Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Orchideje k 65. narozeninám

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jana Janáková, Petr Lepší

Orchideje k 65. narozeninám

Od vyhlášení národní přírodní rezervace Vyšenské kopce 6. března 1951 letos uběhne 65 let. Psát o přírodních krásách, zajímavostech a výjimečnostech by bylo nošením dříví do lesa, neboť mnohé již bylo napsáno (např. Albrecht 2003, Ložek 2002). Krásnou kytici k půlkulatému výročí si Vyšenské kopce nadělily samy.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference České národní parky 2016

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Michael Hošek

Ministerstvo životního prostředí společně se správami národních parků, Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) a Výzkumným ústavem Silva Taroucy si Vás dovolují pozvat na konferenci zaměřenou na koncepční otázky spojené s národními parky v České republice.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

40 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Marcela Holubová

40 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

První snaha o vyhlášení chráněného území se objevila okolo roku 1950 a vyústila ve vyhlášení Krajinné přírodní rezervace Kokořínský důl. Jeden z iniciátorů, prof. John, se podílel i na přípravě vyhlášení pozdější CHKO, jejíž původně navržený název byl „Vlhošťsko – kokořínská“. Koncem roku 1967 se uvažovalo také o názvu „Polomené hory“. Návrh na vyhlášení CHKO Kokořínsko byl projednán ve druhé polovině roku 1972.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

60 let ochrany Staré řeky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miroslav Hátle

60 let ochrany Staré řeky

Lužnici jako říční ose CHKO Třeboňsko a významnému přírodnímu i turistickému fenoménu byl věnován podrobný článek J. Bureše (OP 4/2013, str. 19-21), ve kterém byl představen i divoký a romantický úsek Lužnice mezi Rozvodím (Novořeckými splavy) a rybníkem Rožmberk zvaný Stará řeka. Přesto je vhodné si toto území připomenout znovu a to s ohledem na šedesátiletou historii ochrany jeho přírodních hodnot. Výnosem ministerstva kultury ze dne 5. 3. 1956 (tedy ještě před přijetím zákona č. 40/1956 Sb. o Státní ochraně přírody, který nabyl účinnosti 24. 8. 1956) byla zřízena státní přírodní rezervace (SPR) Stará řeka, která svojí rozlohou (dle výnosu 1196,9 ha) dlouho patřila mezi nejrozsáhlejší rezervace tehdejšího Československa.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Seminář „Nová právní úprava národních parků“

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zdeněk Patzelt

Seminář „Nová právní úprava národních parků“

V Poslanecké sněmovně se 25. února 2016 konal důležitý seminář „Nová právní úprava národních parků“, organizovaný ministerstvem životního prostředí ČR. Seminář byl avizovaný na webu MŽP a navštívit jej mohli odborníci i veřejnost. Semináře se zúčastnilo vrcholné vedení MŽP, včetně ministra a dvou náměstků. Jednalo se tak o jednu z nejvýznamnějších akcí dosud konaných k přípravě novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Změny návštěvního řádu Krkonošského národního parku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Bašta

Od 1. ledna platí aktualizovaný návštěvní řád (NŘ) Krkonošského národního parku. Faktické změny byly vyvolány rozšířením I. a II. zóny KRNAP a problémy spojenými s rozvojem rekreačních aktivit. Některé změny jsou odpovědí na podněty veřejnosti, jiné přijala Správa KRNAP z vlastního popudu jako řešení problémů s návštěvností.

Ochrana přírody 1/2016 1. 4. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Bernská úmluva rokovala po pětatřicáté

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Bernská úmluva rokovala po pětatřicáté

Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, podle místa sjednání v roce 1979 nazývaná jako Bernská, podporuje na našem kontinentě péči o celoevropsky významné druhy a poddruhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a o přírodní prostředí. Ve dnech 1.– 4. prosince 2015 se ve štrasburském sídle Rady Evropy již po pětatřicáté sešel její Stálý výbor tvořený zástupci smluvních stran konvence a na základě odborných podkladů přijímající doporučení určená smluvním stranám.

Ochrana přírody 1/2016 1. 4. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Evropští členové IUCN se sešli v Helsinkách

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Evropští členové IUCN se sešli v Helsinkách

I přes viditelný ústup představuje Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) nejdůležitější mezinárodní nevládní ochranářskou organizaci se vskutku celosvětovou působností. Její ojedinělost je založena na členské základně: tvoří ji nezávislé státy, státní instituce a mezinárodní nevládní organizace i dobrovolné organizace působící v jednotlivých zemích. Připomeňme, že IUCN byla ustavena z podnětu OSN v roce 1948 a po celou dobu své existence důsledně prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých základech.

Ochrana přírody 1/2016 1. 4. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dny řemesel v Českém Švýcarsku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Natalie Belisová

Dny řemesel v Českém Švýcarsku

Již čtvrtým rokem pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko v blízkosti Dolského mlýna (k.ú. Kamenická Stráň, okr. Děčín) Dny řemesel, během nichž se mohou návštěvníci seznámit s tradičními řemesly, kterými se zde v minulosti živili místní obyvatelé.

Ochrana přírody 6/2015 14. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference o chřástalu polním

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Vlček

Ve dnech 7. – 9. října 2015 se konala v Plzni evropská konference o výzkumu a ochraně evropsky významného ptačího druhu – chřástala polního.

Ochrana přírody 6/2015 12. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf