z iniciátorů, prof. John, se podílel i na přípravě vyhlášení pozdější CHKO, jejíž původně navržený název byl „Vlhošťsko – kokořínská“. Koncem roku 1967 se uvažovalo také o názvu „Polomené hory“. Návrh na vyhlášení CHKO Kokořínsko byl projednán ve druhé polovině roku 1972.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

60 let ochrany Staré řeky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miroslav Hátle

60 let ochrany Staré řeky

Lužnici jako říční ose CHKO Třeboňsko a významnému přírodnímu i turistickému fenoménu byl věnován podrobný článek J. Bureše (OP 4/2013, str. 19-21), ve kterém byl představen i divoký a romantický úsek Lužnice mezi Rozvodím (Novořeckými splavy) a rybníkem Rožmberk zvaný Stará řeka. Přesto je vhodné si toto území připomenout znovu a to s ohledem na šedesátiletou historii ochrany jeho přírodních hodnot. Výnosem ministerstva kultury ze dne 5. 3. 1956 (tedy ještě před přijetím zákona č. 40/1956 Sb. o Státní ochraně přírody, který nabyl účinnosti 24. 8. 1956) byla zřízena státní přírodní rezervace (SPR) Stará řeka, která svojí rozlohou (dle výnosu 1196,9 ha) dlouho patřila mezi nejrozsáhlejší rezervace tehdejšího Československa.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf