Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

První projekty prioritní osy 4 OPŽP byly přijaty

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Anna Limrová

14. října 2015 byl ukončen příjem žádostí v rámci prvních výzev prioritní osy 4 „Ochrana a péče o přírodu krajinu“ v novém programovém období 2014–2020.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody bez hranic

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Martin Starý

Ochrana přírody bez hranic

Na konci letošního října byla stvrzena a oceněna společná práce Správ NP Šumava a NP Bavorský les. Oba parky, pracující v úzké koordinaci, byly oceněny certifikátem „Přeshraniční parky – Transboundary Parks“. Kvalitu spolupráce externě hodnotila Federace EUROPARC – největší evropská organizace sdružující velkoplošná chráněná území. Hodnocení bylo založeno na splnění kritérií plynoucích z kontinuity minulé spolupráce, ale i na jasné formulaci vizí do budoucna. Udělením certifikátu byl potvrzen vysoký standard kvality práce, který v současné době přijaly a za který byly oceněny všechny národní parky v ČR. Současně se Šumavou a Bavorským lesem byly 26. října v bavorském Regensburgu oceněny i Správy NP Podyjí a NP Thayatal.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Konference Federace EUROPARC 2015

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Federace EUROPARC je celoevropskou nevládní organizací (založena v roce 1973), jejímiž členskými organizacemi jsou především správy přírodních a národních parků Evropy a dalších chráněných území různých kategorií, ale také státní úřady (včetně ministerstev), nevládní organizace, univerzity, a dokonce i jednotlivci z mnoha zemí Evropy (v současnosti téměř 400 členů ze 36 zemí). Tyto organizace buď přímo spravují chráněná území, nebo na jejich správě různým způsobem spolupracují, a to napříč celým kontinentem.

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Mezinárodní komise pro ochranu Labe oslavila 25 let

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: František Pojer

Mezinárodní komise pro ochranu Labe oslavila 25 let

Dne 8. října 1990, v porevoluční euforii, podepsali v Magdeburku zástupci tří tehdejších subjektů – Evropského hospodářského společenství, Spolkové republiky Německo a České a Slovenské Federativní republiky – Dohodu o mezinárodní komisi pro ochranu Labe (Internationale Kommission zum Schutz der Elbe).

Ochrana přírody 6/2015 4. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ekosystémové služby dobrým sluhou?

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Iva Hönigová

Téma hodnocení ekosystémových služeb se v Evropě těší sílící pozornosti zejména díky Strategii EU na ochranu biologické rozmanitosti. Ta žádá, aby členské státy nejen zmapovaly ekosystémy na svých územích a zhodnotily služby, které lidské společnosti poskytují (což mělo být provedeno do roku 2014), ale výsledek také natolik metodicky a organizačně usadily, aby byl způsobilý k pravidelnému hodnocení a reportingu.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Ekofilm zasáhne (nejen) Brno

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí Ekofilm se letos 3.–5. 12. 2015 p oprvé uskuteční v Brně. Jeho hlavním tématem budou odpady a jejich třídění.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Nová zonace Krkonošského národního parku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jiří Bašta

Od 1. října platí vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 217/2015 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku. Zonace se změnila po 23 letech od jejího zavedení v roce 1992.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Nové provozní budovy zpřístupněných jeskyní

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Karel Drbal, Jiří Hebelka

Nové provozní budovy zpřístupněných jeskyní

Správa jeskyní České republiky v letošním roce dokončila rekonstrukce provozních budov u Punkevních a Javoříčských jeskyní s cílem modernizovat staré provozní areály a zvýšit komfort návštěvníků.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Senegalský ministr životního prostředí navštívil Českou republiku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Jana Taušová, František Pojer

Senegalský ministr životního prostředí navštívil Českou republiku

Senegalská delegace měla během několikadenní návštěvy ČR na počátku září možnost konzultovat s odborníky z MŽP ČR a resortních organizací problematiku lesního hospodářství, boje proti odlesňování, správy chráněných území, adaptace na změny klimatu či metody sanace a rekultivace. Oblastí pro možné rozšíření spolupráce se Senegalem je také odpadové hospodářství, protože nakládání s odpady je pro Senegal velmi aktuálním problémem. Delegace proto mimo jiné navštívila třídírnu odpadu v Praze. Poslední den návštěvy zabrala prohlídka liberecké zoologické zahrady, které se zúčastnil také ředitel AOPK ČR František Pelc a seznámil senegalského hosta s aktivní péčí o chráněné krajinné oblasti na příkladu CHKO Jizerské hory, se zvláštním zaměřením na management lesů a práci s veřejností.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Skalní řícení v Českém Švýcarsku a jejich řešení

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Šafránek

Skalní řícení v Českém Švýcarsku a jejich řešení

Českosaského Švýcarska je tvořena především křídovými pískovci, které byly vlivem eroze sníženy až o několik stovek metrů. Na začátku byla pískovcová deska, v jejímž podloží byly staré horniny porušené množstvím zlomů. Vlivem oživení podložních zlomů v průběhu saxonské tektoniky došlo k tektonickému porušení pískovcové desky. To se projevilo zejména vytvořením komplikované sítě puklin, vzniklé v závislosti na zlomové stavbě podloží. Typickým výsledkem tohoto procesu jsou kvádrové pískovce. Tektonický režim oblasti spolu s erozními činiteli utvářely fenomén krajiny labských pískovců. Typickými útvary takovéto krajiny jsou vysoké skalní stěny, skalní brány a branky, ale také hluboké rokle, soutěsky a kaňony. Údolí Labe je díky svému specifickému vývoji a geologické stavbě rizikové ke vznikání skalních řícení. Opakovaný výskyt skalních řícení je přirozený geologický proces, který na jedné straně zdejší krajinu obohacuje o její rozmanitost, na stranu druhou přestavuje velké ohrožení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků.

Ochrana přírody 4/2015 12. 10. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf