Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 1/2017 29. 3. 2017 Kulér-Recenze

Statistika rozhodně není nuda

Autor: Jan Plesník

Jihočeská univerzita České Budějovice 2016. 438 str. ISBN 978-80-7394-587-9. Cena 269 Kč
„Netahejte nám sem žádné vzorečky!“ Tak reagoval tehdy ještě prostřednictvím korespondenčního lístku jeden ze čtenářů na seriál Nebojte se statistiky, který jsme v letech 1991–1992 uveřejňovali s Romanem Krejčím na stránkách časopisu Živa. Na druhou stranu musím přiznat, že jsme se tehdy dočkali i přesně opačných názorů.

BiostatistikaMezitím se vyhodnocování údajů statistickými, často mnohorozměrnými metodami stalo povinnou součástí publikovaných vědeckých prací, biologické nauky nevyjímaje. Nejlepším důkazem uvedeného tvrzení se stala vysoce informativní příručka, sepsaná zkušenými biology a současně uznávanými odborníky na používání statistických postupů v praxi Janem Lepšem a Petrem Šmilauerem.

Po nezbytném hutném, ale přehledném seznámení se základními statistickými pojmy následují kapitoly věnované základním postupům, od testů dobré shody a kontingenční tabulky přes analýzu rozptylu (ANOVA), regresi a korelaci až po shlukovou analýzu a další vybrané mnohorozměrné metody. V textu nechybějí ani stále oblíbenější zobecněné nelineární modely a mnohonásobná regrese.

Za největší plus hodnocené publikace považuji překvapivě vysokou srozumitelnost textu. Při jeho čtení se nemůžete ubránit dojmu, že nasloucháte poutavému výkladu o konkrétních statistických metodách, doslova prošpikovanému vhodnými příklady, modelovými situacemi a dalšími odlehčeními, pochopitelně nikoli na úkor odbornosti. Po představení problematiky či problémů, řešených příslušným postupem, následuje vysvětlení principu, podle něhož funguje, a uživateli ke škodě věci zhusta přehlížený výčet nezbytných předpokladů, které musejí být naplněny, abychom jej mohli vůbec použít. To by ale nestačilo. Právě tady přicházejí ke slovu praktické příklady: údaje pro ně jsou dostupné na k tomu Jihočeskou univerzitou vytvořené internetové adrese. Jak je řešit krok za krokem, přibližují prostřednictvím dvou běžně dostupných statistických programů, Statistica a R. Zejména druhý z nich se těší vzrůstající oblibě, a to nejen proto, že je na internetu dostupný zdarma, ale proto, že nabízí aktuální podobu (téměř) všech známých statistických metod. Angličtinou vládnoucí uživatel jistě uvítá i návod, jak výsledky daného statistického postupu prezentovat v odborném tisku, což se v dnešní době gradující honby za impaktovými články určitě hodí. Statě uzavírá přehled doporučené četby, odkazující přímo na příslušné stránky uznávaných cizojazyčných statistických kompendií, a citované literatury. Vyzdvihnout musím i fakt, že u všech základních termínů je uvedeno jejich znění v Shakespearově mateřštině, čímž se včas předejde možnému zmatení pojmů a současně ulehčí práce s počítačovým programem.

Přestože Lepšova a Šmilauerova učebnice rozhodně nepatří mezi útlé publikace, sami autoři upozorňují, že se jedná o mírně rozšířený text určený pro základní kurz oboru. Popis některých metod se proto do příručky již jednoduše nevešel. Ostatně není divu. Vždyť kupř. jednotlivým mnohorozměrným postupům se věnují samostatné knihy stejného nebo ještě většího rozsahu. Přesto si myslím, že některé novější metody, jako je D test, mohly být v recenzované přehledné aplikaci statistiky na biologické problémy alespoň stručně zmíněny.

Používání statistických metod překotný rozvoj osobních a stolních počítačů jen uspíšil a umocnil. Uživatel se tak bez problémů dostane k postupům, dříve dostupným jen na specializovaných pracovištích. A co víc, výsledkem zadání bývá nejen výpočet včetně stanovení hladiny významnosti, ale i efektní graf s popisky v angličtině. Žádný div, že při obhajobě samostatných prací v lepším případě jejich autoři táhnou s kanonem na vrabce, v tom horším mají o počítačem provedených krocích představu blížící se nefalšované londýnské mlze za časů geniálního pátrače Sherlocka Holmese, pokud ovšem vůbec zvolili správný test. Po všech stránkách zdařilý text sepsaný českobudějovickými pedagogy ale umožňuje se popsaným situacím vyhnout.
Jsem si jist, že uživatel příručky s ohledem na nespornou kvalitu i moderní grafické zpracování nulovou hypotézu, že prodejní cena Biostatistiky je směšně nízká, potvrdí (p < 0,0001).

Jan Plesník