Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Nové právní předpisy

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 05/2016

Autor: Jitka Dvořáková

(přehled vybraných aktualit za období srpen 2016 – říjen 2016)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ruší dosavadní zákon č. 200/2016 Sb., o přestupcích a nově upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku, přičemž odpovědnost za přestupek se rozšiřuje i na právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Nový zákon o přestupcích přejímá řadu institutů trestního práva a obě úpravy se sbližují. Nový zákon tak přestavuje obecný kodex pro správně právní trestání. Účinnost od 1. 7. 2017.

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích upravuje některé přestupky na různých úsecích veřejné správy včetně druhu a výše správního trestu, které lze za jejich spáchání uložit. Jedná se o přestupky na úseku státní správy, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, na úseku podnikání aj. Zákon upravuje takové skutkové podstaty přestupků, pro které neexistuje v jiných zákonech právní úprava, resp. v žádném zákoně nenalezneme odpovídající právní povinnost, jejíž porušení je znakem skutkové podstaty přestupku. Účinnost od 1. 7. 2017.

Zákon č. 256/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů zavádí pro vybrané záměry (§ 23a prioritní dopravní záměry) speciální režim pro vydávání stanovisek EIA, resp. řeší u dopravních staveb, kterým bylo vydáno stanovisko EIA dle již neúčinného zákona č. 244/1992 Sb. Novela obsahuje speciální postup pro vydání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí. Jedná se o záměry, které se nacházejí na transevropské dopravní síti, pro které byla vydána územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015, pro které bylo vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů a které stanoví vláda nařízením. Účinnost od 5. 8. 2016.

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech). Cílem zákona je provedení implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 z května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání do právního řádu ČR. A to tak, aby pro výkon povinností vyplývající České republice z tohoto nařízení byly stanoveny příslušné orgány státní správy, sankce za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení. Biocidní přípravky jsou chemické směsi určené k hubení, omezení růstu nebo odpuzování škodlivých organismů za účelem ochrany zdraví člověka. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví člověka, zvířat a ochrany životního prostředí je dodávání a používání těchto výrobků nově regulováno evropskou legislativou, a to konkrétně přímo použitelným nařízením EU. Účinnost od 18. 10. 2016.

Nařízení vlády č. 283/2016 Sb., o stanovení prioritních dopravních záměrů. Vláda v souladu s § 23a odst. 1 písm. d) a § 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 256/2016 Sb. stanovila prioritní dopravní záměry a prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významných dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Jde o seznam 23 invazních nepůvodních druhů živočichů a 14 invazních nepůvodních druhů rostlin, kterým svým neřízeným šířením v přírodě ohrožují evropskou biodiverzitu, ekonomiku a lidské zdraví. V souladu s uvedeným nařízením se invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na EU nesmějí kromě jiného záměrně přivážet na území EU, a to včetně převozu přes toto území pod celním dohledem, držet, chovat, přepravovat do, z nebo v rámci EU, dále uvádět na trh nebo uvolňovat do životního prostředí.

Jitka Dvořáková